Into sosiaaliturvauudistuksesta: Yksilöllinen kohtaaminen, työ- ja toimintakyvyn arviointi ja palveluiden saatavuus keskiöön

Into antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaaliturvauudistusta valmistelevan sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä. Lue tärkeimmät huomiot sotu-uudistuksesta alta.

Sosiaaliturvakomitean välimietintö sisältää 31 ehdotusta sosiaaliturvan uudistamiseksi tuleville hallituksille sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle. Into on hyödyntänyt lausunnossaan etsivän nuorisotyön ja työpajojen ammattilaisilta kerättyjä näkemyksiä ja käytännön kokemuksia.

Yksilöllistä tukea ja palveluiden saatavuutta parannettava

Sosiaaliturvakomitea ehdottaa, että uudistuksessa arvioidaan mahdollisuutta velvoittaa etuudensaaja palvelutarpeen arviointiin ja palveluihin. Into korostaa, että tarkoituksenmukaisempaa on turvata tarpeisiin vastaava yksilöllinen tuki. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaisten mukaan vastikkeellisuuden ja sanktioinnin vahvistaminen ei rakenna luottamusta, sisäistä motivaatiota tai palveluihin sitoutumista. Olennaista on kehittää palvelutarpeiden kokonaisvaltaista arviointia ja vahvistaa oikea-aikaista palveluihin ohjautumista.

Into painottaa, että kyse on myös palveluiden saatavuudesta. Hyvinvointialueuudistuksesta on seurannut kuntouttavan työtoiminnan saatavuuden ja matalan kynnyksen työpajapalveluiden heikkeneminen erityisesti nuorten osalta. Monet kunnalliset työpajat eivät enää voi tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa, ja tämä on pudottanut tukea tarvitsevia palveluiden ulkopuolelle.

Into korostaa, että uudistuksessa syntyneitä palvelupuutteita paikkaamaan ja kaventunutta palveluvalikoimaa monipuolistamaan tarvitaan uusi työpajavalmennuksen toimenpide. Lisäksi hyvinvointialueiden ja kuntien välille on rakennettava horisontaalista yhteistyötä, joka mahdollistaa kuntouttavan työtoiminnan tuottamisen kunnallisilla työpajoilla jatkossakin.

Opiskeluhuollon palveluita lisättävä ja työpajoja hyödynnettävä

Koulutuksen läpäisyn tehostamiseksi tarvitaan panostamista koulujen ja oppilaitosten tuki- ja ohjauspalveluihin. Opiskeluhuollon palveluiden saatavuutta on parannettava ja oppilaitosten yhteistyötä mielenterveyspalveluiden kanssa vahvistettava. Lisäksi työpajoja on hyödynnettävä entistä laajemmin koulutuksen järjestäjien kumppaneina ja vaihtoehtoisina oppimisympäristöinä.

Opintotukijärjestelmän kokonaisuudistus on toteutettava. Into katsoo, että opintotukea tulee korottaa: se tulee nostaa lähemmäs minimitoimeentulon tasoa ja sitoa indeksiin. Opintotukijärjestelmän lainapainotteisuutta pitää vähentää.

Into näkee, että jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia tulee lisätä välityömarkkinatoimijoiden palveluissa, kuten työpajoilla. Kertyneen osaamisen tunnistamista tulee lisätä ja osaamisen osoittamista näytöissä edistää. Työpajatoiminnassa tarvitaan opinnollistamisen lisäämistä sekä pitkäjänteisiä resursseja sen tukemiseen niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin.

Toimeentulotuen myöntäminen kytkettävä kohtaamiseen

Etsivien nuorisotyöntekijöiden mukaan nuori voi nykyjärjestelmässä saada toimeentulotukea kauan ennen kuin asiaan reagoidaan. Aiemmin toimeentulotuesta päättänyt sosiaalitoimi tarjosi lisätukea nuorille nopeammin kuin Kela tällä hetkellä. Into korostaa, että toimeentulotuen myöntäminen on kytkettävä paremmin palveluihin ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Toimeentulotuen hakija tulisi kohdata pääsääntöisesti kasvokkain. Prosessia Kelan ja sosiaalitoimen sekä TE-toimiston välillä tulee nopeuttaa. Nuoren velvoitteita ei tule lisätä, vaan yksilöllistä tukea, palvelutarpeiden arviointia ja tarpeisiin vastaavia palveluita tulee tarjota nykyistä aiemmassa vaiheessa.

Lisäksi Into kiinnittää huomiota ensisijaisten etuuksien tasoon. On selvää, että toimeentulotuen tarvetta vähennetään tehokkaasti myös ensisijaisten etuuksien tasoa korottamalla. Into painottaa, että ensisijaisten etuuksien tulisi olla aidosti ensisijaisia myös nuorille: alle 25-vuotiaiden työmarkkinatuen viiden kuukauden odotusajasta tulee luopua ja nuorten työttömyysturvaan liittyvää sanktiointia on vähennettävä.

Työ- ja toimintakyvyn arviointeja lisättävä ja vastuutyöntekijämallia kehitettävä

Into katsoo, että ehdotus työ- ja toimintakyvyn sähköisen itsearviointivälineen kehittämisestä on tarkoituksenmukainen. Sen lisäksi tulee kuitenkin kehittää ja lisätä toiminnallisia ja aidoissa työtehtävissä toteutettavia moniammatillisia ja riittävän pitkäkestoisia työ- ja toimintakyvyn arviointeja. Niitä voidaan toteuttaa välityömarkkinoilla, esimerkiksi työpajoilla. Ne tuottavat laaja-alaisesti tietoa palvelu- ja tukitarpeista ja parantavat palveluohjauksen osuvuutta.

Into kannattaa ehdotettua vastuutyöntekijä-mallin kehittämistä eniten tukea tarvitseville. Vastuutyöntekijä-mallin suhde etsivään nuorisotyöhön on määritettävä jo valmisteluvaiheessa. Nyt etsivän nuorisotyön rinnalla kulkevaa roolia ei ole lainkaan tunnistettu. Tosiasiallinen tilanne kuitenkin on, että kun vastuutyöntekijöitä ei ole ollut olemassa, on etsivästä nuorisotyöstä monella paikkakunnalla tullut nuorten tuen peruskivi. Into painottaa, ettei etsivä nuorisotyöntekijä voi olla vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijän yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa sen sijaan on olennaista.

Tulojen yhteensovittamista etuuksiin vahvistettava

Into korostaa, että työttömien käytettävissä olevien tulojen pienentäminen esimerkiksi etuustasoja laskemalla ei ole kannustimien parantamista. Keskeistä on parantaa ja nopeuttaa tulojen ja etuuksien yhteensovittamista. Tämä koskee etenkin toimeentulotukea. Tärkeää on myös lisätä toimeentulotukea saavien yksilöllistä palvelua, palvelutarpeiden arviointia ja palveluohjausta.

Perusturvaetuus ja etuusehdotus kannatettavia

Into kannattaa yhden perusturvaetuuden selvittämistä. Yhdistettäviksi ehdotetuista etuuksista puuttuvat kuitenkin opintoetuudet. On ratkaistava, miten myös niitä kehitetään. Into korostaa, että on tarkoituksenmukaisempaa vahvistaa henkilökohtaista tukea, palvelutarpeiden monialaista arviointia ja palveluohjausta kuin vahvistaa velvoitteita ja sanktioita. Inton mielestä on tarkoituksenmukaista selvittää muun muassa SOSTEn ehdottaman etuusehdotuksen käyttöönottoa.

Huomio mielenterveyspalveluihin ja nuorten aikuisten kuulemiseen

Into korostaa, että nuorten mielenterveyskriisi on akuutti. Palvelujärjestelmämme suurimmat puutteet ovat tällä hetkellä nuorten mielenterveyspalveluissa. Välimietinnössä mielenterveyspalveluita ei kuitenkaan ole huomioitu riittävästi. Into painottaa, että mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava. Erityisesti tarvitaan lisää nuorille suunnattuja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä terapiatakuu.

Into myös katsoo, että jo toteutetun, 13–20-vuotiaille suunnatun kuulemisen lisäksi tulee kartoittaa nuorten aikuisten näkemyksiä etenkin etuuksia saavien ja palveluita käyttävien näkökulmista. Lisäksi sosiaaliturvakomitean työn tukena tulee kuulla aiempaa laajemmin niitä järjestöjä, jotka edustavat heikossa työmarkkina-asemassa olevia.

Tutustu sosiaaliturvakomitean välimietintöön
Lue Inton lausunto

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry