Tulosta sivu

Lausunnot 2017

Lausunto Opetushallitukselle kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon perusteen luonnoksesta 22.12.2017

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry pitää uuteen kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon liittyvän erikoisammattitutkinnon perusteen uudistamista ja kehittämistä tarpeellisena. Valtakunnallinen työpajayhdistys tarkastelee lausunnossaan uuden erikoisammattitutkinnon perustetta työpajojen asiakaskunnan tarpeisiin vastaamisen ja työpajoilla toteutettavan valmennustyön näkökulmasta. Lausunnossa keskitytään erityisesti työvalmennuksen osaamisalaan.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle: HE 106/2017 vp hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Jaoston pyynnön mukaisesti lausunto suunnataan nuorisotyöhön (luku 29.91), ja aivan erityisesti nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön, niiden resursseihin ja toiminnan tuloksellisuuteen sekä nuorisotakuuta koskevan kärkihankkeen etenemiseen. Näiden lisäksi yhdistys nostaa esiin myös muita keskeisiä nuorten palveluiden resursointiin, saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyviä huomioita.

Lue lausunto

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle: Luonnos valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2017-2019 13.7.2017

Yhdistys suuntaa lausuntonsa koskemaan ohjelman yleisiä tavoitteita, hallituksen nuorisopoliittisia tavoitteita sekä niihin liittyviä toimenpiteitä, painottaen erityisesti työpajatoiminnan tavoitteiden näkökulmasta keskeistä nuorten työllistymistä koskevaa kokonaisuutta. Tämän lisäksi TPY ottaa lausunnossaan kantaa ohjelman luonnostelemaan nuorisoalan osaamiskeskusrakenteeseen ja osaamiskeskuksille kaavailtuihin tehtäviin.

Lue lausunto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: Luonnokset HE laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ym. sekä laiksi kotoutumisen edistämisestä 16.6.2017

Esitys sisältää kolme uutta lakiehdotusta: laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta sekä laki yksityisistä rekrytointipalveluista. TPY katsoo, että esitys siirtää vastuun työttömyydestä työnhakijalle. Sen sijaan työllistymisen tueksi tarjottavia palveluita, kuten ohjausta ja neuvontaa ollaan esityksen mukaan karsimassa radikaalisti. Palveluiden järjestäminen erityisesti vaikeimmin työllistyvien ryhmien osalta jää pitkälti maakuntien harkinnan varaan. TPY katsoo, että esitys jättää kasvokkaista, tiiviimpää ja yksilöllistä tukea työllistymiseensä tarvitsevat käytännössä huomiotta, ja samalla kohdistaa heihin tiukkenevia velvoitteita. Tämä tulee pudottamaan runsaasti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia rekrytointi- ja osaamispalveluiden ulkopuolelle.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: HE 15/2017 vp:n täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta 15.6.2017

TPY tarkastelee lausunnossaan julkisia kasvupalveluja sekä työ- ja elinkeinotoimistosta siirtyvien tehtävien rahoitusta ja henkilöstöä säätelyä. Yhdistys arvioi, että esitetty maakuntien yleiskatteellinen rahoitus tulee lisäämään työttömien ja erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien epätasa-arvoa sekä eriyttämään työttömille saatavilla olevia palveluita valtakunnallisesti. Yleiskatteelliselta momentilta kullekin maakunnalle osoitettava rahoitus muodostaa yhden kokonaisuuden, jonka puitteissa maakunta hoitaa kaikki sille lainsäädännöllä osoitetut tehtävät. TPY pitää kestämättömänä, että maakuntien kasvupalvelujen rahoitukseen perustuvassa kasvupalvelukertoimessa työttömyys ja työttömyysaste muodostavat kertoimen ytimen, joka on 70 % koko luvusta. Työttömyys ja työttömyysaste siis tuovat maakunnille rahaa, mutta toimintaa ohjaavaksi suunniteltu lainsäädäntö ei ainakaan toistaiseksi velvoita ainakaan pitkäaikaistyöttömyyttä erityisesti hoitamaan.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle: HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 13.6.2017

TPY tarkastelee lausunnossaan valiokunnan pyynnön mukaisesti erityisesti nuorten työpajoissa sekä ohjaamoissa nykyisin toteutuvan moniammatillisen yhteistyön tulevaisuutta osana laajempaa nuorisotakuuta sekä nuorten osallisuuden toteutumista ja tietojen saannin turvaamista nuoria koskevassa moniammatillisessa työssä. Maakuntauudistuksen myötä muuttuva sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu sekä palveluiden rahoitus vaikuttavat työpajojen toimintaedellytyksiin ja yhdistys toivoo, että ne otetaan erilliseen tarkasteluun uudistuksen valmistelussa. Nuorisotakuun toteutumiseksi nuorille tulee turvata kasvokkaiset lähipalvelut palvelutarpeen arvioinnissa, palveluun ohjautumisessa ja monialaisessa yhteistyössä. Työpajojen ja ohjaamojen yhteistyötä tulee selkiyttää päällekkäisyyksien välttämiseksi. Nuorten osallisuuden toteutumisessa tulee virallisten vaikuttamiskanavien ohella turvata nuorisolähtöisesti rakentuvat, osallisuutta tukevat palvelut, jotta haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ääni tulee kuulluksi.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Hallituksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta 7.6.2017

TPY tarkastelee lausunnossa esityksen tavoitteita ja keskeisiä ehdotuksia ja arvioi niitä sekä työpajatoiminnan, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden että kokeiluihin osallistuvien ihmisten kannalta. TPY toivoo, että kokeiluissa onnistutaan luomaan nykytilannetta toimivampia, asiakaslähtöisiä malleja erityisesti työllistymiseen paljon tukea tarvitsevien kohdalla, ja saamaan ne käyttöön uudistuvissa rakenteissa. TPY korostaa, että kuntien ohella muiden välityömarkkinatoimijoiden eli järjestöjen ja säätiöiden rooli vaikeasti työllistyvien palveluissa on tunnistettava ja hyödynnettävä kokeiluissa. Yrityksessä toteutettava työelämäkokeilu ei ole todennäköisin vaihtoehto suurelle osalle kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista. Kuntouttavan työtoiminnan korvaaminen pelkällä työelämäkokeilulla rajaa ulkopuolelle työllistymiseen eniten tukea tarvitsevat, todelliset kuntouttavan työtoiminnan tarpeessa olevat asiakkaat.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018−2021 6.6.2017

TPY suuntaa pyynnön mukaisesti lausunnon ensisijaisesti työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tavoitteisiin sekä resurssien riittävyyteen. Lisäksi TPY nostaa selonteosta esiin muita työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttamisen kannalta keskeisiä huomioita. TPY korostaa lausunnossaan, että työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön perusrahoituksen turvaamisen ohella riittävä työvoimapoliittisten toimenpiteiden resursointi on keskeistä. Laajamittainen aiemman osaamisen tunnistaminen ja ammatillisen koulutuksen reformi tulevat lisäämään työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä sekä työpajatoiminnan palveluiden tarvetta. Yhteistyön tulee olla sopimuksellista eikä se saa tapahtua muiden palveluihin osallistuvien ryhmien kustannuksella. TPY huomauttaa, että työpajatoiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä tulee olla jatkossa rooli palvelujen yhteensovittamisessa kuntien ja maakuntien yhdyspinnoilla ja ne tulee huomioida vahvemmin maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen valmistelussa.

Lue lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 30.5.2017


TPY tarkastelee lausunnossaan valiokunnan pyynnöstä työpaikalla järjestettävää koulutusta. TPY:n mielestä on hyvä, että tutkinnon suorittaminen työvaltaisesti vahvistuu. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen valmennusta ja ohjausta tulee kuitenkin kehittää ja resursoida siihen nykyistä enemmän. TPY epäilee, että yritykset ja julkishallinto pystyisivät ottamaan vastaan kaikki opiskelijat, jotka työpaikoille olisivat tulossa opintojaan suorittamaan. Työnantajilla ei ole riittäviä resursseja perehdyttämiseen, ohjaukseen ja arviointiin, ja työpaikoista tulee olemaan pulaa. Kun TE-palvelut lisäksi keskittävät palkkatukipaikkoja yrityksiin, on yhtälö haasteellinen.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 10.5.2017: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021

TPY tarkastelee lausunnossaan työpajatoiminnan ja sen kannalta keskeisten palvelujen resursointia ja arvioi niiden riittävyyttä suhteessa toiminnalle julkisen talouden suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön budjettirahoituksen säilyttäminen vuoden 2017 tasolla kehyskaudella on erinomaista, mutta kestävän perusrahoituksen ohella palvelujen vaikuttavuus on riippuvaista muiden hallinnonalojen palvelujen resursoinnista sekä työpajojen toimintaedellytysten turvaamisesta maakuntauudistuksessa. Näiltä osin toimet eivät ole riittäviä. Maakuntauudistus on keskeinen kehyskauden rakenteellinen uudistus ja TPY vaatii työpajojen kytkemistä tiiviimmin osaksi uudistuksen valmistelua.

Lue lausunto

Puheenvuoro kuntoutuksen uudistamiskomitean yleisessä kuulemistilaisuudessa 9.5.2017

TPY tarkastelee puheenvuorossaan kuntoutuksen kokonaisuudistusta erityisesti kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta. TPY korostaa laadukkaan ja pitkäkestoisen työ- ja toimintakyvyn sekä palvelutarpeen arvioinnin tärkeyttä. Kokonaisuudistuksessa on mahdollistettava joustavat siirtymät palvelusta toiseen. Asiakkaan saamien etuuksien on mahdollistettava kuntoutukseen osallistuminen ja kannustettava lisäämään osallistumista jaksamisen parantuessa. Kuntoutuspalvelut on resursoitava riittävästi, ja palvelu on voitava valita asiakkaan tarpeen, ei määrärahojen tai maksavan tahon mukaan.

Lue puheenvuoro

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi eduskunnan sivistysvaliokunnalle 4.5.2017

TPY:n mielestä esityksen mukainen ammatillisen koulutuksen reformi on tavoitteiltaan oikeansuuntainen uudistus. TPY uskoo, että sen käytännön toteutus tulee kuitenkin olemaan haasteellista koulutuksen järjestäjien heikosta taloustilanteesta johtuen. Kriittisessä asemassa on erityisesti opiskelijahuollollisten palveluiden järjestäminen opintoihinsa tukea tarvitseville opiskelijoille.

Lue lausunto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 25.4.2017

TPY nostaa lausunnossaan esiin huolen siitä, että lakiesitys on keskeneräinen ja puutteellisesti valmisteltu työpajojen ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien kannalta. TPY:n mielestä esityksen tavoitteet erityisesti sosiaalisen osallisuuden ja kotoutumisen edistämisen sekä työllisyyden ja työllistymisen ja asiakkaan tarpeisiin paremmin vastaavien palvelujen osalta ovat kannatettavia. Tavoitteissa painottuu kuitenkin työnhakija-asiakkaiden työllisyyden edistämistä huomattavasti enemmän taloudellisen kasvun tavoittelu yritysten tukemisen ja markkinoiden luomisen kautta. TPY peräänkuuluttaa tarkempaa arviota lain vaikutuksista niin työpajatoimintaan kuin yleisesti välityömarkkinoilla tuotettaviin palveluihin ja niiden kohderyhmiin.

Lue lausunto

Lausunto luonnokseen hallituksen esityksestä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta 24.3.2017

TPY:n mielestä lain voimassaoloaika on lyhyt suhteessa esityksen mittaviin tavoitteisiin ja maakuntauudistuksen käynnistymiseen. TPY:n mielestä kuntien laajennettu toimivalta työnhakijan palveluprosessissa on perustelua, mutta ristiriidassa valmisteilla olevan kasvupalveluuudistuksen kanssa, jossa kuntien toimivaltaa ollaan rajaamassa ja kunnat voisivat osallistua palveluiden tuottamiseen ainoastaan yhtiöittämisen kautta. TPY huomauttaa, ettei kunnilla ole halukkuutta yhtiöittää toimintojaan, mikäli työllisyydenhoito ei enää kuulu niiden tehtäviin jatkossa. TPY kannattaa nykyisten toimenpiteiden, kuten kuntouttavan työtoiminnan kehittämistä, mutta huomauttaa että työpajoilla ja muilla valmennusyksiköillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet palvelujen tuottamisessa. TPY:n mielestä kokeiluissa toteutettaviin toimiin tulee resursoida riittävästi eikä kuntouttavan työtoiminnan korvaavista palveluista tule leikata taloudellisia kannustimia.

Lue lausunto

 

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Työvoimapalvelut maakuntauudistuksessa 2.3.2017

Lausunnossaan TPY tarkastelee maakuntauudistuksen ja sitä koskevan, valmisteilla olevan lainsäädännön vaikutuksia heikossa työmarkkina asemassa oleviin sekä työpajatoimintaan, joiden osalta valmistelussa on monia ratkaisematta olevia kysymyksiä. TPY huomauttaa, ettei heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia ja heidän palvelujaan ole huomioitu juuri lainkaan maakuntauudistuksen valmistelussa valtakunnallisella eikä maakunnallisella tasolla. Lain vaikutusten arviointi sekä tavoitteiden toteutuminen kyseisen ryhmän osalta jää puutteelliseksi.

Lue lausunto

Taustamuistio ministeri Pirkko Mattilan tapaamisesta 28.2.2017

Ministerin kanssa keskusteltiin työpajojen kuntouttavasta työtoiminnasta ja monialaista tukea tarvitsevien palveluohjauksesta maakuntauudistuksessa.

Lue taustamuistio

Lausunto ehdotukseen uudeksi valtioneuvoston asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta 24.2.2017

Vuoden 2017 voimaan astunutta nuorisolakia tarkennetaan kevään aikana voimaan astuvalla asetuksella nuorisotyöstä ja -politiikasta. TPY esitti lausunnossaan asetusluonnokseen muutoksia ja täydennyksiä asetuksen pykäliin valtion nuorisoneuvostosta, arviointi- ja avustustoimikunnasta sekä nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuuden hyväksymiseen sekä valtionavustuksen myöntämiseen nuorten työpajatoimintaan.

Lue lausunto