Lausunto STM: Aktiivimalli

Julkaisutyyppi: Lausunto

TPY jätti sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon 9.9.2019 hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamiseksi.

TPY painottaa, ettei aktiivimalli ei ole vaikuttava keino lisätä työllisyyttä. Sanktioiva malli on koettu epäoikeudenmukaisena ja työttömiä syyllistävänä, ja se on murentanut luottamusta yhteiskuntaa kohtaan. Tämä voi puolestaan syventää syrjäytymistä. TPY kannattaa aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista. Tarvitaan työllisyyttä aidosti edistävien ratkaisujen, kuten yksilöllistä tukea ja ohjausta sisältävien valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalveluiden sekä TE-palveluiden vahvistamista ja lisäämistä.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry