Into: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistaminen ei vakuuta

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat nostaneet pitkään esiin huolen mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuudesta. Näissä palveluissa on palvelujärjestelmämme suurimmat puutteet. Uudistuksen tavoitteet ovat hyviä, mutta esitys ei vakuuta. Into lausui mielenterveys- ja päihdepalvelujen lainsäädännön uudistamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle 10.6.2022.

Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen saatavuutta, laatua ja tarpeenmukaisuutta sekä vahvistaa asiakkaan oikeuksia saada yhdenvertaisesti tarvitsemiaan palveluja kaikissa ikäryhmissä. Esityksen tavoitteena on myös selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimintaa siten, että se mahdollisimman hyvin loisi edellytykset jatkaa kehittämistyötä tulevilla hallituskausilla. 

Into pitää tärkeänä, että mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään. Erityisesti nuorille suunnattuja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitaan. Niin etsivän nuorisotyön kuin työpajatoiminnan vahva viesti on jo pitkään ollut se, että mielenterveys- ja päihdepalveluja ei ole riittävästi saatavilla.

Hallituksen esityksestä nousee esiin kuitenkin huoli siitä, että uudistus on heikentämässä päihdetyön toimintaedellytyksiä ja hidastamassa palveluihin pääsyä. Onkin välttämätöntä tarkastella esitystä kriittisesti siitä näkökulmasta, ettei erityislakina toimiva päihdehuoltolain palveluja koskevien pykälien kumoaminen ja siirtäminen sosiaali- ja terveydenhuoltolain alle heikennä nykyisten palveluiden saatavuutta. Esityksen tavoitteena on parantaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen saatavuutta, laatua ja tarpeen mukaisuutta sekä vahvistaa asiakkaan oikeuksia saada yhdenvertaisesti tarvitsemiaan palveluja kaikissa ikäryhmissä. Tämä tavoite ei saa vaarantua. 

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta nostavat esiin usein haasteen saada samanaikaisesti sekä mielenterveyspalveluja että päihdepalveluja. Palveluja on tarvittaessa voitava järjestää myös yhdistettynä päihde- ja mielenterveystyönä. Ihmisen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioimisella päästään kestävämpiin tuloksiin.

Sote-uudistuksen myötä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuntien tehtäväksi, mutta se on samalla myös hyvinvointialueen tehtävää. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö myös ennaltaehkäisevän toiminnan näkökulmasta on tärkeää. Hyvinvoinnin edistämiseen kuuluu siten myös mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen ja haittojen vähentäminen.

Päihde- ja riippuvuuspalvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne muodostavat asiakkaan näkökulmasta toimivan kokonaisuuden hyvinvointialueella tehtävän muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa sekä kunnan ja hyvinvointialueen tehtävän ehkäisevän työn kanssa.

Lopuksi Into muistuttaa, että mielenterveys- ja päihdepalveluista on tällä hetkellä huutava pula. Jotta näihin tärkeisiin palveluihin on kansallisesti mahdollista päästä nopeammin ja palvelut ovat saavutettavia, uudistus vaatii riittävät resurssit palvelujen tuottamiseksi. Uudistuksen aikataulu ei ole realistinen ottaen huomioon muut rakenteelliset uudistukset ja työvoimapulan.

Lue lausunto.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry