Oodi yhteistyölle!

Mikä on etsivän nuorisotyön rooli suhteessa muihin palveluihin? Mikä on etsivän nuorisotyön suhde sosiaalityöhön, Kelaan, Ohjaamoon, mielenterveyspalveluihin tai oppilaitoksiin?

En muista aikaa, jolloin nämä kysymykset eivät olisi olleet ajankohtaisia etsivän kentällä. Palvelukentän muutokset, kuten oppivelvollisuuden laajentuminen ja työllisyyspalveluiden järjestämisen muutokset tulevat entisestään korostamaan näitä kysymyksiä. Näitä tulisi pohtia jokaisessa kunnassa, tehdä arviointia nykytilasta ja ennakoida tulevien muutoksien vaikutuksia. Samalla tulisi jälleen kirkastaa etsivän nuorisotyön perustehtävää, roolia suhteessa nuoriin ja muihin palveluihin.

Nuorisolaki 1285/2016 tiivistää etsivästä nuorisotyöstä oleellisen lyhyesti kahteen ensimmäiseen virkkeeseen momentissa 10: Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Olen turvautunut tähän lakitekstiin usein niissä tilanteissa, kun olen kokenut roolini epäselvyyttä suhteessa muiden toimijoiden odotuksiin etsivää nuorisotyötä kohtaan. Monesti muut toimijat toivovat, että etsivä nuorisotyö olisi ratkaisu hankalassa tilanteessa pitkään jatkuneisiin ongelmiin. Näinhän ei ole. Etsivä nuorisotyö ei voi yksin ratkaista usein pitkään jatkuneita ongelmia lyhyessä ajassa. Etsivän tehtävä on asemoitua nuoren viereen, silloin kun nuori on siihen valmis ja suostuvainen sekä auttaa häntä kiinnittymään tarvitsemiinsa palveluihin ja siten vahvistaa hänen osallisuuttaan. On tärkeää tehdä eroa siinä, että etsivä nuorisotyö ei ole nuorelle kuntoutusmuoto, sosiaalityöntekijä tai kotipalvelu. Etsivän tehtävä on auttaa nuorta löytämään ja kiinnittymään tällaisiin palveluihin, jos hän niitä tarvitsee, edistääkseen omaa kasvuaan ja osallisuuttaan.

Jos ennen tein paljon asioita omin päineni nuorta ohjaten yksin ja yksilöllisesti, nykyään ajattelen, että moniammatillinen yhteistyö on etsivän nuorisotyöntekijän tärkeimpiä orientaatioita. Tämä ei useinkaan ole helppoa, sillä etsivät ovat ammattilaisina useimmin niitä, jotka huomaavat ensimmäisinä palvelujen puutteet tai poissaolon. Etsivät jäävät helposti tilanteisiin yksin, etsimään suuntaa nuoren kanssa, silloin kun hän ei ole kiinnittynyt mihinkään. Nuori on lähes aina ensitapaamisen alussa välitilassa, jonkinlaisessa nivelvaiheessa etsimässä seuraavia askelmerkkejä. Jos onnistumme tärkeimmässä tehtävässämme, luottamuksen rakentamisessa, voimme lähteä etsimään uutta kiintopistettä. Silloin tehtävämme on yksinkertaisesti kulkea nuoren rinnalla puolueettomasti, vahvistaa hänen uskoaan yhteiskuntaan ja sen instituutioihin ja löytää oma polku. Etsivään nuorisotyöhön ei lähtökohtaisesti kuulu henkilötunnuksilla pelaaminen, kuntoutusmenetelmät tai mielenterveystyön osaaminen. Etsivä nuorisotyö on yhteistyöhön perustuvaa psykososiaalista vahvistamista, jossa kompassina toimivat on nuoren omat toiveet.

Miten etsivä nuorisotyö sitten eroaa sosiaalityöstä tai vaikkapa sosiaaliohjauksesta? Orientaatio nuoren kohtaamisessa on hiuksenhienosti erilainen. Merkittävin ero on viranomaisvastuun ja velvollisuuksien puuttuminen. Tärkeää on myös, että etsivät pystyvät pidättäytymään liioista asiantuntijavastuun houkutuksista. Luottamuksen ylläpitämiseksi etsivän nuorisotyöntekijän on tärkeää riisua itsensä ja osaamisensa erilaisista asiantuntijaviitoista. On muistettava työtä tehdessä, että etsivän ensisijainen tehtävä ei ole olla palvelukentän asiantuntija tai palveluohjausvelho. Nämä taidot toki kehittyvät työtä tehdessä, mutta ovat kuitenkin toissijaisia. Etsivän ammatillinen osaaminen kiteytyy nuoren kohtaamiseen ja kykyyn tehdä hyvää yhteistyötä muiden nuorta tukevien tahojen kanssa. Etsivän työkalupakin keskeisimpiä taitoja on neuvon kysyminen ja luottamuksen osoittaminen palvelukenttään ja yhteistyötahoihin. Nuoren kanssa yhdessä tekemällä samat arvot ja taidot valuvat mallioppimisen tavoin myös nuoreen. Voimme opettaa nuorelle luottamusta sekä ympäröivään yhteiskuntaan että omiin kykyihin muiden puoleen kääntymällä. Näinhän elämässä navigoidaan!

Ajattelen, että tulevaisuudessa etsivän katse tulee kiinnittää yhä parempaan moniammatilliseen yhteistyöhön ja työparityöskentelyyn. Parannamme myös omaa jaksamistamme tekemällä yhteisvoimin asioita. Muistetaan että yhteistyöllä saamme parhaita tuloksia aikaiseksi myös nuoren kannalta. Meidän ei tarvitse paikata olemassa olevia palveluja. Kuten autamme nuorta, tulisi meidän myös auttaa palveluja toimimaan entistä paremmin tekemällä hyvää yhteistyötä.  

Heini Hakulinen
PK-seudun etsivän nuorisotyön koordinaattori

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry