Tulosta sivu

Lausunnot 2019

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2020 8.11.2019

Lausunnossaan TPY toteaa, että suurin osa nuorista voi hyvin, mutta nuorten välinen polarisaatio on merkittävä, ja Suomessa arvioidaan olevan n. 61 100 syrjäytynyttä nuorta. TPY kuvaa lausunnossa työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tarvetta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. TPY katsoo, että nuorisotakuun resursointi on esityksessä riittämätön.

Lue lausunto

Lausunto valtakunnallisesta nuorisotyön- ja politiikan ohjelmasta opetus- ja kulttuuriministeriölle 1.11.2019

Valtakunnallinen työpajayhdistys pitää hallitusohjelmassa linjattuja VANUPOn pääteemoja ja huomioitavia asioita tärkeinä ja tarkoituksenmukaisina. Kaikki hallitusohjelmassa mainitut teemat eivät kuitenkaan nyt näy VANUPOssa eikä luonnoksessa ole erikseen mainittu, miksi hallitusohjelman linjauksista osa on rajattu pois tai painotettu toisin.

Lue lausunto

Lausunto mielenterveysstrategian luonnoksesta 25.10.2019

TPY pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen on strategiassa nostettu omaksi linjauksekseen. Tarkoituksenmukaista on myös, että linjauksessa on huomioitu lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen. TPY katsoo, että työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tulee huomioida strategiassa vielä selkeämmin. TPY esittää, että nuorten yhteiskunnallisen ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen nostetaan vahvemmin linjauksen tavoitteiden saavuttamisen ehdotukseksi.

Lue lausunto

Lausunto talousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 23.10.2019

TPY jätti lausunnon ja oli kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa valtion talousarvioesityksestä ja valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta. Lausunnossa tarkastellaan pyydetyn mukaisesti erityisesti talousarvion vaikutuksia nuorisotyöttömyyteen. Tarkemmin käsitellään myös työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitusta.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2020 14.10.2019

Lausunnossaan TPY toteaa, että työpajatoiminnan valtionavustuksella on välitön korotustarve, ja työpajatoiminnan tukemiseen tulee varata 16,3 miljoonaa euroa. Etsivän nuorisotyön eri momenttikohtiin sisältyvät toiminnot tulee eritellä selvemmin. Etsivän nuorisotyön valtakunnallisen digitaalisen järjestelmän kehittämiseen varatusta 1,2 miljoonasta eurosta osa tulee suunnata digitaalisen etsivän nuorisotyön työmuodon kehittämiseen.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023 14.10.2019

TPY katsoo, että nuoret näkyvät hallitusohjelmassa kiitettävästi, ja hallitusohjelma lupaa hyvää työpajatoiminnalle ja etsivälle nuorisotyölle. Olennaista on tukea vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. TPY myös korostaa, että suunnitelma Veikkauksen edunsaajien määrärahojen pienenemisen kompensaation toteuttamiseksi tulee laatia pikaisesti.

Lue lausunto

Lausunto sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinojen yhteisten palvelujen sanastosta 7.10.2019

Sanastossa määritellään mm. palveluja, suunnitelmia ja asiakaskohderyhmiä. Lausunnossaan TPY toteaa mm., että työkokeilun määritelmää tulee laajentaa kattamaan työllistymiseensä tukea tarvitsevat vastavalmistuneet nuoret, ja että kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen suhdetta tulee kuvata tarkemmin. TPY myös katsoo, että sosiaalisen kuntoutuksen kuvaukseen tulee lisätä sosiaalihuoltolaissa määritellyt nuorten sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet. Lisäksi TPY huomauttaa, että työhönvalmentaja ja työvalmentaja toteuttavat eri tehtäviä, eikä näitä kahta nimikettä tule rinnastaa toisiinsa.

Lue lausunto

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamiseksi 9.9.2019

TPY jätti sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamisesta. TPY painottaa, ettei aktiivimalli ei ole vaikuttava keino lisätä työllisyyttä. Sanktioiva malli on koettu epäoikeudenmukaisena ja työttömiä syyllistävänä, ja se on murentanut luottamusta yhteiskuntaa kohtaan. Tämä voi puolestaan syventää syrjäytymistä. TPY kannattaa aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista. Tarvitaan työllisyyttä aidosti edistävien ratkaisujen, kuten yksilöllistä tukea ja ohjausta sisältävien valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalveluiden sekä TE-palveluiden vahvistamista ja lisäämistä.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 4.2.2019

Lausunnossaan TPY painottaa, ettei palvelutarvearviota tule esityksen mukaisesti antaa yksityisten palveluntuottajien tehtäväksi, vaan säilyttää julkisen tahon vastuulla. Yksityistäminen tuottaisi eturistiriitatilanteita ja voisi heikentää työpajoille ohjautumista. TPY on huolissaan myös yleiskatteellisen rahoituksen riittävyydestä työllisyydenhoitoon, ja peräänkuuluttaa maakunnille vahvempia kannusteita ja laajempaa minimipalveluvalikoimaa. TPY korostaa, että käyntiasiointi sekä riittävä ohjaus ja tuki heikossa työmarkkina-asemassa oleville on turvattava vahvemmin.

Lue lausunto