Etsivä nuorisotyö elämänhallinnan vahvistajana

Etsivä nuorisotyöntekijä luo toiveikkuutta ja luottamusta tulevaisuuteen ja motivoi nuorta löytämään omannäköisensä polun. Tämän työn keskiössä punaisena lankana kulkee nuoren sosiaalinen vahvistaminen. Minkälainen tehtävä on unelmilla nuoren elämässä? Tätä ja muita työlle keskeisiä näkökulmia pohtii Akaan etsivä nuorisotyöntekijä Suvi Luoma. Inton sosiaalisen vahvistamisen teemavuoden blogisarjassa kirjoittajat valtakunnalliselta ja paikalliselta tasolta pohtivat sosiaalista vahvistamista sen eri osa-alueiden näkökulmasta.

Kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä, toinen henkilö on mietteliäs.

Eija Raatikainen kirjoittaa näkökulmassaan emotionaalisen turvallisuuden kokemuksen edistävän nuoren sosiaalista vahvistumista. Raatikaisen mukaan emotionaalinen turvallisuuden kokemus suojaa ihmistä hänen elämässään, auttaa selviytymään vaikeissa tilanteissa ja tukee positiivisen identiteetin kehittymistä. Nämä kantavat ajatukset linkittyvät kiinteästi etsivään nuorisotyöhön.

Etsivä nuorisotyöntekijä kohtaa työssään nuoria, joilla on elämässään haasteita ja tuen tarpeita, joihin nuoren senhetkiset kyvyt ja voimavarat eivät välttämättä riitä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on varmistaa, että jokainen nuori saa tarvitsemansa tuen. Työssä vastataan nuorten kohtaamiin haasteisiin kulkemalla nuoren rinnalla tukien nuorta niin arjessa, elämänhallinnassa kuin tulevaisuuden suunnittelussa. Etsivä nuorisotyöntekijä luo toiveikkuutta ja luottamusta tulevaisuuteen ja motivoi nuorta löytämään omannäköisensä polun. Tämän työn keskiössä punaisena lankana kulkee nuoren sosiaalinen vahvistaminen.

Etsivä nuorisotyöntekijä pyrkii työssään luomaan emotionaalisia turvallisuuden kokemuksia, jotka luovat edellytyksiä nuoren sosiaaliseen vahvistumiseen. Työn lähtökohtana on aina nuoren itsensä määrittämä tilanne ja tarpeet. Nuori nähdään ennen kaikkea oman elämänsä asiantuntijana. Etsivä nuorisotyöntekijä pysähtyy nuorelle tärkeiden kysymysten äärelle ja tukee ja ohjaa nuorta niissä tilanteissa, joissa nuori kokee tarvitsevansa tukea.

Tasavertaisuutta ja kunnioittavaa kohtaamista

Etsivän nuorisotyön ydin kulminoituu aitoon nuorta arvostavaan ja kunnioittavaan kohtaamiseen emotionaalisesti turvallisessa ympäristössä. Myös Raatikainen näkee emotionaalisesti turvallisen ympäristön mahdollistuvan tasavertaisesta ja kunnioittavasta kohtaamisesta. Kohdatuksi tuleminen onkin yksi sosiaalisen vahvistumisen kulmakivistä. Kun nuori kokee tulleensa kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi juuri sellaisena kuin on, nuoren keskeiset elämäntaidot vahvistuvat ja hänen psykologinen hyvinvointinsa lisääntyy. Sosiaalisen vahvistumisen prosessi on usein pitkäkestoinen ja tavoitteita kohti edetään nuoren tahdissa. Sosiaalisen vahvistumisen edellytyksenä voidaan pitää nuoren ja etsivän nuorisotyöntekijän välille rakentuvaa luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiriä, aitoja ja kiireettömiä kohtaamisia sekä yhdessä tekemistä.

Sosiaalisen vahvistumisen myötä nuori tunnistaa omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Nuoren elämänhallinnan tunne kasvaa ja hän kokee selviytyvänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Myös nuoren luottamus itseensä ja elämän kantokykyyn vahvistuu ja hän kokee voivansa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Nuori saa myönteisiä kokemuksia omien siipiensä kantavuuteen. Oman elämän toimijuuden lisäksi sosiaalisen vahvistumisen myötä nuori vahvistuu näkemään itsensä myönteisessä valossa ja edistämään osallisuuttaan suhteessa lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan.

Unelmilla on tärkeä tehtävä

Sosiaalisen vahvistamisen kehyksessä etsivä nuorisotyöntekijä rohkaisee nuoria elämään omannäköistä elämää ja toimimaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Tärkeää on yhdessä nuoren kanssa selvittää nuoren kiinnostuksen ja motivaation kohteita, sillä jokainen innostuu jostakin! Aina nuorten toiveet ja unelmat eivät kohtaa yhteiskunnallisten odotusten ja normien kanssa. Tärkeintä olisikin vaalia niitä elämän pieniä palasia, jotka tuovat onnellisuutta ja tyytyväisyyttä omaan elämään. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa olla ja elää. Jokaisella on oikeus elää omaa elämää –ja unelmoida.

Etsivä nuorisotyö kannustaakin nuoria uskomaan itseensä ja unelmiin. Lupa uskoa omiin unelmiin ei kuitenkaan mahdollistu ilman ehdotonta luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden kokemusta. Unelmia tulee vaalia, sillä niillä on tärkeä tehtävä elämässä. Unelmat innostavat ja antavat elämälle merkitystä, ne voivat ohjata elämän suuntaa ja auttavat löytämään oman polun.

Suvi Luoma

Akaan etsivä nuorisotyöntekijä

Mikä sosiaalinen vahvistaminen?

  • Sosiaalinen vahvistaminen on sosiaalisen toimintakyvyn, arjen asioiden hallinnan, opiskelu- ja työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan parantamista. Se on ihmisen keskeisten elämäntaitojen vahvistamista.
  • Tavoitteena on parantaa yksilön kykyä toimia ja selviytyä sosiaalisissa tilanteissa sekä olla osallinen yhteisöissä. Tähän tarvitaan itsetuntemusta, käsitystä omista vahvuuksista ja osaamisesta.
  • Sosiaalinen vahvistaminen edistää ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja selviytyä erilaisista elämäntilanteista, tarvittaessa apua vastaanottaen.
  • Sosiaalinen vahvistuminen on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ykköstavoite. Yli 90 % etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tavoittaneista nuorista ja aikuisista kokee sosiaalista vahvistumista palveluiden vaikutuksesta.

Lue lisää sosiaalisesta vahvistamisesta etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry