Lausunto SiV ja TrV: Tutkimus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen palvelujärjestelmästä

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 22.3.2022 ja antoi lausunnon tarkastusvaliokunnalle 14.4.2022 tarkastusvaliokunnan julkaisusta "Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus". Tutkimuksen mukaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyn yhteistyö ei toimi optimaalisesti hallinnonalojen siiloutumisen takia. Into katsoo, että työpajatoiminnan haasteellinen asema sote-uudistuksessa kuvastaa vankkaa siiloutumista ja korostaa tarvetta vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Julkaisussa esitetään, että nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä tehokkaammin kuntien ja hyvinvointialueiden yhteisellä allianssimallilla. Into huomauttaa, ettei sote-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö kuitenkaan mahdollista tätä. Into pitää allianssimallia silti tavoiteltavana: lainsäädäntöä tulisikin muuttaa mahdollistamaan hyvinvointialueiden ja kuntien sopimukset myös palveluntuottamisen osalta.

  • Into tuo esille, että pandemia-aikana jo ennestään haasteellisessa asemassa olevien nuorten tilanteet ovat vaikeutuneet, ja samalla monien palveluiden saatavuus on heikentynyt. Syrjäytymisen ehkäisemisen palveluille on entistä suurempi tarve.
  • Into katsoo, että syrjäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja juurisyitä olisi tullut tarkastella tutkimuksessa laajemmin. Tämä olisi tuottanut tärkeää tietoa myös nuorten osallisuuden edistämiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemisen palveluiden kohdentamiseen ja kehittämiseen.
  • Kuten tutkimuksessa todetaan, merkittävä osa nuorista on pudonnut pitkäaikaiselle toimeentulotuelle. Into korostaa, että nuorilähtöisten kannustimien ja sosiaaliturvajärjestelmän kehittäminen on keskeistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Olennaista olisi taata ensisijaiset etuudet myös nuorille. Tämä olisi ollut tarpeen nostaa myös tutkimuksen johtopäätöksiin.
  • Tutkimuksessa korostetaan hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspintojen johtamisen tärkeyttä. Into on vahvasti samaa mieltä: nuorten syrjäytymisen ehkäisy on huomioitava hyvinvointialueiden strategia-asiakirjoissa.
  • Tutkimuksessa suositellaan nimeämään vastuuhenkilö jokaiselle nuorelle, jolla on asiakassuunnitelma. Into korostaa, että on tärkeää, ettei nuorta poisohjata palveluista niin, että hän jää ilman tarvitsemaansa tukea. Into katsoo, että tuen tarve on nimenomaan eri sektoreiden palveluiden ja palveluprosessien varmistamisessa. Vastuuhenkilömallia tulee selkiyttää.
  • Into huomauttaa, että etsivä nuorisotyö tarjoaa jo tällä hetkellä nuorelle kokonaisvaltaista henkilökohtaista tukea, ohjaa nuoren tarvitsemiinsa monialaisiin palveluihin, tukee niissä asiointia ja toimii rinnalla kulkijana. Into korostaa, että etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaehtoista ja nuorilähtöistä, joten etsivä nuorisotyöntekijä ei voi kuitenkaan toimia esitettynä vastuuhenkilönä.
  • Into painottaa, että palvelujärjestelmän kehittämisessä on lisättävä erityisesti nuorille räätälöityjä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja sekä vahvistettava kokonaisvaltaisia monialaisia palveluita ja palveluiden nuorilähtöisyyttä.
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry