Lausunto TyV: Kasvupalvelut

Julkaisutyyppi: Lausunto

TPY antoi 4.2.2019 lausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta.

Lausunnossaan TPY painottaa, ettei palvelutarvearviota tule esityksen mukaisesti antaa yksityisten palveluntuottajien tehtäväksi, vaan säilyttää julkisen tahon vastuulla. Yksityistäminen tuottaisi eturistiriitatilanteita ja voisi heikentää työpajoille ohjautumista. TPY on huolissaan myös yleiskatteellisen rahoituksen riittävyydestä työllisyydenhoitoon, ja peräänkuuluttaa maakunnille vahvempia kannusteita ja laajempaa minimipalveluvalikoimaa. TPY korostaa, että käyntiasiointi sekä riittävä ohjaus ja tuki heikossa työmarkkina-asemassa oleville on turvattava vahvemmin.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry