Tulosta sivu

Lausunnot 2018

Lausunto kuntouttavasta työtoiminnasta sosiaali- ja terveysministeriölle 14.12.2018

Lausunnossaan TPY huomauttaa, että esityksessä tulee käsitellä sen suhdetta vireillä oleviin uudistuksiin: maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin. TPY pitää tarkoituksenmukaisena, että kunnalliset työpajat pystyvät tuottamaan kuntouttavaa työtoimintaa esityksen mukaisesti sekä nykytilanteessa että yhteiskunnallisten uudistusten mahdollisesti astuttua voimaan. TPY pitää tärkeänä lain korostusta tuesta ja ohjauksesta. TPY nostaa esille, että työpajoilla toteutettavaan kuntouttavaan työtoimintaan on aina kuulunut olennaisena osana valmentautujille tarjottava kokonaisvaltainen tuki ja yksilöllinen ohjaus.

Lue lausunto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle palkkatukeen liittyvästä työllistämispalkkiosta 22.11.2018

Lausunnossaan TPY painottaa, että työllistämispalkkio tulee myöntää kaikille yhdistystoimijoille ilman elinkeinotoiminnan harjoittamisen vaatimusta. TPY myös katsoo, että kokeilusta ja sen vaikutuksista tulee tehdä kattava seurantatutkimus, ja kokeilun tulisi olla puolen vuoden sijaan vuoden mittainen. TPY huomauttaa, ettei työllistämispalkkio ole riittävä tai osuvin keino edistää vaikeasti työllistyvien, pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten työllistymistä.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2019 24.10.2018

Lausunnossa TPY peräänkuuluttaa työpajatoiminnan valtionavustuksen korotustarvetta. Valtionavustus on pysynyt samalla tasolla 13–13,5 miljoonassa eurossa, vaikka valtionavustuskelpoisten työpajojen määrä on kasvanut viiden vuoden aikana yli 15 prosentilla. Vuodelle 2019 työpajatoiminnan tukemiseen tulisi TPY:n näkemyksen mukaan varata vähintään 15,7 miljoonaa euroa. Etsivän nuorisotyön osalta TPY pitää hyvänä, että aiemmin määräaikaisina kirjauksina olleita resursseja on sisällytetty budjettipohjaan. TPY kuitenkin toteaa, että etsivälle nuorisotyölle tosiasiallisesti myönnetyn rahoituksen seuraaminen on hankalaa, kun momenttikohtien kirjauksiin on yhdistetty myös muita toimintoja.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain muuttamisesta 10.10.2018

Yhdistys katsoo, että esitys liittyy kiinteästi vielä kesken oleviin maakunta-, kasvupalvelu-  ja sote-uudistuksiin, jolloin esityksen sijaan tulisi säätää erillisestä kokeilulaista. Yhdistys toteaa myös, että maakunnilla tulisi olla mahdollisuus siirtää palveluiden järjestämisvastuuta kunnille ja kuntien sidosyksiköiksi määrittyvien säätiöiden tulisi voida toimia palveluiden tuottajina toisin kuin esityksessä nyt linjataan. Yhdistyksen näkemyksen mukaan myös kunnallisilla toimijoilla on osaamista vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja aikuisten kanssa työskentelyssä, ja tämä osaaminen sivuutetaan nyt tiukoilla kirjauksilla täysin. 

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2019 9.10.2018

Yhdistys suuntasi lausuntonsa valiokunnan pyynnöstä koskemaan erityisesti työpajatoiminnan kehittämistä, mahdollisuuksia ja rahoitusta. Yhdistyksen lausunnossa tuodaan esiin ilmeinen valtionavustuksen lisäystarve, kun toiminnan avustustaso on pysynyt pitkään 13,5M eurossa, mutta avustusta saavien työpajojen määrä on noussut viime vuosina yhteensä 15% ja uusia valtionavustushakemuksia tulee jatkuvasti käsittelyyn. Yhdistyksen lausunnon toisena keskeisenä nostona oli työpajatoiminnan riippuvuus muiden hallinnonalojen sääntelystä ja toimenpiderepertuaareista. Yhdistys pyrki tällä painotuksella tuomaan esiin maakunta-, kasvupalvelu- ja sote-uudistusten mahdollisia kriittisiä vaikutuksia työpajapalveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Lue lausunto

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle EU:n uudesta nuorisostrategiasta 20.9.2018

Lausunnossaan TPY peräänkuuluttaa esitettyä konkreettisempaa, laaja-alaista nuorisostrategiaa. Strategian tulisi lähteä nuoria voimavaraistavasta lähtökohdasta ja tarttua eurooppalaisten nuorten elämää ja arkea aidosti haastaviin kysymyksiin. Strategian tulisi kokonaisuudessaan nostaa paremmin esiin nuorisotyötä sekä määritellä selvempiä tavoitteita monialaiseen yhteistyöhön. TPY katsoo, että valmisteilla oleva strategia tulisi sitoa vahvemmin voimassa olevan, ja huomattavasti esitystä konkreettisemman, strategian varaan, ja tarkastella sen keskeisiä kysymyksiä edelleen.

Lue lausunto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ns. omatoimisen työnhaun mallista (täydentää hallituksen esitystä HE 93/2018 vp) 24.8.2018

Aiempaa hallituksen esitystä (HE 93/2018 vp) täydentävässä esitysluonnoksessa esitetään, että laissa säädettäisiin myös työnhakijan omatoimisen työnhaun sisällyttämisestä työllistymissuunnitelmaan. Työttömyysetuutta saadakseen työnhakijan edellytettäisiin hakevan kuukauden tarkastelujaksolla neljää työmahdollisuutta. TPY arvioi esitystä ja sen vaikutuksia erityisesti työpajatoiminnan keskeisten kohderyhmien, heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja työllistymiseensä tukea tarvitsevien työnhakija-asiakkaiden kannalta.

Lue lausunto

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arpajaislain muuttamisesta 8.8.2018

Yhdistys keskittyy lausunnossaan esityksen pykälään 14 c, jossa esitetään raha-automaattipelaamisen tapahtumista tunnistautuneena vuodesta 2021 alkaen. Vaikka yhdistys pitää rahapelaamishaittojen vähentämistä tärkeänä ja tavoiteltavana, se kiinnittää huomiota esitysluonnoksen heikkoon vaikutusten arviointiin. Esitetty muutos tulee pienentämään merkittävästi yleishyödylliseen tarkoitukseen jaettavia veikkausvoittovaroja, mutta muutoksen merkitystä nuorisotyön toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa ei lainkaan huomioida. Yhdistys esittääkin lausunnossaan 14 c §:n huolellista uudelleenvalmistelua tai toissijaisesti pykälän soveltamista vasta 1.1.2023 lukien.

Lue lausunto

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen 2.8.2018

TPY ottaa lausunnossaan kantaa STM:n esitysluonnokseen, jossa laajennetaan työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin aktiivisuutta kerryttävien toimintojen sekä niitä järjestävien tahojen piiriä. Yhdistys kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että esitys rajaa edelleen ulos osan kolmannen sektorin toimijoista, eikä se huomioi kaikkia aktiivisuutta kerryttäviä toimia. Yhdistys vaatii, että kaikkien nuorisolain mukaisten työpajatoimijoiden tulee voida toimia aktiivimallin järjestäjänä, ja toiminnoissa tulee huomioida työkyvyn tutkimukset ja arvioinnit sekä toimintakykyä, hyvinvointia ja arjenhallintaa vahvistava valmennus ja muu toiminta.

Lue lausunto

Puheenvuoro ja sitä täydentävät huomiot STM:n asiantuntijakuulemisessa luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta 14.6.2018

TPY pitää luonnosesitystä kannatettavana. Se, ettei nuoren ammatillisessa kuntoutuksessa edellytettäisi sairaus- tai vammadiagnoosia, vaan toimintakykyä tarkasteltaisiin ko-konaisvaltaisesti, on tarkoituksenmukaista. Tarve tällaiselle kuntoutukselle on havaittu työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä, ja tätä linjausta on toivottu pitkään.

Lue puheenvuoro ja sitä täydentävät huomiot

Lausunto OPH:lle kasvatus- ja ohjausalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta 16.5.2018

Lausunnossa tarkastellaan tutkinnon perusteita työpajojen asiakaskunnan tarpeisiin vastaamisen, työpajahenkilöstön osaamisen vahvistamisen ja työpajoilla toteutettavan valmennustyön näkökulmasta. TPY katsoo, että molemmat tutkinnot soveltuvat työpaja-ammattilaisten osaamisen vahvistamiseen: ammattitutkintoa voivat hyödyntää käytännön valmennustehtävissä työskentelevät, ja erikoisammattitutkinto on suunnattu suunnittelu- ja kehittämistehtävissä työskenteleville.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 2.5.2018

Yhdistys tarkastelee lausunnossaan esitystä erityisesti työpajatoiminnan ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja monialaisia palveluita tarvitsevien työnhakija-asiakkaiden kannalta. TPY nostaa lausunnossaan esiin palveluiden järjestämisen ja tuottamisen muutosten vaikutukset työpajojen toimintaedellytyksiin ja niiden tarjo-amiin palveluihin.

Lue lausunto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden väliaikaista järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi 6.4.2018

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia esitetään muutettavaksi niin, että työ- ja elinkeinoviranomaisten lisäksi myös palveluntuottajat voisivat hoitaa työnhakijan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä. Esityksen tavoitteena oleva asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden vahvistaminen on tarkoituksenmukaista ja kannatettavaa, mutta TPY ei usko, että esityksen mukaiset rakenteet ja vastuunjaot tukevat tavoitetta etenkään vaikeasti työllistyvän kohderyhmän osalta. TPY ei kannata esitystä: sitä ei tule hyväksyä, vaan se pitää palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Lue lausunto