Lausunto OPH: Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet ja perusteiden muutos

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui Opetushallitukselle luonnoksesta tutkintokoulutuksen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteiden muutoksesta 21.3.2023 ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteiden luonnoksesta 25.2.2021.

Lausunto 21.3.2023

Into kannattaa koulutuksen muodostumiseen esitettyjä muutoksia. Koulutuksen rakenteeseen ja kestoon esitetyt muutokset lisäävät koulutuksen joustavuutta, jolloin se voi mukautua entistä paremmin opiskelijoiden elämäntilanteisiin ja koulutuksen kentällä kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin. Pidämme perusteltuna myös sitä, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot siirretään ainoasta kaikille yhteisestä koulutuksen osasta yhdeksi valittavaksi osaksi muiden koulutuksen osien joukkoon.

Into puoltaa perusteisiin todistusten kohdalla tehtyjä tarkennuksia ja lisäyksiä. On oikeudenmukainen, yhdenvertaisuuden takaava, pedagogisestikin suositeltava, ja siis monesta hyvästä syystä perusteltu käytäntö luovuttaa opiskelijalle aina todistus kaikista niistä suorituksista, joita hänelle on koulutuksen aikana kertynyt – ja riippumatta siitä, suorittaako hän koulutuksen loppuun alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Lausunto 25.2.2021

Luonnos vaikuttaa lupaavalta kokonaisuudelta, joka voi parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia suunnistaa joustavasti heille parhaiten soveltuville koulutuspoluille – kunhan perusteita vielä hiotaan kriittisiltä kohdiltaan.

Yleisesti ottaen perusteissa olisi hyvä hahmottaa kirkkaammin se syrjäytymistä ennaltaehkäisevä ja henkilökohtaista ohjausta kaipaavia nuoria sosiaalisesti vahvistava asema, joka TUVA:lla koulutusjärjestelmässämme tulee olemaan. Koulutuksen tavoitteisiin kannattaisi liittää nuoren kasvun, itsenäistymisen ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppiminen. 

Perusteissa tulisi huomioida paremmin oppilaitoksen toimintakulttuurin sekä hyvinvointia ja oppimista kannattelevien yhteisöllisten tekijöiden merkitys. Kun uuden koulutuksen kohderyhmästä tulee tilanteiltaan ja tarpeiltaan erittäin moninainen, ja samalla yksilölliset koulutuspolut tekevät yhteishengen kehkeytymisestä haastavaa, vaaditaan koulutuksen järjestäjiltä merkittävää panostamista ryhmäyttämiseen, kaverisuhteiden syntymisen tukemiseen ja oppimisympäristöjen yhteisöllisyyteen.  

Haastaviin kasvun ja oppimisen tarpeisiin vastaavan TUVA-koulutuksen tarjoaminen edellyttää vahvan nuorisotyöllisen otteen omaksumista, kumppanuuksien tiivistämistä, ja yhteistyömallien kehittämistä muiden toimijoiden ja vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä tarjoavien tahojen kanssa. Myös yhteistyötä oppilaitoksen ja kodin välillä olisi tärkeää jatkossa käsitellä perusteidenkin tasolla. 

Kaikille opiskelijoille annettava ohjaus sekä tuen tarpeiden arviointi aina opintojen alussa ovat edistysaskelia, joihin kannattaa panostaa esitettyä painokkaammin. Hyvinvointiin, arjen rakenteisiin ja osallisuuteen liittyvät tekijät tulisikin huomioida kokonaisvaltaisemmalla otteella ja ottaa jatkossa mukaan kaikille yhteiseen koulutuksen osaan.  

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry