Lausunto SitJ: Talousarvioesitys 2024

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 8.11.2023 valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2024.Into keskittyy lausunnossaan pyynnön mukaisesti nuorisotyön keskeisiin painotuksiin ja kipupisteisiin. Into tarkastelee erityisesti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitusta ja sen muutosten vaikutuksia. Into katsoo, että hallitusohjelma sisältää hyviä kirjauksia nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä sekä etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan panostamisesta ja haavoittuvimmassa asemassa olevien nuorten huomioimisesta. Talousarvioesityksen leikkaukset kuitenkin vesittävät nämä kirjaukset. Into korostaa, että nuorisoalan leikkaukset on peruttava.

  • Talousarvioesityksessä etsivään nuorisotyöhön esitetään vuodelle 2024 13 M€. Vuonna 2023 aluehallintovirastot myönsivät etsivään nuorisotyöhön yhteensä 15,3 M€. Leikkaus on näin ollen käytännössä 2,3 miljoonaa euroa.
  • Into arvioi, että leikkauksen seurauksena etsivät nuorisotyöntekijät vähentyvät nykyisestä n. 580:sta reilusti alle 500 työntekijään. Tämän seurauksena n. 4000 nuorta jää ilman tarvitsemaansa tukea.
  • Nuorten työpajatoimintaan esitetään vuodelle 2024 14 M€. Vuonna 2023 aluehallintovirastot myönsivät nuorten työpajatoimintaan yhteensä 16,3 M€. Leikkaus on siis 2,3 miljoonaa euroa.
  • Into arvioi, että leikkauksen seurauksena 2000 nuorta putoaa työpajatoiminnan ulkopuolelle.
  • Into katsoo, että etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan kohdentuvissa leikkauksissa on nuorisotyön rahoituksen suurimmat kipupisteet. Hallitusohjelman mukaisesti olisi tullut turvata nämä nuorten syrjäytymistä ehkäisevät ja haavoittuvimmassa asemassa oleville nuorille suunnatut palvelut.
  • Esityksessä etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan rahoitusmomentille on yhdistetty uusi kokonaisuus, koulu- ja oppilaitosnuorisotyö. Into katsoo, että sen resurssointi on tärkeää, mutta sitä ei olisi tullut yhdistää tälle momentille. Nyt koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön panostetaan 3 M€, mutta samalla etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta leikataan yhteensä 4,6 M€.
  • Into vaatii, että etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitusleikkaukset perutaan. Into esittää, että toiminnan alueellisen kattavuuden, hyvän saavutettavuuden sekä laadun ja vaikuttavuuden turvaamiseksi etsivään nuorisotyöhön kohdennetaan 18 M€ ja nuorten työpajatoimintaan samoin 18 M€.
  • Esityksessä kohdentuu yli 860 000 € leikkaus myös nuorisokeskusten toimintaan ja käytännössä erityisesti Nuotta-valmennukseen. Nuotta-valmennus on etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle tärkeä tukipalvelu, ja sen rahoituksen jatkuvuus tulee varmistaa.
  • Into korostaa, että nuorisoalan leikkaukset on peruttava. Hallitusohjelman mukaiset vuosittain kiristyvät avustusmäärärahojen leikkaukset johtavat hyvinvointierojen kasvuun ja heikentävät hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita muun muassa osallisuuden myönteisessä kehittymisessä ja äärikäyttäytymisen ehkäisemisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusmäärärahojen kohdentamisessa on huomioitava avustettavan toiminnan lyhyt- ja pitkäjänteiset hyvinvointivaikutukset sekä avustuksen saajan tosiasialliset toimintaedellytykset rahoituksen kiristyessä.
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry