Into: Kotoutumisen edistämisessä kolmas sektori tunnistetaan yhteistyökumppanina

Kotoutumisen edistämistä uudistetaan. Kolmas sektori tunnistetaan esityksessä kuntien yhteistyökumppanina. Tämä mahdollistaa kuntien ja työpajojen yhteistyön vahvistamista. Into lausui kotoutumisen edistämisestä työ- ja elinkeinoministeriölle 10.6.2022.

Lain tavoitteena on pyrkiä nopeuttamaan ja tehostamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä parantamalla ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta, nopeuttamalla palveluihin pääsyä, tavoittamalla maahanmuuttajia palveluihin nykyistä kattavammin maahanmuuton alkuvaiheessa sekä kehittämällä kotoutumisen alkuvaiheen palveluita kokonaisvaltaisesti.

Lain tarkoituksena olisi edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita ja siten vahvistaa maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena olisi myös edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

Into pitää lain tavoitteita ja tarkoitusta hyvänä. Kotoutumisen edistäminen ja kiinnittyminen osaksi yhteiskuntaa ovat maahanmuuttajien näkökulmasta erittäin tärkeää. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä mahdollisuus työllistyä, kokea olevansa osa yhteiskuntaa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tulee olla kaikkien saavutettavissa. Siksi onkin tärkeää tunnistaa esteet ja hidasteet tavoitteiden saavuttamisessa.

Työllisyyden ja osallisuuden edistäminen eri väestöryhmien osalta on tärkeää, ja kaikkien vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen haasteet ja ratkaisut ovat monilta osin yhteneväisiä. Tarvitaan saavutettavia palveluja, joissa saa henkilökohtaista tukea ja ohjausta.

Yksilöllistä tukea ja kokonaisvaltaista ohjausta sekä mielekästä tekemistä ja työllistymismahdollisuuksia tarjotaan työpajoilla. Työpajoilta löytyy tarpeiden mukaan niin palkkatuettua työtä kuin työkokeiluja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Lisäksi osa työpajoista on suunnannut toimintaansa nimenomaan maahanmuuttajille, jolloin kieltä voi opiskella toiminnallisin menetelmin.

Kolmannen sektorin rooli kotouttamisen edistämisen palveluissa on tunnistettu hyvin. Tämä on tärkeää, jotta maahanmuuttajille voidaan tarjota heidän tarpeitaan vastaavia palveluja.

Into nostaa esiin erityisesti työpajatoiminnan kuntien yhteistyökumppanina kotouttamisen edistämisessä. Näitä olemassa olevia, vakiintuneita toimijoita, joiden toiminnan tuloksellisuus ja vaikutukset on mahdollista todentaa, on syytä ottaa mukaan kumppaniksi kotoutumisen edistämisessä ja toteuttamisessa. Työpajoilla tehdään mm. työ- ja toimintakyvyn arviointeja sekä tunnistetaan olemassa olevaa osaamista sekä mahdollisestaan kielen opiskelu toiminnallisessa ympäristössä.

Työpajatoiminnan tunnistaminen kunnan yhteistyötahona jatkossa kotoutumisen edistämisessä tuo paljon etuja niin yhteistyön kuin maahanmuuttajan näkökulmasta. Tähän hallituksen esitys antaa nyt paljon mahdollisuuksia.

Lue lausunto.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry