Tulosta sivu

Yhteistyö ja työryhmät

Sidosryhmäyhteistyö ja työryhmiin osallistuminen on keskeinen osa yhdistyksen vaikuttamistyötä. Olemme mukana seuraavien työryhmien ja verkostojen työskentelyssä.

 

Työryhmät ja verkostot

 

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmään kuuluu kahdeksan organisaatiota: Mielenterveyden Keskusliitto, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti, Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys, Sininauhaliitto, Työttömien Keskusjärjestö ry, Suomen Punaisen Ristin Kontti-toiminta sekä Vates-säätiö. Järjestöjen kohderyhmät ja toimintamuodot ovat erilaisia, mutta niitä yhdistää työskentely jonkin tai joidenkin vaikeasti työllistyvien ryhmien aseman parantamiseksi.

Työryhmän työmuotoja ovat:

 • yhteinen vaikuttamistyö
 • välityömarkkinoiden kehittäminen
 • järjestöjen toiminnallisen yhteistyön lisääminen

Oikeus oppimiseen neuvottelukunta

Oikeus oppimiseen neuvottelukunta  on perustettu 1996 valmistelemaan ja toteuttamaan ”Oikeus oppimiseen kampanjaa” (1997 -1999). Neuvottelukuntaa ei ole nimetty vaan siihen on voinut tulla mukaan, jos on kiinnostusta oppimisoikeuden toteuttamisesta tasa-arvoisesti. Neuvottelukunnan puheenjohtajiston muodosti STAKES:in (nykyään THL) ja OPH:n pääjohtajat sekä Erilaisten oppijoiden liiton puheenjohtaja. Liitto vastaa kokousten koollekutsumisesta.

Kampanjan päätyttyä 1999 neuvottelukunta on jatkanut toimintaansa, kokoonpano  on  jonkun verran muuttunut, osallistujia on tällä hetkellä lähes 40. Neuvottelukunta kokoontuu kahdesti vuodessa vuoronperää THL:n ja OPH:n suojissa. Neuvottelukunnan siipien suojassa on toteutettu useita ESR- ja muitakin hankkeita kuten ”Lukibussi” (2001 – 2004),” Lukineuvola” (2004 -2008), Osaava ohjaus (2010 -2013). Hankkeiden toteuttajaryhmä on muodostunut neuvottelukunnan jäsenistä.

Opitun tunnistamisen kansallinen työryhmä / NVL

Ryhmä kehittää osaamisen tunnistamista pohjoismaisen Nordiskt nätverk för vuxnas lärande -verkoston (NVL) alaverkostona. Suomalaiseen ryhmään kuuluvat:

 • Anni Karttunen, Programme Manager, Utbildningsstyrelsen
 • Johanna Niemi, överinspektör, Utbildningsstyrelsen
 • Timo Halttunen, utvecklingschef, Åbo universitet
 • Johanni Larjanko, koordinator, Bildningsalliansen/NVL
 • Maija-Leena Pusa, senior lecturer, Salpaus Further Education
 • Marjaana Mäkelä, överlärare, HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
 • Reetta Pietikäinen, Kvalitetschef, Into
 • Päivi Rosnell, NVL

Lisätietoja NVL:stä

 

KUVE-verkosto

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi

1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta

2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa

3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille järjestöille ja muille toimijoille. Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. Puheenjohtajana toimii Kuuloliiton toiminnanjohtaja Pekka Lapinleimu.

Lue lisää

 

Ohjausryhmät

Ohjaamoiden ohjausryhmä / työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön 1.11.2017 asettama ohjausryhmä tukee Ohjaamoiden toiminnan kehittymistä ja vaikuttavuutta. Asettamispäätös liittyy hallituksen kevään 2017 puoliväliriihessä tekemään Ohjaamoiden vakinaistamispäätökseen. Into on kutsuttu ohjausryhmään SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n edustajana. 

Ohjausryhmän tehtävänä on määritellä Ohjaamoiden järjestämisvastuukysymystä osana SOTE- ja maakuntauudistusta, selvittää hallinnonalojen rajapintoja suhteessa Ohjaamoihin sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelun tuottajien rajapintoja Ohjaamoihin nähden sekä tunnistaa ja levittää toimivia käytäntöjä monialaisten palveluiden johtamisessa ja organisoinnissa.

Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät on luettavissa ohjausryhmän asettamispäätöksestä.

 

CIMOn aikuiskoulutuksen asiantuntijaryhmä


Lue lisää

 

Nuorisotakuun valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus ja Kohtaamo-koordinaatiohanke
Kohtaamo -hankkeessa kehitetään nuorten matalan kynnyksen ohjauspalveluja (Ohjaamoja) ja valtakunnallista verkko-ohjausta

 • tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä
 • toteutetaan TEM:n johdolla useiden hallinnonalojen, elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja kolmannen sektorin yhteistyönä
 • on osa nuorisotakuun toimeenpanoa
 • saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta hankekaudella 2014–2020

Lue lisää

 

ZOOMI - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi
ZOOMI on opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osion koordinointihanke, joka toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry:n yhteistyönä 1.8.2015–31.7.2018.

Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan "4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen", erityistavoitteen "9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen" valtakunnallisen Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osioon. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lue lisää

 

Matti Miesten matkat työhön -hanke

Hankkeen päämääränä on lisätä nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa on mahdollista vähentää. Päämääränä on tukea miehiä kouluttautumaan ja työllistymään heitä kiinnostavalle alalle sekä lieventää työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaista eriytymistä. Hankkeessa kehitetään työpajatoimintaan uusia ohjausmalleja, joissa hyödynnetään elämänkulkutyöskentelyä ja pelillisyyttä. Hanketta hallinnoi Metropolia ammattikorkeakoulu Oy.


Lue lisää

 

NEET-nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret kansanopistoissa ja työpajoissa -hanke 

Hanke rakentaa uusia kansanopistojen ja työpajojen palveluita yhdistäviä palvelukokonaisuuksia ja sitä koordinoi Suomen kansanopistoyhdistys ry.

 

Arki sujuvaksi-toiminta

Marttaliiton Arki sujuvaksi-toiminnan (STEA) tavoitteena on vahvistaa arjen sujumista kotitalouskurssien avulla. Vuonna 2017 toiminnassa on mukana 27 työpajaa.

Lue lisää Marttaliiton sivuilta ja katso kurssitunnelmia Youtubesta.