Lausunto TEM: Palkkatukiuudistus

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui 27.5.2022 työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta.

Into suhtautuu kriittisesti lausunnoilla olleeseen hallituksen esitykseen, jossa palkkatukeen ollaan tekemässä merkittäviä muutoksia. Jos esitys hyväksytään tällaisenaan, vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyys ja kokonaistilanne tulevat heikkenemään.

Erityisesti muutokset 100 %:n palkkatukeen tulevat olemaan työpajatoimijoille dramaattisia. Into katsoo, että hallituksen esitys tulee vähentämään merkittävästi haavoittuvassa asemassa olevien työllistymiseen liittyviä palveluita. Esitetyssä muodossa vaikutukset tulevat olemaan kielteisiä ja heikossa asemassa olevien työllistyminen tulee monin paikoin halvaantumaan.

Esityksen mukaan aiemmin käytetty elinkeinotoiminnan käsite korvattaisiin taloudellisen toiminnan käsitteellä sääntelyn yhdenmukaistamiseksi EU:n valtiontukisääntelyn kanssa. 100 %:n palkkatuen ja työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen olisi jatkossa mahdollista muille, kuin taloudellista toimintaa harjoittaville toimijoille (myytyjen tavaroiden ja palveluiden arvo alle 100 000 euroa vuodessa) sekä niille taloudellista toimintaa harjoittaville, joiden taloudellisella toiminnalla ei olisi vaikutusta EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Jos järjestö harjoittaa toimintaa, jolla on kauppavaikutus, 100 %:n tuki myönnettäisiin de minimis -tukena (200 000 euroa kolmen vuoden aikana yhdelle tuensaajalle). Muutokset koskisivat myös työllisyyspoliittisia avustuksia.

Esityksessä määritellään 100 %:n tukeen sellaisia kriteerejä, joita noudattaen kauppavaikutus ei mitenkään voi täyttyä. Into katsoo, etteivät ehdotetut kriteerit ole tarkoituksenmukaisia. Ne tulisivat vähentämään merkittävästä heikossa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia työllistyä kolmannelle sektorille sekä saada valmennuksen tukea tilanteeseensa ja sen avulla tukea jatkopoluille sijoittumiseen. Into katsoo, ettei de minimis -ehtoa ei tulisi soveltaa tässä lainkaan.

Into korostaa, että esitys rajoittaisi merkittävästi työpajojen ja muiden kolmannen sektorin välityömarkkinatoimijoiden mahdollisuuksia työllistää palkkatuella. Päinvastaisista tarkoituksistaan huolimatta esitys on lisäämässä heikossa asemassa olevien työttömyyttä. Työpajat ja muut välityömarkkinatoimijat eivät pysty työllistämään merkittävissä määrin muilla palkkatukiprosenteilla, sillä ne eivät ole voittoa tavoittelevia toimijoita, eikä niillä siten ole tarvittavaa rahoitusta. On myös huomattava, että valtionavustus nuorten työpajatoimintaan kattaa kolmannen sektorin toimijoilla keskimäärin vain reilu 10 % niiden kokonaisbudjetista. Into ei kannata näitä esitettyjä muutoksia. Muutoksista tulee tehdä kattava vaikutusarviointi.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry