Lausunto STM: Työttömyysturvalain muuttaminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

Esityksessä alennetaan ansiopäivärahaa työttömyyden pitkittyessä porrastamalla. Into ei kannata esitystä. Korostamme, että työllistymiseensä tukea tarvitsevilla etuuden leikkaaminen ei toimi kannustimena. Tarkoituksenmukaisempaa on panostaa työ- ja toimintakyvyn arviointeihin sekä tarvelähtöisiin kuntoutus-, koulutus- ja työllistämispalveluihin. Esityksen mukaan palkkatuettu työ ei jatkossa pääsääntöisesti kerryttäisi lainkaan työssäoloehtoa. Into vastustaa esitystä. Katsomme, että palkkatuetun työn tulee kerryttää työssäoloehtoa 100 prosenttisesti. Muutos tulisi vähentämään palkkatuettua työtä myös työpajakentällä. Osalle toimijoista tämä olisi kriittistä. Työllistymisen mahdollisuuksien vähentäminen tulee lisäämään työttömyyttä ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä.

Ansiopäivärahan alentaminen

Into katsoo, että ansiopäivärahan porrastamisessa on kyse merkittävästä etuuden leikkaamisesta ja toimeentulon vaikeuttamisesta jo ennestään heikossa tilanteessa olevilla. Ansiopäivärahan alentaminen siirtää ihmisiä perusturvalle ja lisää asumistuen ja toimeentulotuen saantia. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista. Korostamme, että yksilölliset palvelut tukevat työllistymistä sanktiointia paremmin.

Palkkatuettu työ ja työssäoloehto

Esityksen mukaan palkkatuettu työ rinnastuisi muutoksen myötä selkeämmin muihin työllisyyttä edistäviin palveluihin, joihin osallistuminen ei kerrytä työssäoloehtoa. Into korostaa, ettei palkkatuettu työ ole kuitenkaan ensisijaisesti palvelu, vaan kyse on työsuhteisesta työstä. Kolmannen sektorin ja kuntien palkkatuetun työn vaikuttavuutta voidaan lisätä avoimille työmarkkinoille poluttavilla palveluilla, kuten työhönvalmennuksella ja edelleen siirtämisellä. Niitä on tarkoituksenmukaista lisätä.

Into painottaa, että osalle pitkäaikaistyöttömistä palkkatuettu työ tarjoaa ainoita mahdollisuuksia päästä mukaan työmarkkinoille, ja se vahvistaa heidän työelämäosallisuuttaan. Ikääntyvien ohella myös nuorten ja vastavalmistuneiden kohdalla työllistyminen avoimille markkinoille ilman työkokemusta on haasteellista, ja monelle nuorelle palkkatuettu työ antaa mahdollisuuden saada arvokasta työkokemusta sekä vahvistaa osaamista ja työelämätaitoja. Näitä työllistymistä tukevia mahdollisuuksia ei tule kaventaa.

Inton työpajakentältä keräämien näkemysten mukaan palkkatuetussa työssä olevien määrän väheneminen heikentäisi työpajojen toimintaedellytyksiä ja toimintaa jouduttaisiin mahdollisesti supistamaan. Osalle toimijoista tämä olisi kriittistä.  Korostamme, ettei mahdollisuuksia tuettuun työllistymiseen ei tule vähentää, vaan lisätä. Palkkatuettuun työhön panostaminen on investointi työllisyyteen.

Leikkausten kumuloituvat vaikutukset

On huomattava, että jo hallituksen aiemmat sosiaaliturvaa koskevat lakimuutokset kumuloituvat samoille kohderyhmille ja heikentävät ennestäänkin heikossa asemassa olevien tilannetta. STM:n ja VM:n toteuttamassa esitysten yhteisvaikutusten arvioinnissa suurimmat vaikutukset kohdistuivat nuoriin, ja nyt esitettävät muutokset lisäävät nuorten syrjäytymisen riskejä. Into ei pidä esityksessä esitettyjä työllisyysvaikutuksia realistisina. Erityisesti palkkatuettuun työhön esitetyt muutokset tulevat pikemminkin heikentämään työllisyyttä ja lisäämään etenkin pitkäaikaistyöttömyyttä.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry