Inton terveiset budjettiriiheen

Koronaepidemia on kasvattanut työttömyyttä ja lisännyt nuorten pahoinvointia. Syyskuun alun budjettiriihessä tulee panostaa nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä työllisyyden edistämiseen. Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä, joilla jo ennestään on ollut haasteita ja palveluvelka on kasvanut. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä koulutus- ja työelämävalmiuksia vahvistaville palveluille on entistä suurempi tarve.

Inton avaimet osallisuuden ja työllisyyden edistämiseen:

1. Etsivän nuorisotyön rahoitusta nostettava ja kohdennettuja avustuksia jatkettava!

Etsivässä nuorisotyössä nuori saa tukea haasteidensa ratkaisemiseen ja tarvitsemiensa palveluiden löytämiseen ja niihin kiinnittymiseen. Etsivä nuorisotyö on vaikuttava palvelu nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Poikkeusolot ovat jatkuneet arvioitua pidempään, jolloin myös niiden vaikutukset syvenevät ja seurauksista on nähty vasta ensimmäisiä merkkejä. Nuorten tukemiseen tarvitaan pitkäjänteisiä resursseja: kohdennettujen avustusten tarve ei vielä katoa. Etsivän nuorisotyön rahoitus on nyt siirretty kokonaan pois rahapelituotoista budjettivaroihin, mikä on tarkoituksenmukaista ja toivottu uudistus.

 • Etsivän nuorisotyön perusrahoitus nostettava pysyvästi vähintään vuoden 2019 tasoon eli yhteensä 13,35 milj. euroon.
 • Korona-avustuksella palkatun 50 uuden etsivän nuorisotyöntekijän palkkauksen jatkaminen on varmistettava vuoden 2022 avustuksessa.
 • Etsivän nuorisotyön valtionavustusta saavien organisaatioiden omavastuuosuus ei saa nousta esteeksi palkata työntekijöitä.
 • Etsivän nuorisotyön valtionavustuksen työntekijäkohtaisesta tasosta on tärkeää pitää kiinni: sen tulee olla väh. 30 000 / htv. Jotta etsivien määrä saadaan turvattua, tarvetta on nostaa summaa jatkossa korkeammaksi.

2. Työpajojen toimintaedellytyksiä ja palveluita vahvistettava!

Työpajatoiminta vahvistaa elämänhallintaa ja osaamista sekä tukee koulutukseen ja työhön sijoittumista. Työpajatoiminta on tuloksellinen keino edistää osallisuutta ja työllisyyttä. Koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumiseen tukea tarvitsevia nuoria ja aikuisia on koronan myötä aiempaa enemmän. Tarvetta on erityisesti matalan kynnyksen työpajapalveluille. Sote-uudistuksen seuraukset ovat kriittisiä kunnalliselle työpajatoiminnalle. Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän rahoituksen poistuessa monet työpajat voivat menettää toimintaedellytyksensä. Myös valmistelussa oleva valtion erityistehtäväyhtiö haastaa työpajakenttää.

 • Työpajatoiminnan edellytysten turvaamiseksi on tehtävä selvitys lainsäädännön uudistamisen tarpeista. Työpajatoimintaa tulee voida toteuttaa poikkihallinnollisesti ja asiakaslähtöisesti.
 • Työpajojen avustussummaa tulee nostaa suhteessa valtionapukelpoisten organisaatioiden määrän kasvuun.
 • Työpajojen starttivalmennuksen laajentamiseen tulee kohdentaa valtionavustusta 2 milj. euroa.

3. Työllisyyttä edistettävä tarvelähtöisillä palveluilla ja välityömarkkinoita hyödyntämällä!

Korona on kasvattanut erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. TE-palvelut ovat ruuhkautuneet. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelutarpeet ovat moninaisia ja voivat liittyä niin voimavaroihin, osaamiseen kuin työmarkkinoilla toimimiseen. Jotta työllistymistä voidaan tukea, nämä tarpeet on tunnettava ja niihin on vastattava oikea-aikaisilla palveluilla. Resursseja ollaan nyt suuntaamassa valtion osatyökykyisten työllistämisen erityistehtäväyhtiöön. Käytännössä yhtiö toteuttaa samoja tehtäviä, kuin välityömarkkinatoimijat jo tällä hetkellä, mutta suuremmilla kustannuksilla. Välityömarkkinatoimijoiden osaamista tulee hyödyntää vahvemmin.

 • Työnhakijoiden moniammatillisia ja toiminnallisia työ- ja toimintakyvyn arviointeja tulee lisätä.
 •  TE-palvelujen työntekijöiden ohjausosaamista ohjauksellista työotetta tulee vahvistaa.
 • Valmisteilla olevassa palkkatukiuudistuksessa on varmistettava 100 % palkkatuki yleishyödyllisille toimijoille.
 • Avoimille työmarkkinoille siirtymisen tehostamiseksi tulee lisätä työhönvalmennusta ja edelleensijoittaminen tulee mahdollistaa.
 • Välityömarkkinatoimijoiden toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntää entistä laajemmin työllisyyden edistämisessä.

Lue Inton budjettiriihiterveiset kokonaisuudessaan (pdf).

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry