Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta näkyvät hyvin hallitusohjelmassa – myös huolia riittää 

Into kävi läpi perjantaina julkaistun hallitusohjelman. Nostimme esille etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kannalta keskeisimmät kirjaukset, positiiviset muutokset ja huolenaiheet. Kiitämme: hallitusohjelma sisältää hyviä kirjauksia kentälle. Kaikki neuvotteluihin viemämme tavoitteet näkyvät ohjelmassa. Murehdimme: nuorisotyöhön ja moniin kentän keskeisiin yhteistyökumppaneihin kohdistuu leikkausuhka. Muu sosiaaliturvasta ja palvelujärjestelmästä leikkaaminen näkyy tulevaisuudessa nuorten ja valmentautujien elämäntilanteissa.

Kokonaisuutena nuoret on huomioitu hyvin hallitusohjelmassa 

Hallitusohjelmasta näkee, että taustatyössä on käytetty nuoriin liittyvää asiantuntemusta sekä tutkimustietoa. Myös Inton toiminnanjohtaja Timo Kontio vieraili asiantuntijana Säätytalolla neuvottelujen alkuvaiheessa.   

Ohjelmassa linjataan nuorisotyön ja -politiikan tavoitteesta (luoda edellytyksiä nuorten hyvään elämään) sekä tunnistetaan se, että nuorten hyvinvointia täytyy tukea laaja-alaisessa yhteistyössä. Osana yhteistyötä määritellään viitekehys hyvinvointialueiden, kuntien, koulujen, kolmannen sektorin ja seurakuntien yhteistyölle. 

Nuorten hyvinvoinnin polarisoituminen ja pahoinvoinnin lisääntyminen nähdään hallitusohjelmassa yhtenä suomalaisen yhteiskunnan suurimmista haasteista. Koronapandemian erityiset vaikutukset nuoriin on kirjattu yhdeksi taustailmiöksi, samoin kuin nuorten mielenterveysongelmat.  

Kiitämme:  

  • Tärkeisiin asioihin kohdistettua kuulemiskierrosta hallitusohjelman valmistelussa sekä sitä, että nuorten hyvinvoinnin merkitys yhteiskuntamme tulevaisuudelle on tunnustettu. Ilmiöiden tunnistamisessa ja esitetyissä ratkaisuissa kuuluu asiantuntijoiden ääni. 

Olemme huolissamme:  

  • Miten kunnianhimoinen hallitusohjelma kääntyy vaikuttaviksi toimenpiteiksi leikkauspainotteisessa budjetissa? Into toivoo, että haastavassa tilanteessa keskustelu toimenpiteistä on laajaa ja tarjoaa oman asiantuntemuksensa hallituksen käyttöön. 

Etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan panostetaan 

Etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa käsitellään hallitusohjelmassa omassa kirjauksessaan. Hallitus haluaa ohjelman mukaan panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajoihin.

Erityisesti kiinnitetään huomiota eri syistä haavoittuvimmissa asemissa oleviin nuoriin. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös tarve edistää koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä sekä turvallisten aikuisten läsnäoloa kouluissa.  

Tulevan hallituskauden myötä työpajatoiminnan roolia oppivelvollisuuden parissa vahvistetaan. Oppivelvollisuuden suorittaminen myös työpajatoiminnassa tulee mahdolliseksi. Tähän liittyen hallituskaudella tehdään selvitys TUVA-koulutuksen toimivuudesta ja arvioidaan, miten koulutus auttaa lukioon ja ammatilliseen hakeutuvia sekä tukee perustaitojen vahvistumista. TUVA-koulutuksen vaatimuksia kevennetään niin, että koulutusta voidaan järjestää osatoteutuksena.  

Jatkossa työpajat toimivat entistä laajemmin oppimisympäristöinä ja koulutuksen järjestäjien kumppaneina. Työpajoilla kertynyttä osaamista tunnistetaan ja sitä voidaan osoittaa näytöissä. Suurella osalla työpajoista voi suorittaa jo nyt tutkinnon osia tai sitä laajempia kokonaisuuksia ja osa pajoista toteuttaa jo TUVA-koulutusta yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa.  

Into näkee yhteistyön kirjaamisen hallitusohjelmaan merkkinä siitä, että työpajojen rooli vahvistuu valtakunnallisesti. 

Kiitämme:  

  • Työpajojen tunnustaminen oppivelvollisuuden suorittamisen ympäristönä on erinomainen kirjaus. Se edistää koulutukseen kiinnittymistä, opintojen suorittamista ja ehkäisee koulutuksen keskeyttämistä. 

Olemme huolissamme:  

  • Leikkausuhka synkentää horisonttia. Hyvistä kirjauksista huolimatta ohjelmasta uupuu selkeä päätös toimintaedellytysten turvaamisesta tarpeita vastaavalle tasolle. Sekä etsivään nuorisotyöhön että työpajatoimintaan riittävä valtionavustus on noin 18 miljoonaa euroa vuodessa kumpaankin. 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja mielenterveyskriisin ratkaiseminen keskiöön  

Nuorten mielenterveyskriisin ratkaiseminen ja siihen liittyvien palvelujen puute oli näkyvässä roolissa vaalien aikaisessa keskustelussa. Myös Into painotti hallitusohjelmatavoitteissaan, että Suomeen tarvitaan lisää saavutettavia ja saatavilla olevia mielenterveyspalveluja sekä nuorille terapiatakuu. Nuorten hyvinvointia ei voi pitkäjänteisesti lisätä ilman, että ilmiöön kiinteästi liittyvät palvelut laitetaan kuntoon.  

Hallitusohjelmassa tunnistetaan nuorten mielenterveysongelmien kasvu suureksi haasteeksi ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta luvataan parantaa nopeasti. Kirjauksella turvataan lasten ja nuorten yhdenvertainen pääsy perustasolla lyhytpsykoterapiaan tai muihin vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin sekä lisätään matalan kynnyksen palveluiden ja mielenterveysavun saatavuutta yhteistyössä muun muassa järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Pidämme tärkeänä, että nuorille kohdennetut palvelut huomioivat myös nuorten erityiset tarpeet. Mielenterveyspalveluiden onnistumisen kannalta merkittävää on, että pääsy hoitoon on nopeaa, aloitusvaihe on riittävän joustava ja onnistuneen terapiasuhteen syntymiselle luodaan edellytykset. 

Päihdetyön osalta nuoret on huomioitu muun muassa siinä, että päihdehoitomalleissa turvataan asiakkaiden tarpeita vastaavat erilaiset vaihtoehdot. Hallituskaudella kiinnitetään erityistä huomiota nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn ja nuorten huumekuolemien vähentämiseen. 

Kiitämme:  

  • Laaja-alainen toimenpideohjelma nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen korjaamiseksi ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi tulee tarpeeseen. Nuoriin liittyvää politiikkaa ja palveluita tulee tarkastella kokonaisuutena. Tämä on askel oikeaan suuntaan.  

Olemme huolissamme:  

  • 16–29-vuotiaiden ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää tulevaisuudessa sairaus- tai vammadiagnoosia. Tarjolla tulisi edelleen olla myös joustavaa matalan kynnyksen kuntoutusta.  Diagnoosin edellyttäminen merkitsisi NUOTTI-valmennuksen loppumista. NUOTTIa tulee kehittää, ei lakkauttaa. 

Viimein tehdään rakenteellisia uudistuksia – mutta samaan aikaan rahoitusta leikataan 

Kokonaisvastuu nuorten hyvinvointityön johtamisesta keskitetään opetus- ja kulttuuriministeriöön, mutta asiat käsitellään yhteistyössä useiden ministeriöiden välillä. Hallitukseen tulee uusi ministerinpesti: liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Maanantaina tulleen tiedon mukaan ministeri on Sandra Bergqvist, RKP.  

On erinomaista, että vastuu nuorten asioista keskitetään aiempaa vahvemmin yhdelle ministerille. Samalla voimme iloita siitä, että nuorten asiat näkyvät myös ministerin tittelissä. Eri ministeriöiden välisen yhteistyön vahvistaminen on tärkeää, jotta nuorten hyvinvointia voidaan lisätä.  

Epäselvää on, miten hallitus aikoo käytännössä toteuttaa tavoitteensa nuorten hyvinvoinnin lisäämisestä ja syrjäytymisen vähentämisestä. Hallitusohjelmaan on nimittäin kirjattu myös leikkauksia, jotka tulevat vaikuttamaan nuorten parissa työskentelevien toimintaedellytyksiin. 

Hallitusohjelmassa ei ole suoraan nuorisoalaan kohdentuvia leikkauksia, mutta opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksia ollaan leikkaamassa merkittävästi. Valtionavustuksia alennetaan portaittain siten, että vuonna 2027 heikennys on jo 125 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmassa ei kerrota tarkemmin, miten leikkaukset kohdentuvat. 

Nuorten hyvinvointia ei voi edistää ilman nuorisoalan palveluita. Ja palveluita ei voi vahvistaa ilman rahoitusta. Jos rahoitusta leikataan, kasvavat kustannukset muualla – esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

Into laski aiemmin, mitä valtiovarainministeriön esittämät leikkaukset tarkoittaisivat etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Pääset laskelmaan tästä linkistä. Jos hallitus haluaa toteuttaa tavoitteensa, ei tutkitusti vaikuttavista ja todennetusti kustannustehokkaista etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta voi säästää. (Lue lisää nuorten syrjäytymisen ehkäisystä ja toiminnan vaikuttavuudesta tästä.) 

Kiitämme:  

  • Nuorten asioiden keskittämistä yhdelle ministerille. 

Olemme huolissamme:  

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten tason leikkaamisesta. Miten asetetut tavoitteet nuorten syrjäytymisen vähentämisestä ja ehkäisystä voidaan toteuttaa, mikäli niihin kiinteästi liittyvistä palveluista leikataan rahoitusta? 

Myös nämä kirjaukset vaikuttavat etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan  

Hyvinvointialueiden myötä juuri myllerretty kuntouttava työtoiminta muuttuu jälleen. Kuntouttavassa työtoiminnassa painottuu aiempaa vahvemmin työllistyminen. Kuntouttavan työtoiminnan työhön suuntaavat palvelut palautetaan kuntien järjestämisvastuulle. Kunnilla ja hyvinvointialueilla on kuitenkin mahdollisuus sopia kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä myös toisin: esimerkiksi hyvinvointialueen kautta koko alueelle. 

Tällä hetkellä kuntouttavan työtoiminnan putoaminen pois monen paikallisen työpajojen palveluvalikoimasta on tuottanut palveluvajeita ja pudottanut tukea tarvitsevia palveluiden ulkopuolelle. On tärkeää, että kunnalliset työpajat voivat jatkossa tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa. Kirjauksen täytyy siis kattaa työpajatoiminta.  

Hallitus aikoo uudistaa palkkatukea ja kohdistaa sitä erityisesti yksityiselle ja kolmannelle sektorille. Sadan prosentin palkkatuen käyttö mahdollistetaan myös suurimmille taloudellista toimintaa harjoittaville kolmannen sektorin toimijoille.  

Into on ajanut 100 prosentin palkkatuen jatkamista, sillä kyseessä on tärkeä väline myös työpajakentälle. Toivottavasti suunnitelmissa näkyvät syksyn myötä myös avoimille työmarkkinoille poluttavat palvelut ja edelleen siirtäminen, jota tulisi helpottaa. 

Hallitusohjelma lupaa keventää työvoimapalveluiden lakisääteistä palveluprosessia. Virkailijoille annetaan enemmän harkintavaltaa ja heidät velvoitetaan edistämään työllistymistä yksilöllisesti. Tulevaisuudessa panostetaan alkukartoitukseen ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään yksilökohtaisissa palveluissa. 

Palveluprosessin keventäminen on tarpeen. Tällä hetkellä yksilöllistä palvelua ja tukea eivät saa riittävästi ne, jotka sitä eniten tarvitsevat. Into muistuttaa, että digitaaliset palvelut eivät yksin riitä, vaan työvoimapalveluissa on oltava tarjolla myös kohtaava kasvokkainen palvelu. Asiakkaat hyötyvät enemmän kokonaisvaltaisista palvelutarpeen arvioista ja tarpeisiin vastaavista palveluista kuin velvoittavuudesta. 

Kiitämme:  

  • Työvoimapalvelujen kohdalle kirjattu yksilöllisen tuen kohdentaminen sitä eniten tarvitseville ja virkailijoiden harkinnanvaran lisääminen.  

Olemme huolissamme:  

  • Paikallisesti toimivien työpajojen osaaminen ja vaikuttavuus on turvattava uudistuksessa. On tärkeää, että kunnalliset työpajat voivat tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa.

Inton arvio hallitusohjelmasta 

Hallitusohjelma luo edellytyksiä tärkeille yhteiskunnallisille uudistuksille, joita Into on pitänyt esillä. Samaan aikaan taloudelliset rajaehdot tuottavat syrjäytymisvaarassa oleville riskejä. Toivomme, että hallituksen työ tuottaa myönteistä tulosta aikaan ja mahdollisimman moni saa tarvitsemansa tuen. 

Hallitusohjelman vaikutuksia nostetaan esille myös tulossa olevassa nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen yhteisessä kannanotossa, jossa Intokin on mukana. 

Tutustu hallitusohjelmaan tästä linkistä.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry