Lausunto STM: Lasten ja nuorten terapiatakuu

Julkaisutyyppi: Lausunto

Esityksessä lasten ja nuorten terapiatakuun piiriin kuuluviksi on määritelty lapset ja alle 23-vuotiaat nuoret. Into korostaa, etteivät esitetyt toimenpiteet vielä riittävästi paranna nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Terapiatakuun ikäraja on nostettava 29 vuoteen. Terapiatakuun piiriin pääsyyn ei tule vaikuttaa perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen kolmeen kuukauteen. Painotamme, että nuorten mielenterveyskriisi on akuutti ja on välttämätöntä vastata nuorten kasvaneisiin tuen ja hoidon tarpeisiin kattavasti, yhdenvertaisesti ja nopeasti.

Inton tekemän kyselyn mukaan hyvinvointialueiden aloittamisen myötä mielenterveyspalvelujen saatavuus on merkittävästi heikentynyt. Yhteensä jopa 70 prosenttia kyselyyn vastanneista etsivän nuorisotyön toimijoista katsoo, että nuorten mielenterveyspalvelut ovat heikentyneet. Inton kysely tuo esille, että nuorten mielenterveyspalvelujen puutteet ovat kriittisiä, ja yhtälö on kestämätön suhteessa nuorten vaikeutuneisiin tilanteisiin ja moninaistuneisiin tuen ja hoidon tarpeisiin.

Ikäraja nostettava 29 vuoteen

Esityksessä terapiatakuun piiriin kuuluviksi on määritelty lapset ja alle 23-vuotiaat nuoret. Into katsoo, että ikäraja tulee nostaa alle 29 vuoteen nuorisolain mukaisesti. Nykyinen ikärajaus jättää monet nuoret ilman tarvitsemaansa tukea ja heikentää heidän yhdenvertaisuuttaan. Terapiatakuun tulee kattaa koko nuoruusikä.

Palveluiden nopeus ja saatavuus varmistettava

Esityksessä todetaan, että ensimmäisen hoitotapahtuman viivästyminen voi viivästyttää myös terapiatakuun piiriin pääsyä. Into painottaa, että terapiatakuun piiriin pääsyyn ei tule vaikuttaa perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen kolmeen kuukauteen. Lasten ja nuorten hoidontarpeen arvio tulee järjestää nopeasti, jotta hoitotarpeen kasvu ja haasteiden syveneminen voidaan estää. Korostamme myös, että terapiatakuun mukainen hoito tulee perustua lapsen ja nuoren hoidon tarpeelle, ja riittävä palveluvalikoima on varmistettava.

Lähipalvelut ja matalan kynnyksen palvelut turvattava

Into painottaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuuden tärkeyttä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös työelämän ja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella (NEET) olevien nuorten palveluiden saatavuuteen, sillä nykyiset palvelut eivät riitä vastaamaan heidän tarpeisiinsa. On olennaista varmistaa, että terapiatakuun mukainen hoito toteutetaan ensisijaisesti lähipalveluna.

Huomio monialaiseen yhteistyöhön ja juurisyihin

Esitys ei paranna palvelujärjestelmän pirstaleisuuden tuomia ongelmia. Into korostaa, että on panostettava palveluketjujen sujuvuuteen ja monialaiseen yhteistyöhön sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen toimijoiden mukaan tarve terapiatakuun mahdollistamille palveluille on alle 29-vuotiailla nuorilla suuri ja palveluiden saatavuus luokattoman heikkoa. Painotamme, että erityistä huomiota tulee kiinnittää mielenterveysongelmien juurisyihin, vähentää nuorten psyykkistä kuormitusta ja mielenterveyden ongelmien riskitekijöitä sekä vahvistaa nuorten kokemaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry