Ajankohtaiskatsaus Inton kansainväliseen yhteistyöhön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomalaisen nuorisotyön hyvä maine on valttikortti kansainvälisessä työssä

Kansainvälisessä vertailussa nuorisolakimme on toistaiseksi erityislaatuinen. Meillä ammattitaitoiset ja koulutetut nuorisotyöntekijät tekevät työtä nuorten parissa ympäri Suomen. Kaikkialla Euroopassa tilanne ei ole vielä yhtä hyvä. Nuorisotyöllä on Suomessa vankka ja tunnustettu asema.

Nuorisotyö on ollut vahvasti nuorten arjessa mukana myös kohta vuoden kestäneiden poikkeusolojen aikana. Nuorisotyömme ja digitaalinen nuorisotyö muuntautuivat ketterästi vastaamaan korona-ajan tarpeisiin. Onnistumiselle pohjan loivat yhteiskunnallisesti tunnustettu nuorisotyömme ja kentällä toimivat rautaiset ammattilaiset.

Suomi on ollut aktiivinen nuorisotyön kehittäjä EU:ssa, ja nuorisotyöllämme onkin kansainvälisesti hyvä maine. Myös Into osallistuu etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan osaamisvientiin.

 

Verkostoyhteistyötä ja työmuotojen esittelyä

Into tekee kansainvälistä yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja työpajatoimijoiden kanssa Pohjoismaissa sekä laajemmin Euroopassa. Teemme tutuksi etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa, näytämme työn tuloksellisuutta ja vaikutuksia sekä avaamme työmuotojen yhteistyötä eri toimijoiden välisessä yhteistyössä ja työmuodon vankkaa asemaa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja hallitusohjelmassa. Kansainvälisissä keskusteluissa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan määrällisen ja laadullisen tiedon laajuus herättää suurta ihailua.

Into esittelee etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa opetus- ja kulttuuriministeriön, muiden ministeriöiden ja virastojen sekä sidosryhmien kansainvälisille vieraille. Tällaisia tapaamisia on vuosittain muutamia ja ne antavat hyvän tilaisuuden näyttää, miten vaikuttavaa työtä Suomessa tehdään etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan alalla. Vierailla on mahdollisuus myös tutustua etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan Suomessa vierailemalla paikan päällä.

 

Pohjoismainen yhteistyö motivoi etsiviä

Etsivässä nuorisotyössä pohjoismainen yhteistyö on ollut vuosia tiivistä ja suhteet varsinkin Norjaan ovat lämpimät. Tapahtumissa ja tapaamisissa on jaettu ajatuksia nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja saatu tietää, mitä muissa maissa tehdään. Parasta on ollut kuulla, kuinka jaamme yhteiset arvot, ilot ja surut. On paljon samoja ilmiöitä ja työn tekemisen tapoja, joita jakaa ja kehittää yhdessä. Yhteistyötä on tärkeää ja tarkoituksenmukaista pitää yllä. On niin meidän, työmuotojen kuin nuortenkin edun mukaista keskustella laajasti ilmiöistä ja työmuotojen arvoista, periaatteista ja etiikasta.

Viime kesänä monitahoinen joukko ympäri Itämeren maita kokoontui webinaariin nostamaan esille huomioita poikkeuksellisesta keväästä ja jakamaan vinkkejä toisilleen. Suomen näkökulmaa toivat tapaamiseen etsivät nuorisotyöntekijät eri organisaatioista. Puheenvuoroissa nousi selvästi esiin nuorisotyön nopea reagointi muuttuneeseen tilanteeseen ja pandemian tuomat rajoitukset. Innolla esiteltiin uusia tavoittamisen keinoja, joita oli otettu käyttöön jopa osittain pakon sanelemana.

 

IPSO kehittää tuotantokouluja ja työpajoja eurooppalaisessa kontekstissa

Työpajatoiminnassa kansainvälisen vaikuttamistyön painopiste on yhteistyössä kansainvälisen tuotantokoulutuksen yhdistyksen International Production School Organisation (IPSO) kanssa, jonka jäsen Into on. IPSO:n jäseniä ovat Suomen lisäksi Ranskan, Saksan, Itävallan, Norjan sekä Tanskan kansalliset kattojärjestöt.
IPSO:n toimintaan kuuluu vuosittain vierailu jäsenmaassa yhdistettynä paikalliseen tuotantokouluun tai työpajaan tutustumiseen. Vierailun yhteydessä päivitetään ajankohtaisia kuulumisia, kuten millaisia uudistuksia kussakin jäsenmaassa on käynnissä ja miten ne vaikuttavat toimintaedellytyksiin. Samalla keskustellaan ajankohtaisista ilmiöistä. Syksyn 2020 verkkotapaamisen keskustelunaiheena olivat tietenkin koronakevään vaikutukset niin työpajatoimintaan, tuotantokouluihin kuin nuoriin. Seuraava vierailu on tarkoitus toteuttaa Suomeen, kun aika on sille suotuisa.

IPSO:n jäsenmaat työstävät parhaillaan kuvausta eurooppalaisesta tuotantokouluista ja työpajatoiminnasta, sen kohderyhmistä, työn merkityksellisyydestä ja vaikuttavuudesta IPSO – European Production Schools fundamentals leaflet -asiakirjaan. Suomessa tehtävän työpajatoiminnan vaikuttavuuden osoittaminen on IPSO:n näkökulmasta erittäin hyvällä mallilla. Tämä onkin herättänyt ja innostanut myös muita maita keräämään tietoa ja osoittamaan oman työn vaikuttavuutta paremmin.  

 

Kirsikkana kakun päällä: Korea

Marraskuussa 2019 eteläkorealainen tv-kanava tuli Suomeen tekemään haastattelua selvittääkseen, mitä on etsivä nuorisotyö ja miten sitä toteutetaan täällä. Ja mehän kerroimme! Päivän aikana keskusteluun nousi heitä askarruttaneita kysymyksiä: ”Miksi etsitte nuoria, mikseivät he tule itse? Miksi nuoret itse asettavat tavoitteet? Ettekö saavuttaisi nopeampia tuloksia, jos te asettaisitte nuorelle tavoitteet?” Vaikka näkemys nuorisotyöllisestä otteesta oli vielä kaukainen, odottelemme innolla, mahtaako työmuoto rantautua Etelä-Koreaan. Ehkä kuulemme heistä sitten uudelleen?

 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry