Into: Uuden erityistehtäväyhtiön kohderyhmää on tarkennettava – päällekkäisyyksiä nykyisten välityömarkkinoiden kanssa vähennettävä

Into lausui 17.8. hallituksen esityksestä osatyökykyisten työllistämisen erityistehtäväyhtiön ns. Välittäjä Oy:n perustamisesta. Lausuntokierroksella olevan esityksen mukaan Suomeen perustettaisiin valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toimialana olisi työllistää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Osatyökykyisten työllistämisen edistäminen on tärkeää, mutta tarvitaanko siihen uutta yritystä?

Erityistehtäväyhtiö X Oy:n on vaikea päästä asetettuihin tavoitteisiin

Hallituksen esitys hyödyntää Ruotsin osatyökykyisiä työllistävää Samhall-mallia. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan Samhall ei kuitenkaan ole onnistunut toiminnassaan kaikilta osin hyvin. Markkinapaineet ovat johtaneet siihen, että yhtiöön on valikoitu työmarkkina-asemaltaan heikoiksi katsotuista vain toimintakykyisimpiä, joiden merkittävin työllistymistä estävä tekijä on koulutuksen ja kielitaidon puute. X Oy:lle nyt kaavaillut tulostavoitteet ja muut ohjaavat mittarit, eivät herätä uskoa siihen, että tehtävässä onnistuttaisiin yhtään Ruotsia paremmin.

Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen on tärkeää ja siihen tulee panostaa nykyistä vahvemmin. Voidaan kuitenkin kysyä, tarvitaanko uutta toimijaa. Osatyökykyisten työllisyyden edistämistä olisi voitu kehittää nykyisten välityömarkkinatoimijoiden ja -palveluiden pohjalta. Myös Mäkisen selvityksessä erityistehtäväyhtiölle nostettiin esille vaihtoehtoja, kuten verkostomainen toiminta. Tämä olisi ollut uuden toimijan perustamista tarkoituksenmukaisempaa.

Into katsoo, että tällä esityksellä ei päästä niihin tavoitteisiin, jotka aiemmin on asetettu osatyökykyisten ja vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien tilanteen edistämiseksi, sillä esitys ei mahdollista aidosti heikoimmassa asemassa olevan kohderyhmän työllistymistä. Kermankuorinnan uhka on ilmeinen ja haavoittuvassa asemassa olevat ovat jäämässä edelleen työllisyyspalveluiden ulkopuolelle.

Erityistehtäväyhtiön kohderyhmä määriteltävä tarkemmin

Hallituksen esitys on nyt kirjoitettu hyvin laveasti, mikä lisää päällekkäisyyttä olemassa olevien toimijoiden kanssa. X Oy:n kohderyhmäksi on kuvattu sen alusta alkaen vaikeasti työllistyvät työnhakijat, joilla on todettu toimintakykyä haittaava sairaus, vika tai vamma. Tämä kohderyhmän tarkempi rajaus on kirjoitettava lakiin (ei pelkästään asetukseen) sekä tehtäviä tarkennettava ja suhteutettava nykyisiin välityömarkkinapalveluihin ja palveluiden kehittämistarpeisiin.

On tarkoituksenmukaista kohdentaa toiminta haasteellisimmassa asemassa oleviin sekä työelämän ja työllisyyspalveluiden ulkopuolelle jääneisiin, ja siitä on pidettävä kiinni toimeenpanon edetessä. Vain näin voidaan taata se, että X Oy tuo jotain uutta kentälle, jossa jo nyt nykyiset välityömarkkinatoimijat ovat toimineet tuloksellisesti. Samalla tulee vahvistaa nyt olemassa olevien, ympäri Suomea toimivien työllistämis- ja valmennuspalveluita tarjoavien toimijoiden edellytyksiä osatyökykyisten nykyistä pitkäjänteisempään työllistämiseen.

Myös viimesijaisuusvaatimus on tärkeä, kun sillä viitataan siihen, että muut palvelut eivät ole riittäviä työllistymisen edistämiseksi. Tämä oli myös selvityshenkilö Mäkisen näkemys. On tarkoituksenmukaista määritellä riittävän tiukat kriteerit, jotta mukaan saadaan keskeisin kohderyhmä ja pystytään varmistamaan heidän tarvitsemansa palvelut.

Huoli välityömarkkinoiden roolista uudistuksen jälkeen on aiheellinen

Keskeistä on, että yhtiön toimintaan saadaan mukaan haasteellisimmassa työmarkkina-asemassa olevat osatyökykyiset – ne, joiden työllistymistä nykyiset palvelut eivät riittävästi tue. Nykyisten välityömarkkinatoimijoiden kanssa päällekkäinen toiminta ei tuo uusia avauksia eikä ratkaise palvelujärjestelmämme ongelmia tai täytä sen palvelupuutteita. Työpajatoimijat ja muut välityömarkkinoilla palveluita tarjoavat toimijat tuntevat vaikeasti työllistyvän kohderyhmän erinomaisesti, niillä on vuosien saatossa toimivaksi hiotut valmennusmenetelmät ja ammattitaitoinen henkilöstö käytössään, ja ne toteuttavat tarpeisiin vastaavaa monialaista yhteistyötä ja alueellista yritysyhteistyötä.

Uuteen yhtiöön laitettu panostus ei saa olla pois koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien ja vaikeasti työllistyvien nuorten ja aikuisten kanssa jo nyt toimivilta tahoilta. Oikein toteutettuna uudistus täydentää ja tukee nykyisten työllistämis- ja valmennuspalvelujen toimintaa tarjoamalla työpaikkoja kaikista vaikeimmin työllistyville ja vakavasti toimintarajoitteisille henkilöille, joiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille ei ole vielä kyetty riittävästi edistämään.

Päällekkäisyyttä nykyisten palveluiden kanssa on syntymässä myös siitä, että yhtiön toiminta ollaan aloittamassa suurilla kaupunkiseuduilla, joista kuitenkin jo nyt löytyy soveltuvia palveluita. Tarvetta uusille palveluille olisi erityisesti harvaan asutuilla alueilla ja pienemmissä kaupungeissa, joiden palvelut eivät vielä ole niin monipuolisia.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”Kehitetään välityömarkkinoita” – kehittämistyön painopiste on nyt kuitenkin siirtynyt uuden toimijan kehittämiseen ja olemassa olevat toimijat ovat jääneet unohduksiin. X Oy:n ja nykyisten välityömarkkinatoimijoiden tulee tarjota toisiaan täydentäviä palveluita, ei kilpailla keskenään. Osallisuuden vahvistamiseen ja työllisyyden tukemiseen liittyvät tarpeet ovat moninaisia ja niiden tukeminen edellyttää laajaa toimijakenttää.

Täydentävä kuuleminen järjestettävä ja esitystä tarkennettava

Esitysluonnoksessa näkyy kiire, se sisältää ristiriitaisuuksia ja paljon tarkennettavaa. Täydentävä kuuleminen lausuntokierroksen jälkeen on tarpeellinen. Välityömarkkinatoimijoilla on asiantuntemusta, jota tulee hyödyntää mallin rakentamisessa sekä hyvä kohderyhmätuntemus ja vahva ammattitaito kuntouttaa, valmentaa ja työllistää osatyökykyisiä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Tästä asiantuntemuksesta on hyötyä X Oy:n toiminnan suunnittelussa sekä käytännön yhteistyössä ja palveluprosesseissa.

X Oy:n toiminta tulee toteuttaa vahvassa yhteistyössä nykyisten välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Asiantuntemuksen ja osaamisen yhdistäminen on avaintekijä työllisyyden edistämisessä. Tästä hyötyvät erityisesti kohderyhmänä olevat haavoittuvassa ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat.

Lue lausunto.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry