Tulosta sivu

Lausunnot 2016

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle HE eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi 16.12.2016

TPY katsoo, että esityksen mukainen ammatillisen koulutuksen reformi on merkittävä ja kunnianhimoinen uudistus, jonka tarkoitus on perusteltu ja tavoitteet oikeansuuntaiset. TPY:n näkökulmasta ammatillisen koulutuksen reformissa on hyvää etenkin joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen vahvistaminen, henkilö-kohtaistaminen, oppimisympäristöjen monipuolistaminen, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistäminen, osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys sekä koulutuksen läpäisyn ja vaikut-tavuuden vahvistaminen. TPY uskoo, että uudistuksen käytännön toteutus tulee kuitenkin olemaan haas-teellista etenkin koulutuksen järjestäjien heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen. Kriittisimmässä ase-massa ovat erityisesti riittävät opiskelijahuollolliset tuki- ja ohjauspalvelut.

Lue koko lausunto

Välityömarkkinatyöryhmän vetoomus järjestöjen ja säätiöiden palkkatukikaton poistamiseksi valtion talousarviosta 10.11.2016

Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmä eli Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti, Suomen Punaisen Ristin Kontti, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto, Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ja Vates-säätiö sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry esittävät, että valtion talousarviosta poistetaan järjestöjen ja säätiöiden palkkatukimäärärahojen käyttöä ohjaava kohta, jolla järjestöjen ja säätiöiden palkkatukimäärärahoille määrättäisi 3000 henkilötyövuoden enimmäismäärä.

Lue vetoomus

 

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle HE julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä toimenpidealoitteista nuorten työllisyyden parantamiseksi 18.11.2016

Lausunto koskee hallituksen esitystä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain ja työsopimuslain muuttamisesta. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pyynnöstä yhdistys arvioi lausunnossaan lisäksi eri puolueiden toimenpidealoitteita nuorten työllisyyden parantamiseksi mm. työnantajan sivukuluja alentamalla. TPY tarkastelee lausunnossaan erityisesti kulukorvaukseen, palkkatukeen, työsopimuslakiin sekä työnhakijoiden määräaikaishaastatteluihin tehtyjä esityksiä.

Lue lausunto

 

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2017 14.10.2016

Lausunto koskee työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön resursseja ja tuloksellisuutta sekä nuorisotakuun kärkihankkeen etenemistä. TPY kiittää lausunnossaan hallitusta esityksestä lisätä 4,5 miljoonaa euroa työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön budjettirahoitukseen. TPY huomauttaa, että nuorisotakuun kärkihankkeelle asetetut tavoitteet eivät voi toteutua siihen käytössä olevilla resursseilla. TPY nostaa erityisenä huolenaiheena esiin sen, että nuorisotakuun toteutukseen eikä nuorten työllistämiseen ole varattu TEM:n hallinnonalalla lainkaan resursseja. Työllisyysmäärärahojen puutteesta johtuen tällä hetkellä työpajoille ohjautuville ei voida kaikkialla taata tarkoituksenmukaisinta palvelua.

Lue lausunto

 

Lisäselvitys Valtakunnallisen työpajayhdistyksen lausuntoon hallituksen esityksestä uudeksi nuorisolaiksi 10.10.2016

Eduskunnan sivistysvaliokunnan pyynnöstä Valtakunnallinen työpajayhdistys ry täydentää lausuntoaan tällä lisäselvityksellä. Selvitys koskee sosiaalisen vahvistamisen lisäämistä nuorisolain tavoitteisiin. Valtakunnallinen työpajayhdistys oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana 6.10.2016 hallituksen esityksestä uudeksi nuorisolaiksi.

Lue lisäselvitys

 

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 6.10.2016: Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi nuorisolaiksi

TPY oli sivistysvaliokunnan kuultavana 6.10. hallituksen esityksestä uudeksi nuorisolaiksi. TPY pitää erinomaisena, että voimassa olevaan lakiin verrattuna uusi laki vahvistaisi nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. TPY pitää valitettavana sosiaalisen vahvistamisen puuttumista lain tavoitteista, mutta hyvänä, että työpajatoiminta on määritelty sisällöllisesti omassa pykälässään.  Nykyisistä nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksista ja niiden valtionapukelpoisuudesta säädetään nuorisolaissa nyt ensimmäistä kertaa. Uuden lain myötä palvelu- ja kehittämiskeskukset muuttuisivat osaamiskeskuksiksi. TPY:n arvion mukaan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden sitominen kulloinkin voimassa olevaan hallitusohjelmaan ei ole tarkoituksenmukaista nuorisoalan pitkäjänteinen, hallituskaudet ylittävä kehittäminen huomioiden.

Lue lausunto

 

Lausunto luonnokseen HE julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain ja työsopimuslain muuttamisesta 12.9.2016

TPY on antanut ensimmäisen lausuntonsa esitysluonnoksen aiemmasta versiosta 19.8.2016 ja suuntaa nyt lausuntonsa koskemaan lausuntokierroksen jälkeen tehtyjä muutoksia. TPY on erityisen huolissaan hallituksen esityksestä poistaa työsopimuslain 13 luvun 6 §:n 3 kohta. Kyseinen määräaikainen poikkeus saatiin lakiin pitkällisen neuvottelun tuloksena 1.1.2015 alkaen. TPY:n mielestä kohdan poistamisen perustelut eivät perustu tosiasialliseen tietoon. Yksi luonnoksen keskeinen esitys on työnhakijoiden määräaikaishaastattelujen järjestäminen kolmen kuukauden välein. TPY pitää esitystä hyvänä siitä näkökulmasta, että työttömät työnhakijat tarvitsevat säännöllistä kasvokkaista palvelua. Esityksen taustoitus ja vaikutusten arviointi ovat kuitenkin puutteellisia.

Lue lausunto

 

Lausunto luonnokseen HE julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta 19.8.2016

TPY näkee hyvänä, että ehdotuksessa nostetaan esiin palveluihin pääsemisen yhdenvertaisuus, johon rahoitusjärjestelmän muutoksilla haetaan ratkaisua. Ehdotettavat muutokset voivat laajentaa tiettyjen ryhmien työllistymismahdollisuuksia, mutta TPY:n näkemyksen mukaan esimerkiksi työkokeiluun ehdotettava käyttötarkoituksen laajennus ei ole riittävä. TPY on erityisen huolissaan esityksessä painottuvasta suuntauksesta siirtää palkkatukityöllistäminen yrityksiin. TPY nostaa lausunnossaan esiin palveluiden legitimiteetin ongelman, johon esitetyt muutokset eivät TPY:n näkemyksen mukaan tuo ratkaisua. Määrärahojen ja toimenpiteiden leikkausten seurauksena asiakkaita ohjataan heille soveltumattomiin toimenpiteisiin.

Lue lausunto

 

TPY:n vastaus Maria Kaisa Aulan selvitykseen työllisyyskokeiluista 29.2.2016

TPY vastasi Maria Kaisa Aulan selvityspyyntöön kokeilusta työttömien työllistymisen ja työllistämisen edistämiseksi sekä yrittämisen kynnyksen alentamiseksi. Vastauksessaan TPY nostaa esiin kolme keinoa edistää työllistymistä. Ensinnäkin se pitää keskeisenä työllisyyttä edistävien palveluiden tarkoituksenmukaista resursointia ja kohdentamista. Toiseksi TPY arvioi, että oppilaitosvetoisella koulutuksella ei kyetä täysimääräisesti vastaamaan ja korjaamaan työttömien työnhakijoiden osaamisvajeita, vaan myös työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä tulee jatkossa tarkastella vahvemmin myös osaamisen kertymisen näkökulmasta. Kolmanneksi TPY kiinnittää huomiota myös tarpeeseen kehittää julkisia hankintoja niin, että sosiaaliset näkökulmat toteutuvat niissä nykyistä useammin.

Lue vastaus kokonaisuudessaan täältä.