Lausunto TyV ja TEM: Työttömien opiskelu ja työttömyysturvaoikeus

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 19.10.2022 ja työ- ja elinkeinoministeriölle 22.6.2022 hallituksen esityksestä työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi.

Esityksen tavoitteena on parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä. Tavoitteena on lisäksi selkeyttää työnhakijan opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta. Esityksen tarkoituksena on myös sujuvoittaa työnhakijan työttömyysturva-asian käsittelyprosessia ja turvata työttömyysturva-asioiden viivytyksetöntä käsittelyä. Lisäksi esityksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä noin 1100 henkilöllä.

Into pitää lain tavoitteita kannatettavina.

Työpajoilla tehdään osaamisen tunnistamista ja yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa osaamisen tunnustamista. Työpajoilla on pitkät perinteet yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien kanssa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Työpajat tarjoavat mahdollisuuden opiskella tutkinnon osia tai jopa kokonaisia tutkintoja koulutuksen järjestäjän kanssa tehtävässä yhteistyössä. Työpaja on valmennusyhteisö, joka vahvistaa hyvinvointia, tunnistaa osaamista ja valmentaa kohti koulutusta ja työtä. Työpajatoiminta vahvistaa valmennuksen ja merkityksellisen tekemisen avulla elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia. Valmennus työpajalla on tavoitteellista, valmentautujan tarpeiden mukaista tukemista sekä taitojen ja osaamisen kehittämistä.

Into nostaa esiin, että opiskelua koskevissa poikkeuksissa tulisi harkita, että työpajatoiminnan puitteissa suoritetut jaksot olisi mahdollista rinnastaa vakiintuneeseen työssäoloon. Työpajatoiminnan opinnollistaminen mahdollistaa sekä työnteon että opiskelun yksilön kannalta suotuisissa olosuhteissa, mutta toistaiseksi huolena on joissain tapauksissa ollut yksilön toimeentulon varmistaminen.

Into kannattaa ehdotusta, jossa työttömyysturvalaissa säädettäisiin, että työsuhteen aikana aloitetut opinnot eivät estäisi työttömyysetuuden saamista, jos työttömyys johtuu työnhakijasta riippumattomasta syystä.

Into nostaa myös esiin, että työpajojen laatimat osaamistodistukset on saatava myös Koski-tietokantaan. Yksilön kannalta tämä edistäisi mm. ammatillisen koulutuksen aloittamista.

Ehdotuksessa todetaan, että opintoja, jotka eivät jatkossa vaikuttaisi työttömyysetuuden saamiseen olisivat esimerkiksi erilaiset lyhyehköt kurssit, koulutukset, pätevöitymiskoulutukset ja opinnot kansalaisopistossa sekä vähäiset opinnot avoimessa korkeakoulussa. Into nostaa esiin, että ammatillisten tutkinnon osien tulisi kuulua tähän joukkoon, koska ne ovat monesti laajuudeltaan verrattavissa edellä mainittuun joukkoon. Työpajatoiminnassa korostuvat erityisesti ammatillisten tutkinnon osien suorittaminen, joten lisäys ehdotukseen on tarkoituksenmukainen. Yksilön työllistymisen kannalta ammatillisella osaamisella on myös suurin merkitys.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry