Lausunto TEM: Työllistymistä edistävästä monilaisesta yhteispalvelusta ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttaminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui 5.4.2022 TEM:lle hallituksen esityksestä työllistymistä edistävästä monilaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta.

TYP-lain muuttaminen sote-järjestämisvastuun siirtymisen vuoksi on tarkoituksenmukaista. Lakiluonnoksessa todetaan, että kysymys on sote-uudistuksesta juontuvista teknisluontoisista muutoksista, joissa kunta korvataan hyvinvointialueella. Muutoksella on kuitenkin myös laajempia vaikutuksia, joita ei ole riittävästi tunnistettu eikä arvioitu. Esitys asettaa kuntakokeiluissa mukana olevat ja kuntakokeilujen ulkopuolella olevat kunnat eri asemaan. Esityksessä ei ole tunnistettu riittävästi lakimuutoksen vaikutuksia kuntien rooliin TYP-verkostoyhteistyössä.

Kuntakokeiluun kuuluvien ja kuulumattomien kuntien asemaa tulee selkiyttää. Tilanne on haasteellinen siihen saakka, kunnes vuodesta 2024 lukien työllisyyspalvelut siirtyvät kuntiin myös niillä alueilla, joilla ei vielä ole kuntakokeilua. Olennaista on vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja varmistaa asiakkaiden monialaiset palvelut myös niissä kunnissa, jotka eivät kuulu kuntakokeiluihin. Myös kuntakokeiluun kuulumattoman kunnan tulee voida osallistua TYP-verkostotyöhön.

Eduskunnassa on käsitelty valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista ja siinä esitetään kotoutumisen kokonaisvastuun siirtämistä kuntiin. Valmisteilla on siten samanaikaisesti useampia uudistuksia, joilla on vaikutuksia kotouttamistoimenpiteisiin. Näiden uudistusten vaikutuksia ja päällekkäisyyksiä on tärkeää arvioida.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry