Lausunto STM: Työttömyysturvalaki

Julkaisutyyppi: Lausunto

Esityksessä pidennetään työssäoloehtoa kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen ja esitetään, että suojaosasta luovutaan työttömyysetuuden sovittelussa. Esityksessä poistetaan työttömyysetuuden lapsikorotukset, pidennetään omavastuuaikaa ja palautetaan lomakorvauksen jaksotus. Lisäksi tuodaan esille, että alkuvuodesta 2024 annetaan esitys, jonka mukaan työssäoloehto ei jatkossa kerry lainkaan palkkatuetusta työstä. Into vastustaa esitettyjä muutoksia. Into korostaa, etteivät esitetyt leikkaukset edistä työllisyyttä, vaan pikemminkin lisäävät työttömyyttä. Esitys on heikentämässä jo entisestään heikossa asemassa olevien tilannetta ja lisäämässä köyhyyttä.

Into katsoo, että esitettyjen muutosten vaikutukset ja niiden kumuloituvat yhteisvaikutukset olisi pitänyt arvioida jo esityksen valmisteluvaiheessa: nyt vaikutusarvioinnit ovat puutteellisia.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on lisätä työllisyyttä parantamalla työllistymiseen liittyviä kannustimia. Into katsoo, etteivät valitut keinot johda työllisyyden kohenemiseen. Esitys ei tarjoa myöskään kustannustehokkaita ratkaisuja. Esitys heikentää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ja lapsiperheiden tuloja ja elintasoa.

Into huomauttaa, että pitkittyneen työttömyyden taustalla on usein olla laaja-alaisia tuen ja kuntoutuksen tarpeita, jotka tulee kartoittaa ja joita vastaavia palveluita tulee olla tarjolla. Ensisijaista on mahdollistaa tarvittava henkilökohtainen tuki ja tarjota sitä nykyistä aiemmassa vaiheessa, lisätä palvelutarpeiden ja työ- ja toimintakyvyn monialaista arviointia, vahvistaa palveluihin ohjausta sekä parantaa kuntoutuksellisten ja avoimille työmarkkinoille poluttavien palveluiden saatavuutta.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry