Lausunto STM: Toimeentulotukilain uudistaminen

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui 31.5.2022 sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on parantaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien toimeentulotukiasiakkaiden asemaa sekä asiakkaan oikeutta henkilökohtaiseen palveluun, selkeyttää toimeentulotuen myöntämisessä käytettävää harkintaa ja parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä. Into katsoo, että tarve toimeentulotukilain uudistamiselle on ilmeinen, ja esitetyt muutokset ovat tarkoituksenmukaisia. Into ei kuitenkaan ole vakuuttunut, että esitetyillä uudistuksilla muutos nykytilanteeseen olisi vielä riittävä. Toimeenpanovaihe on kriittinen. Into katsoo, ettei se voi onnistua ilman resurssilisäyksiä (sosiaalihuolto, Kela).

Into pitää tärkeänä, että Kelan, sosiaalihuollon ja kunnissa tehtävän nuorisotyön yhteistyötä vahvistetaan. Kun toimeentulotuen myöntäminen tapahtui kunnan sosiaalityön toimesta, etsivät nuorisotyöntekijät saivat säännöllisesti yhteydenottoja toimeentulotukea hakeneista nuorista. Toimeentulotuen siirryttyä Kelalle vastaavia yhteydenottoja ei ole juuri tullut. On kuitenkin ilmeistä, että toimeentulotukea hakevien joukossa on yhä nuoria, jotka hyötyisivät  etsivästä nuorisotyöstä

Into katsoo, että toimeentulotuen perusosan alentamisen tulisi aina kuulua sosiaalihuollon ammattilaiselle. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoimijoiden kokemusten mukaan perusosan alentaminen ei toimi haavoittuvassa asemassa olevien kohdalla lainsäätäjän toivomaan tapaan, ja tarkoituksenmukaisempaa olisi tarjota yksilöllistä tukea ja tarpeisiin vastaavia palveluita.

Toimeentulotuen myöntäminen on kytkettävä paremmin palveluihin ja kohtaamiseen. Toimeentulotuen hakija tulisi pääsääntöisesti kohdata kasvokkain virkailijan (ja mahdollisesti myös muiden ammattilaisten) kanssa aina, kun nuori hakee toimeentulotukea joko ensimmäistä kertaa tai uudestaan useamman kuukauden tauon jälkeen. Nuoren kanssa olisi keskusteltava ja arvioitava yhdessä hänen kanssaan etuuden lisäksi elämäntilanteen tueksi mahdollisesti tarvittavia toimia ja palveluja.

Jotta asiointi on toteutettavissa eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden (saavutettavasti ja esteettömästi), on asioinnin toteuduttava sekä sähköisesti että fyysisesti. Tämä edellyttää, että asioinnin kehittämiseen ja sen toteuttamiseen varataan riittävät resurssit.

Into korostaa, että sekä valtakunnallisessa että alueellisissa neuvottelukunnissa on tärkeää olla mukana kolmannen sektorin ja kuntien välityömarkkinatoimijoiden edustus.

Into tuo esille, että jatkossa sote-uudistuksen myötä kuntien mahdollisuudet vaikuttaa perustoimeentulotuen tarpeeseen ovat aiempaa pienemmät. Tästä syystä Into katsoo, että rahoitusvastuuta tulisi siirtää vahvemmin hyvinvointialueille.

Lisäksi Into haluaa kiinnittää huomiota etsivän nuorisotyön esille nostamaan epäkohtaan koskien kotoa itsenäistyviä nuoria ja tarvetta vuokravakuuteen myönnettävään toimeentulotukeen. Into katsoo, että toimeentulotukea tulee myöntää itsenäistyville nuorille vuokravakuuteen, jos se on elämäntilanne huomioiden tarkoituksenmukaista.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry