Vaikuttavaa työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointia työpajatoiminnassa

Asiakkaiden työkyvyn kokonaistilannetta ja palvelu- tai kuntoutustarpeita ei TE-toimistoissa, sosiaalitoimessa tai terveyspalveluissa aina kyetä tunnistamaan riittävästi. Moni jää siksi ilman oikea-aikaisia ja tarpeisiin vastaavia palveluita. Miten palvelutarpeita sitten voitaisiin kattavammin tunnistaa? Kokonaisvaltaisilla työ- ja toimintakyvyn arvioinneilla. Niitä voidaan toteuttaa työpajoilla toiminnallisesti ja niiden yhteydessä myös monialaisesti muun verkoston kanssa. Eduro-säätiön kokemukset kuvaavat, miten toiminnalliset arvioinnit vahvistavat asiakkaiden hyvinvointia ja palveluiden vaikuttavuutta. Työ- ja toimintakyvyn arviointi edesauttaa myös työpajatoiminnan turvaamista laadukkaana lähipalveluna, mikä on yksi Inton kuntavaalitavoite. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat jatkossakin sitä, mitä he tarvitsevat ja mistä he hyötyvät.

Eduro-säätiössä lähdettiin kehittämään työpajatoiminnan yhteydessä toteutettavaa arviointia vuonna 2012. Osaamista on kertynyt sekä toiminnallisten työ- ja toimintakyvyn arviointijaksojen järjestämisestä että ylipäätään työkykyä ja sen edistämistä arvioivan yksilö- ja työvalmennuksen toteutuksesta. Vuosien aikana satojen asiakkaiden onnistuneet prosessit kertovat työ- ja toimintakyvyn selkiytymisestä ja vahvistumisesta sekä tarkoituksenmukaisten jatkopolkujen löytymisestä.

Toiminnalliset arvioinnit tuovat oleellista lisätietoa palveluohjauksen ja kuntoutussuunnitelmien pohjaksi. Samalla toiminta tukee asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia, työelämävalmiuksia sekä osaamisen kehittymistä tilanteissa, joissa työ- ja toimintakyky tarvitsee vahvistumista ja palveluihin pääseminen ja kuntoutuksen toteutuminen ovat vielä epäselviä.

Työpajaympäristössä toteutetun arvioinnin keskeinen vahvuus on työ- ja yksilövalmentajien erityisosaamisen yhdistäminen. Työvalmentajat ohjaavat asiakkaista työtehtävien omaksumisessa ja tekemisessä. Samaan aikaan heillä on osaaminen työnteon yhteydessä näyttäytyvien työkyvyn puutteiden ja vahvuuksien havainnointiin ja dokumentointiin. Lisäksi he suuntaavat valmennusta havaittujen puutteiden kehittämiseen ja vahvuuksien vahvistamiseen jo arviointien aikana.

Yksilövalmentajat perehtyvät asiakkaan kokonaistilanteeseen ja selvittävät tarkemmin myös arjen toimintakykyyn liittyviä haasteita. Yksilövalmentajilla on osaamista tunnistaa ja dokumentoida mm. toimintakykyyn liittyviä sosiaalisia valmiuksia ja yleisiä työelämävalmiuksia. Arvioinnissa yksilövalmentajan tehtäviin kuuluu myös työvalmentajan havaintojen sekä asiakkaan kokemusten yhteen kokoaminen. Niistä muodostuu konkreettinen kokonaiskuva työ- ja toimintakyvystä, jonka avulla voidaan arvioida asiakkaan mahdollisuuksia selviytyä sen alan työtehtävissä, joihin on suuntaamassa tai ylipäätään työelämässä.

Toiminnallisten arviointien päätteeksi työssä suoriutumista ja asiakkaan tilannetta arvioidaan monialaisesti. Ensin asiakkaan, työvalmentajan ja yksilövalmentajan kolmikannassa. Lopuksi arvioitu tieto saatetaan tiedoksi asiakkaan muulle verkostolle.

Avainasemassa monialainen yhteistyö

Työpajaympäristössä toteutetut arvioinnit eivät toteudu, eikä niitä ole syytä toteuttaa irrallaan muusta monialaisesta verkostoyhteistyötä. Yhteistyö sekä terveydenhuollon että sosiaali- ja työllisyyspalvelujen kanssa on keskeistä, ja kaikkien näiden tahojen omien arviointiprosessien vaikuttavuutta toiminnalliset arvioinnin voivat oleellisesti myös lisätä.

Edurolla terveydenhuollon asiantuntemusta on hankittu vuosien varrella sekä ostopalveluina (kuntoutuslääkäri ja neuropsykologi) että toteutettu myös omana palveluna (mm. terveydenhoitaja). Työpajatoiminnan yhteydessä toteutetut terveyspalvelut mahdollistavat kynnyksettömän tuen ja edistävät asiakkaiden hyvinvointia. Tavoitteena on yhä vaikuttavampien asiakasprosessien toteutus ja kehittäminen sote-, kuntoutus- ja työllisyyspalvelujen rajapinnoilla.

Vaikka terveydenhuollon palveluita ei olisikaan järjestetty osaksi työpajatoimintaa, voidaan työ- ja toimintakykyä havainnoimalla ja dokumentoinnilla tuoda tärkeä puuttuva tieto asiakkaan terveydentilatutkimusten, oikea-aikaisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tai realististen työkyvyn arviointien pohjaksi.

Työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja edistämiseen perehtyneinä työpajatoimijoina pystymme vakuuttamaan, että työpajaympäristössä toteutetut työ- ja toimintakyvyn arvioinnit rakentavat kestäviä jatkopolkuja ja ovat vaikuttavia. Niitä kannattaa kehittää yhä useammalla työpajalla ja hyödyntää yhä laajemmin. Asiakkaidemme arvioinneista saamien hyötyjen perusteella meidän on helppo yhtyä Inton kuntavaalitavoitteeseen: työpajatoiminta on turvattava laadukkaana lähipalveluna! Tähän tarvitaan myös monialaista yhteistyötä ja sen kehittämistä. Yhteinen tavoitteemme on, että toiminnallisesta kuntoutuksesta hyötyvät asiakkaat saisivat jatkossakin sitä, mitä he tarvitsevat ja mistä he hyötyvät.

Maarit Kestilä

Kuntoutussosiaalityöntekijä, Eduro-säätiö

Maaria Välitorppa

Nuorten palveluiden palveluvastaava, Eduro-säätiö

Kuva: työvalmentaja Johannes Collins / Eduro: Digipajan nuoret asettamassa työkykytalon palikoita järjestykseen

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry