Tulosta sivu

Lausunnot 2021

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp) 15.2.2021

Sote-uudistuksen tavoitteet, hyvinvointierojen kaventaminen ja palveluiden saatavuuden parantaminen, ovat kannatettavia. Lakiesitys ei kuitenkaan huomioi työpajatoiminnan kaltaisen hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnoilla toimivan monialaisen palvelun toimintaedellytyksiä. Sote-uudistuksen myötä kunnalliset työpajat eivät voi enää tuottaa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvää kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta. Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän valtion korvauksen poistuessa usean kunnan työpajatoiminnan talous joutuu haasteelliseen tilanteeseen. Tästä seuraa, että monet työpajat voivat menettää toimintaedellytyksensä ja asiakkaat sitä kautta tarpeisiinsa vastaavat palvelut. Into korostaa, että lain tulee mahdollistaa, että kunnallinen työpaja voi jatkossakin tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta. Olennaista on turvata kunnallisille työpajoille kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä rahoitus.

Lue lausunto (pdf).

 

Lausunto Opetushallitukselle: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista (OPH-207-2021) 1.3.2021

TUVA-koulutus vaikuttaa lupaavalta kokonaisuudelta, joka tarkoituksenmukaisesti toteutettuna voi lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia suunnistaa joustavasti heille parhaiten soveltuville koulutuspoluille. Into pitää uudistusta kannatettavana huomauttaen kuitenkin, että perusteet vaativat vielä työstöä kriittisissä kohdissa. Kaikille opiskelijoille annettava ohjaus sekä tuen tarpeiden arviointi aina opintojen alussa ovat edistysaskelia, joihin olisi panostettava nyt esitettyäkin painokkaammin. Hyvinvointiin, arjen rakenteisiin ja osallisuuteen liittyvät tekijät olisi hyvä huomioida kokonaisvaltaisemmalla otteella ja lukea ne mukaan kaikille yhteiseen koulutuksen osaan. Perusteissa tulisi huomioida paremmin oppilaitoksen toimintakulttuuri ja kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö. Haastaviin kasvun tarpeisiin vastaavan TUVA-koulutuksen toteuttaminen edellyttää vahvan nuorisotyöllisen otteen omaksumista, kumppanuuksien tiivistämistä ja yhteistyömallien kehittämistä muiden toimijoiden ja vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä tarjoavien tahojen, kuten työpajojen ja valmennusyhteisöjen, kanssa.

Lue lausunto (pdf).

 

Lausunto sisäministeriölle: Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (SMDno-2019-2239) 5.2.2021

Lausunnolla oleva hallituksen esitys tuo keinoja puuttua rahapelaamisen sosiaalisiin, taloudellisiin ja terveydellisiin haittoihin. Kannatettava uudistus on rahapelaamisen markkinoinnin ohjaaminen kohti vähemmän haittoja aiheuttavaan pelaamiseen. Into tukee hallituksen esityksen toimia rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Uudistus haastaa kuitenkin nykyistä kansalaisjärjestötoiminnan rahoitusjärjestelmää. Tärkeä uudistus ei saa johtaa järjestöjen toimintaedellytysten heikkenemiseen ja sitä kautta heikossa asemassa olevien palveluiden vähenemiseen, vaan haasteeseen on löydettävä nopeasti kestävä ratkaisu.

Lue lausunto (pdf).

 

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Luonnos valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi (VN/1972/2020) 22.1.2021

Pääpiirteiltään oikeansuuntaisessa selonteossa on joitain puutteita, näkökulmaa kaventavia rajauksia ja oppimisen yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisia sokeita pisteitä. Koulutuspoliittisen selonteon kunnianhimoiset tavoitteet eivät saa tuekseen riittäviä keinoja. Kokonaisuutta heikentää oppilaitos-, tutkinto- ja työelämäkeskeisyys: selonteko ei tunnista niiden ympäristöjen moninaisuutta, joissa oppimista voi tapahtua. Jatkovalmistelussa tulisi ottaa erityisesti huomioon: 1. työpajatoiminta ja valmennusyhteisöt vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tarjoajana, hyvinvoinnin tukijana ja osaamistason kohottajana, 2. nuorisotyö perus- ja toisen asteen oppilaitosten sisällä toteutuvana työmuotona sekä niiden läheisenä yhteistyökumppanina ja 3. vahvempi opiskeluhyvinvoinnin, mielenterveyden ja osallisuuden näkökulma.

Lue lausunto (pdf).