Lausunto STM ja TyV: Aikuiskoulutustuki, ammattitutkintostipendi, vuorotteluvapaa

Julkaisutyyppi: Lausunto

Esityksessä lakkautetaan aikuiskoulutustuki, ammattitutkintostipendi ja vuorotteluvapaajärjestelmä. Tavoitteena on vähentää julkisia menoja ja lisätä työllisyyttä. Into ei kannata aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista. Into korostaa, että kyse on jatkuvasta oppimisesta ja osaamistason nostosta: niiden edistäminen on tärkeää, eikä mahdollisuuksia tule kaventaa. Lakkauttaminen on lyhytnäköistä eikä tuota pitkällä tähtäimellä yhteiskunnallisia säästöjä.

Aikuiskoulutustuki

  • Työelämän muutokset ja yhä nopeutuva kehitys edellyttävät osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä ja mahdollisuuksia jatko- ja täydennyskoulutukseen. Toisinaan tarvitaan myös ammatillista uudelleenorientoitumista ja uusille aloille kouluttautumista.
  • Aikuiskoulutustuki tarjoaa kouluttautumismahdollisuuksia, joilla tuetaan työelämässä pysymistä ja työssäjaksamista. Se vahvistaa työllisyyttä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä tuo mahdollisuuksia työurien pidentämiseen. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen tulee lisäämään työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa ja työttömyyttä.

Ammattitutkintostipendi

  • Ammattitutkintostipendillä tuetaan aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistumista. Näitä jatkuvan oppimisen edistämisen ja osaamistason noston mahdollisuuksia tulee vahvistaa, ei kaventaa.
  • Ammattitutkintostipendin markkinointiin ja viestintään on olennaista panostaa.

Vuorotteluvapaa

  • Vuorotteluvapaa vahvistaa hyvinvointia, voimavaroja ja työssäjaksamista sekä ehkäisee työuupumusta. Se mahdollistaa työurien pidentämistä ja työllisyyden vahvistamista sekä ehkäisee työttömyyttä.
  • Vuorotteluvapaan sijaisuus lisää työttömien työllistymisen mahdollisuuksia ja tarjoaa väylän avoimille työmarkkinoille kiinnittymiseen. Näitä mahdollisuuksia ei tule vähentää.
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry