Lausunto OKM ja SiV: Nuorisolaki ja asetus

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui sivistysvaliokunnalle 7.9.2022 ja oli kuultavana valiokunnassa 8.9.2022 nuorisolain muuttamisesta. Into lausui 4.4.2022 opetus- ja kulttuuriministeriölle nuorisolaista ja asetuksesta.

Hallituksen esityksen tavoite on lisätä valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen valtionapukelpoisuuden hyväksymiseen ja valtionavustusten myöntämiseen liittyvän menettelyn sujuvuutta ja tehostaa säännösten läpinäkyvää soveltamista on kannatettavaa.

Valtionapukelpoisuuden kriteereistä ollaan kuitenkin poistamassa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja korvaamassa se järjestön toiminnan merkityksellä ja vaikuttavuudella nuorisotyön ja -toiminnan kannalta sekä järjestön toiminnan ajankohtaisuudella. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia pidettiin haasteellisena, mutta ajankohtaisuuden arvioimiseen kohdistuu myös haasteita.

Into esittää, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus säilytetään valtionapukelpoisuuden kriteereissä ja otetaan huomioon avustusta myönnettäessä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus kuvaa sitä pitkäjänteistä työtä, jota valtakunnalliset nuorisalan järjestöt tekevät ja kuvaa myös toiminnan vakautta.

Selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta on tärkeää nostaa esiin myös eri järjestökategorioiden toiminnan arvioinnissa: nuorisojärjestö, nuorisotyötä tekevä järjestö ja nuorisoalan palvelujärjestö. Näillä kategorioilla on erilaiset kohderyhmät, mutta samat lain kriteerit.

Jos ja kun kaikkia järjestöjä arvioidaan samoin perustein, ja nuorisoalan palvelujärjestön pääasiallinen kohderyhmä ei ole nuoret vaan kentällä toimivat ammattilaiset ja sidosryhmät, on tärkeää saada tietää, miten arviointia on tehty suhteessa muihin järjestökategorioihin.

Osaamiskeskustoimintaan liittyvät esitysluonnokset olivat perusteltuja. Into toivoo, että osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuushaku vakautetaan ja selkeytetään. Valtionapukelpoisuutta on haettu nyt kaksi kertaa, ja molemmat hakuprosessit ovat olleet hyvin erilaisia.

Into pitää haasteellisena, että opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnössä on mahdollisuus jättää huomioita ja jopa ehdotuksia koskien nuorisolan muita säännöksiä. Annetuissa lausunnoissa ehdotetaan muutosta etsivän nuorisolain 10§ 1 momenttiin. Esitetty muutos on merkittävä eikä sitä voida tehdä ilman huolellista valmistelua ja kuulemista.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa jo tällä hetkellä nuorelle kokonaisvaltaista henkilökohtaista tukea, ohjaa nuoren tarvitsemiinsa monialaisiin palveluihin, tukee niissä asiointia ja toimii rinnalla kulkijana. Into korostaa, että etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaehtoista ja nuorilähtöistä, joten etsivä nuorisotyöntekijä ei voi toimia palveluprosessista vastaavana henkilönä.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry