Menetelmät jakoon! Kokemuksia koulutuskiertueelta 

Menetelmät, työkalut ja materiaalit ovat vaihtaneet omistajia ja vinkit laitettu kiertämään, kun Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus kiersi syksyn ajan Suomea. Menetelmät jakoon -koulutuskiertue on nyt saatu maalin ja on aika jakaa kokemuksia myös niille, jotka eivät mukaan päässeet. Tässä tekstissä kouluttajat kokoavat havaintojaan ammattilaisten kohtaamisista.

Mikä ihmeen Menetelmät jakoon -koulutuskiertue? 

Menetelmät jakoon – koulutuskiertue kokosi yhteensä 283 etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ammattilaista yhteen pitkin Suomea syksyn 2023 aikana. Koulutusten tavoitteena oli nostaa esiin kohdennettuun nuorisotyöhön parhaiten soveltuvia työkaluja ja näin vahvistaa ammattilaisten nuorisotyöllistä ja toiminnallista työotetta.  

Koulutuskiertue kiersi yhteensä kuudella paikkakunnalla etelästä pohjoiseen ja oli Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen laajin alueille vietävä koulutuskokonaisuus. Kouluttajina toimi asiantuntijoita Intosta, MIELI ry:stä sekä EHYT ry:stä.  

Kouluttajat pakkasivat kiertueelle mukaan osaamiskeskuskauden aikana tuotetut materiaalit ja vinkit, joilla kentän sosiaalisesti vahvistava työ sekä mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö kohderyhmän nuorten parissa onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla.  

Eniten kiitosta saanut osa koulutusta olivatkin kotiin vietävät konkreettiset materiaalit. Osallistujille oli jaossa yhteensä lähes kaksikymmentä erilaista materiaalia ja osallistujien suurin huoli kotiin lähtiessä oli, kuinka kaikki mahtuisi reppuun. Koulutuskiertueen arvosanaksi osallistujat antoivat 4,5/5. 

”Kerrankin täsmäkoulutus täyttä asiaa ja saatiin oikeasti konkreettisia työkaluja. Iso kiitos.”
Osallistujat keskustelemassa materiaalin äärellä.

Into sosiaalisen vahvistamisen työotetta lujittamassa

Sosiaalinen vahvistaminen on tavoitteena sekä etsivässä nuorisotyössä että työpajatoiminnassa. Työmuotoja yhdistää nuorisotyöllinen työote sekä toiminnallisten ja luovien menetelmien laaja hyödyntäminen. Osaamiskeskuskauden aikana onkin vahvistunut käsitys siitä, kuinka paljon yhdistäviä tekijöitä ammattilaisten osaamisessa ja menetelmäkirjossa on. Oli luontevaa saattaa ammattilaiset yhteisiin menetelmäkoulutuksiin ja käsitellä ammatillisesti yhdistäviä teemoja.  

Sosiaalinen vahvistaminen etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa merkitsee keskeisten elämäntaitojen vahvistamista. Nuorten parissa tärkeitä teemoja ovat arjenhallinta, sosiaaliset taidot ja itsetuntemus, opiskelu- ja työvalmiudet sekä elämänhallinnan tunne.  

Yhdessä toimiminen ja työskentely sekä rinnalla kulkeminen kasvattavat nuoren luottamusta ja lisäävät myönteisiä kokemuksia omista taidoista ja kyvyistä toimia.  Toiminnallisten ja luovien menetelmien käyttäminen ja niiden avulla syntyneiden kokemusten jakaminen avaavat vaihtoehtoisia näkymiä tulevaisuuteen ja näin nuorten tulevaisuususko omiin voimavaroihin vahvistuu.  

Juuri näihin teemoihin, tavoitteisiin ja työotteeseen soveltuvia työkaluja Into esitteli kiertueella. 

Inton menetelmävinkkeinä olivat turvallisemman tilan periaatteet ja niiden merkitys sosiaalisesti vahvistavassa toimintaympäristössä. Visuaaliset muistiinpanot esiteltiin kohtaamistilanteiden esteettömyyttä ja selkeyttä lisäävänä sekä yhteistä ymmärrystä vahvistavana työkaluna. Lisäksi käsiteltiin erilaisia menetelmäkortteja ja niiden hyödyntämistä kohtaamistyössä sekä ryhmätoiminnassa.  

Kiertueella lanseerattiin myös aivan uudenlainen työkalu! Sosiaalisen vahvistamisen menetelmäkortit on kehitetty Intossa vuonna 2023 ja niiden tavoitteena on edistää sosiaalisesti vahvistavaa kohtaamistyötä sekä toimintakulttuuria. Osallistujat saivat jakaa omia menetelmävinkkejään ja niistä onkin koottu laaja Ammattilaisten sadat vinkit Inton verkkosivuille.  

Kaikki materiaalit ovat nähtävissä ja käyttöönotettavissa Inton materiaalipankissa

Osallistujat pelaavat lautapeliä.

MIELI ry vahvistamassa uskoa oman työn merkitykseen ja mahdollisuuksiin

Osaamiskeskuskauden aikana tapahtuneissa kohtaamisissa ammattilaisten kanssa on korostunut huoli nuorten mielenterveyden haasteiden lisääntymisestä ja oman työn rajaamisen vaikeudesta. Työntekijät kokevat painetta valua vahvasti korjaavien palveluiden puolelle. Paineen on koettu tulevan sekä sidosryhmiltä että työn realiteeteista, kuten puutteellisista mielenterveyspalveluista. 

 Toisinaan rajaamisen haastetta ovat lisänneet myös nuorilta tulevat toiveet ja oma, ymmärrettävästi vahva halu auttaa. On tosiasia, että toiminnoissa on mukana laajasti nuoria, joilla on erilaisia mielenterveyden haasteita ja osa tarvitsisi tukea myös mielenterveyspalveluista. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan erityinen arvo näyttäytyy kuitenkin siinä, miten nuori tulee nähdyksi muutenkin kuin mielenterveyden haasteiden kanssa, sekä mahdollisuudessa tukea ja kulkea rinnalla nuoren kiinnittyessä muihin palveluihin.  

Elämässä kompuroivan nuoren kalleimpia aarteita mielenterveyden kannalta ovat luottamus, toimijuus, merkityksellisyyden tunne ja toivo. Samalla ne ovat etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa tapahtuvan mielenterveyden edistämistyön ydintä.  

Menetelmiä edellä mainittujen osa-alueiden vahvistamiseen on monia. Osaamiskeskuskaudella haluttiin kuitenkin tarttua erityisesti toistuvasti esiin nousseisiin pohdintoihin: ”Miten tukea mielenterveyden häiriöitä sairastavia nuoria” ja ”Onko työni riittävää?”.  

Näihin lähdettiin etsimään vastausta opinnäyteyhteistyönä kehitetyn Jäätikkövaellus-lautapelin kautta. Peli perustuu mielenterveystyössä käytettyyn, tutkitusti toipumista edistävään toipumisorientaation viitekehykseen. Sen sisällöt on suunnattu erityisesti mielenterveyden ongelmia kokevien ja mielenterveyden häiriöitä sairastavien nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskenteleville. 

Kiertueella osallistujat pääsivät kokeilemaan vasta valmistunutta peliä käytännössä ja vahvistamaan samalla omaa mielenterveyden lukutaitoaan. Joillekin pelin ohjeet olivat pitkän päivän jälkeen turhan monimutkaisia, mutta suurimmalla osalla peli lähti käyntiin vauhdilla. Pelaamista ei olisi maltettu lopettaa! Päivän tässä osuudessa todistettiin myös valloittavia, syvältä mahan pohjasta purkautuvia naurukohtauksia. 

Pelin lisäksi muistuteltiin myös jo pidempään tarjolla olleista materiaaleista, joista mukana olivat Mielenterveys voimaksi kuvakortit 2.0, Hyvän mielen materiaalit, Vahvuuspakka ja Hyvää mieltä ohjauksesta -opas. Osana koulutuspäivää pelattiin myös työhyvinvointibingoa, josta jaossa oli myös nuorten parissa käytettävä versio.  

Kaikki mukana olleet materiaalit ovat joko tilattavissa tai tulostettavissa materiaalien koontisivulta.

Ehkäisevä päihdetyö osana etsivän nuorisotyön ja työpajojen arkea 

EHYT ry:n osuudessa ehkäisevän päihdetyön teemaa lähestyttiin arjen työn kautta. Ehkäisevä päihdetyö on merkityksellinen osa etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa, jossa näyttäytyvät sekä ehkäisevän työn erilaiset tavoitteet että eri tasot.  

Ehkäisevä päihdetyö on muun muassa saatavuuden rajoittamista, kysynnän ehkäisyä ja käytöstä syntyvien haittojen ehkäisyä. Näitä kaikkia voidaan toteuttaa niin etsivässä nuorisotyössä kuin työpajatoiminnassakin esimerkiksi puuttumalla päihteiden välittämiseen, tarjoamalla päihteetön toimintaympäristö, tukemalla hyvinvointia edistävää vuorokausirytmiä sekä vahvistamalla opiskelu- ja työelämävalmiuksia.    

Ehkäisevän päihdetyön tasojen näkökulmasta suuri osa työstä keskittyy yleisen tason ehkäisevään työhön. Siinä tietoihin, asenteisiin ja valintoihin pyritään vaikuttamaan vahvistamalla mm. sosiaalisia- ja tunnetaitoja. Myös pienempään kohderyhmään keskittyvä riskiehkäisy ja jossain määrin haittoja vähentävä työ ovat läsnä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan arjessa. Silloin työhön kytkeytyy erityisesti yksilötasolla toteutettava arjen- ja elämänhallinnan taitojen tukeminen. 

Suunnittelemalla toiminnan linjauksia ja yhteisiä toimintatapoja etukäteen etsivässä nuorisotyössä ja laatimalla päihdetoimintaohje työpajalle, voidaan yhtenäistää ja selkeyttää toimintaa niin työntekijän kuin toimintaan osallistuvan näkökulmasta. Yleisen tason ehkäisevää työn suunnitelmallisuutta voidaan tukea pitkällä tähtäimellä Ehkäisevän päihdetyön vuosikello -materiaalia hyödyntäen ja yksittäisten tapahtumien sisältöjä Checklist-muistilistan kautta. Alkoholi kuvina- ja Kannabis-keskustelukortit mahdollistavat yleisen tason ryhmäkeskustelun sekä tukevat myös yksilötason keskustelua päihteistä. Riskikäytön kohdalla voidaan yksilötasolla keskustelun tukena hyödyntää Tukea päihteiden käytön hyötyjen ja haittojen itsearviointiin -materiaalia ja erilaisten elämänmuutosten suunnittelussa ja tukena Muutossuunnitelma-lomaketta. Yksilötason keskusteluihin ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja löytyy Ratkaisukeskeinen ehkäisevä päihdetyö nuorisotyön yksilöohjauksessa -materiaalista. 

Kaikki menetelmäkiertueella jaossa olleet EHYT ry:n materiaalit löytyvät sekä Into ry:n materiaalipankista että EHYT ry:n osaamiskeskustoiminnan verkkosivulta.

Kirjoittajat:

Emmi Paananen & Susanna Palo, Kouluttajat Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Katri Peräaho, Kouluttaja MIELI Suomen mielenterveys ry

Mika Piipponen, Kouluttaja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry