Etsivän nuorisotyön rahoitus on turvattava!

Etsivä nuorisotyö on yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, jossa kohdataan suuria määriä haasteellisissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Etsivässä nuorisotyössä varmistetaan, että jokainen nuori saa tarvitsemansa tuen arkeen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Palvelumuoto tavoittaa vuosittain yli 20 000 alle 29-vuotiasta nuorta ja työtä rahoitetaan valtionavustuksella. Suvi Luoma, Akaan etsivä nuorisotyöntekijä ja Saija Paronen, Tampereen etsivä nuorisotyöntekijä ja Pirkanmaan alueellinen koordinaattori kuvaavat, millainen merkitys etsivällä nuorisotyöllä on nuorille – ja mitä seuraa, jos rahoituksesta leikataan.

Aluehallintovirastojen myöntämät valtionavustukset kohdistetaan etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkaamiseen ja työn toteuttamiseen. Tällä hetkellä elämme ajassa, jossa etsivän nuorisotyön rahoitukseen on kohdistumassa leikkauspaineita. Mitä tapahtuu, jos etsivän nuorisotyön rahoitusta vähennetään entisestään? Annetaan nuorten kertoa. Näin kuvaa pirkanmaalainen nuori sosiaalisen vahvistamisen Sovari-kyselyssä etsivästä nuorisotyöstä saamaansa apua ja tukea:

Heti ensimmäisellä käynnillä tuli olo, että minua oikeasti kuunnellaan ja minun asioistani ollaan kiinnostuneita ja halutaan auttaa. Olo oli alusta asti turvallinen etsivien kanssa. Sain ohjausta, miten hakeutua avun piiriin mielenterveysasioissa. Etsivä tuli mun kanssa lääkärikäynnille, kun ahdisti yksin mennä. He osallistuvat myös puhelinsoittoihin, joita hoidin te-toimiston kanssa. Koko ajan oli tunne, ettei minua jätetä yksin ja apua ja tukea saa. Vielä senkin jälkeen, kun aloitin kuntouttavassa työtoiminnassa, etsivät painottivat, että saan ottaa heihin edelleen yhteyttä, jos on tarve. Kokemukseni on pelkästään positiivinen ja arvostan heidän työtään suunnattoman paljon.

Vuonna 2022 Pirkanmaalla etsivä nuorisotyö tavoitti 2326 nuorta, joka on vähän päälle 70 prosenttia kaikista yhteydenottopyynnöistä. Näistä 36 prosentin kanssa yhteistyö jatkui. Nuorten tavoitettavuus ja yhteistyön alkaminen on siis huippuluokkaa.

Numerot kertovat paljon, mutta parhaiten etsivän nuorisotyön vaikutuksista kertovat kuitenkin nuoret itse. Yhteistyö nuoren kanssa alkaa aina tutustumisella, luottamuksen rakentamisella ja aidolla läsnä olevalla kohtaamisella. Etsivä nuorisotyö on matalan kynnyksen palvelua myös siksi, että se on aina nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Etsivä nuorisotyö onkin valtakunnallisesti ainutlaatuista työtä, jossa kuljetaan nuoren rinnalla kohti hänen määrittelemiään tavoitteita.

Jos etsivää nuorisotyötä ei olisi yhteiskunnassamme, olisi vähemmän tahoja, jotka auttavat ja kohtaavat nuoria sekä kulkevat nuoren rinnalla matkalla kohti tarvittavia palveluja. Laadukasta etsivää nuorisotyötä ei ole kuitenkaan ilman rahoitusta ja riittäviä resursseja.

Etsivä tarjoaa kokonaisvaltaista tukea nuorelle

Etsivään nuorisotyöhön ohjautuvien nuorten elämäntilanteet ovat usein haastavia. Nuoret tarvitsevat ammattilaisten apua ja tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Usein etsivän nuorisotyön kohderyhmän nuorten elämäntilanteissa esiintyy päällekkäisiä haasteita esimerkiksi elämänhallinnassa, taloudessa, asumisessa, ihmissuhteissa tai vaikkapa terveydentilassa. Etsivät nuorisotyöntekijät osaavat auttaa nuorta eteenpäin varsinkin, jos nuori on jäänyt palveluiden ulkopuolelle tai ei tule kohdatuksi palveluissa.

Tämän kohderyhmän nuorten tilanteet eivät aina kulje suoraviivaisesti kohti työtä ja tai opiskelua. Polun mutkittelu johtuu esimerkiksi nuoren elämäntilanteesta ja terveydentilasta. Etsivä nuorisotyö on se taho, joka pystyy näkemään nuoressa hänen vahvuutensa ja luomaan nuorelle uskoa ja toivoa, kun asiat ovat solmussa.

Yhdessä nuoren kanssa opetellaan ilmaisemaan nuoren omia tarpeita palveluverkostossa, opetellaan viranomaisten kanssa asiointia, tulkitaan viranomaispäätöksiä ja kurkotellaan kohti nuoren omia unelmia ja tavoitteita. Etsivässä nuorisotyössä työskennellään niin, että nuoren osallisuus omaan elämään kasvaa ja hän vaikuttaa omiin valintoihinsa ja tilanteeseensa.

Tämä on ollut korvaamaton apu virallisten asioiden hoitamiseen ja antanut voimaa edetä elämässä vastoinkäymisistä huolimatta. Suuri kiitos!

Tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistuminen

Sovari-palautteissa nousee esille, että nuoret kokevat saavansa etsivästä nuorisotyöstä mielen hyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen. Aidolla kohtaamisella saavutetaan sosiaalisesti vahvistavia askeleita nuoren elämässä. Nuori kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi ja hänen luottamuksensa itseensä ja elämään kasvaa. Syntyy uskoa siihen, että elämä kantaa ja on toivoa.

Olen oppinut näkemään elämässä paljon enemmän positiivisia asioita, oppinut katkomaan esimerkiksi myrkyllisiä ihmissuhteita ja keskittymään enemmän omaan itseeni, ja omaan terveyteeni (mielenterveys). Olen myös päässyt pahimman masennuksen, sekä päihteilyn yli. Olen myös alkanut näkemään parempaa tulevaisuutta itselläni, jonka myös ansaitsen. Olen myös oppinut, että ei ole häpeä pyytää apua, jos ei vaan yksin pärjää tai osaa tai jaksa.

Omat etsiväni ovat auttaneet minua jo hurjasti kaikessa mikä minua mietitytti ja mihin tarvitsin apua. Sen lisäksi myös sosiaalista kanssakäymistä arvostan ja olen iloinen siitä, että olen saanut mahdollisuuden käydä Enttissä. Koen että heille on todella helppo puhua vaikkeivat psykologeja tmv. ammattilaisia ole, ymmärtävät minua ja elämän tilannettani täysin.

Mikään muu taho ei tuota vastaavanlaista palvelua

Etsivän nuorisotyön rahoituksen leikkaamisella on kauaskantoisia seurauksia. Silloin yhä useampi nuori jää tarvitsemastaan palvelustaan ulkopuolelle ja se aiheuttaa riskin syrjäytymiselle. Rahoituksen jatkuminen on taattava ja riittävät resurssit on vahvistettava. Nuorten syrjäytyminen on kallista yhteiskunnalle eikä yhdenkään nuoren pitäisi jäädä yksin asioidensa kanssa.

Tällä hetkellä pitäisi mielestäni enemmän ottaa huomioon nuorten kasvavat mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat ja tarjota enemmän tukea avun etsimiseen.

Jos etsivän nuorisotyön rahoitusta leikataan, yhteiskunnassa on vähemmän tahoja, joilla on aikaa ja taitoa etsiä ja ottaa koppia nuoresta. Vähemmän kohtaavia ammattilaisia, jotka kulkevat nuoren rinnalla palveluissa ja viranomaiskohtaamisissa. Vähemmän ammattilaisia, jotka hahmottavat kokonaisvaltaisen tuen antamisen arjenhallinnassa. Vähemmän tekijöitä verkostoyhteistyössä ja vähemmän mielekkään tekemisen ja yhteisöllisyyden tarjoajia.

Työssämme kohtaamme paljon nuoria ja muita heidän verkostoonsa kuuluvia ihmisiä. Etsivinä olemme saanut tehdä myös yhteistyötä erilaisten ammattilaisten kanssa ja kulkeneet yhdessä nuorten kanssa erilaisissa palveluissa.

Silmiinpistävintä näiden vuosien aikana on ollut se, miten eriarvoisessa asemassa yhä useampi nuori on. Nuorilla ei ole samanlaisia lähtökohtia elämään: turvaverkkoa, resursseja, voimia tai terveyttä kahlata läpi pitkän koulutusputken ja siirtyä suoraan työelämään. Yhä useammalta nuorelta puuttuu edes se yksi turvallinen aikuinen, joka auttaa, tukee ja luo uskoa tulevaisuuteen. Mielestämme palvelujärjestelmäämme tarvitaan siis enemmän kohtaavia aikuisia ja ammattilaisia. Ihmisiä, joilla on aikaa kuunnella ja auttaa. Nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen tarvitaan enemmän resursseja. Ei leikkauksia.

Me etsivät nuorisotyöntekijät olemme nuorisotyön ammattilaisia ja kasvattajia. Olemme nuoren rinnalla kulkijoita, ajan antajia, kohtaamisen mestareita, viranomaiskielen ja -päätösten tulkkeja, palveluviidakossa mukana kulkijoita, palveluverkoston ja jatkopolutuksien tuntijoita, nuoren itsenäisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden luojia sekä luottamuksen ja tulevaisuuden uskon rakentajia, nuoren äänen esillä tuojia ja nuorten toiveiden puolestapuhujia.

Etsivinä nuorisotyöntekijöinä haluamme esittää pyynnön tulevalle hallitukselle:

Älkää leikatko etsivän nuorisotyön rahoitusta. Me teemme työtä, jotta kenenkään nuoren ei tarvitsisi selvitä Suomessa yksin.

Suvi Luoma, Akaan etsivä nuorisotyöntekijä
Saija Paronen, Tampereen etsivä nuorisotyöntekijä ja Pirkanmaan alueellinen etsivän nuorisotyön koordinaattori

Lue lisää: Inton terveiset budjettiriiheen.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry