Tulosta sivu

Lausunnot 2015

Lausunto esityksestä uudeksi nuorisolaiksi 30.11.2015
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ottaa lausunnossaan kantaa työpajatoiminnan ohella lain tavoitteisiin ja määritelmiin sekä kommentoi monialaista työtä sekä etsivää nuorisotyötä koskevia pykäliä. Erinäisten säädöksien luvusta TPY lausuu nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta sekä huumetestauksesta nuorten työpajatoiminnassa.

Lue lausunto

Vetoomus sosiaalisen vahvistamisen palveluihin esitettyjen säästöjen perumisesta 17.11.2015
Suomen Nuorisokeskusyhdistys, Valtakunnallinen työpajayhdistys ja Vamos etsivä nuorisotyö luovuttivat eduskunnan kansalaisinfossa 17.11. järjestetyssä tilaisuudessa kansanedustajille vetoomuksen sosiaalisen vahvistamisen palveluihin vuoden 2016 talousarviossa esitetyistä leikkauksista. Leikkaukset ovat ristiriidassa sekä hallitusohjelmakirjausten että budjettiesityksen tavoitteiden kanssa. Eduskunnan sivistysvaliokunta esitti aiemmin marraskuussa valtiovarainvaliokunnalle, että momentille 29.91.51 (Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö) lisätään 10 miljoonaa euroa. Vetoomuksen luovuttajat vetosivat kansaedustajiin, että palveluiden rahoitus järjestetään kestävällä tavalla tulevina vuosina.

Lue vetoomus

Lausunto opetushallitukselle ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenteen muutosehdotuksista
Ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenteen muutosesityksessä on työpajatoiminnan näkökulmasta kaksi erityistä kiinnostuksen kohdetta. Ensimmäinen on uutena esiteltävä työelämäohjauksen ja -valmennuksen ammattitutkinto, toinen työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon mahdollinen siirto sosiaali- ja terveysalan tutkintorakenteesta humanistisen ja kasvatusalan alle. Käsittelyssä on myös mahdollisuus työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon yhdistämisestä muiden humanistisen ja kasvatusalan erikoisammattitutkintojen kanssa laajemmaksi kokonaisuudeksi.

TPY pitää uutta ammattitutkintoa perusteltuna ja tarpeellisena erityisesti työvalmentajien täydennyskoulutuksen näkökulmasta. TPY arvioi tutkintorakenteen tiivistämisen hyödyttävän pitkällä tähtäimellä sekä koulutukseen osallistuvia opiskelijoita että työpajaorganisaatioita.

Lue lausunto

Lausunto vuoden 2016 talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 23.10.2015
Yhdistyksen lausunto koskee erityisesti nuorten tukemista, nuorisotakuun kehittämistä sekä etsivän nuorisotyön vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja resurssien riittävyyttä. TPY on huolissaan mittavista etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan valtionapuun kohdistuvista leikkauksista, jotka horjuttavat näiden toimintojen perusteita. Samaan aikaan leikataan nuorisotakuusta sekä lukuisista nuorille suunnatuista palveluista. TPY arvioi, että vahvempaa tukea tarvitsevien nuorten palveluihin pääsy ja siellä pysyminen vaikeutuvat jatkossa. TPY esittää sosiaalisen vahvistamisen määrärahojen palauttamista vuoden 2015 tasolle.

Lue lausunto

Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 14.10.2015 valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2016 ja julkisen taloudensuunnitelmasta vuosille 2016–2019
Erityisenä tarkastelukulmana lausunnossa ovat nuorten työpajat. Lausunnon lähtökohtana on mahdollisuuksien tasa-arvo. TPY ottaa lausunnossaan kantaa sekä kentän rahoituksen pienenemiseen, nuorisotakuun murenemiseen ja eri hallintokuntien keskinäisten leikkausten vaikutuksista työpajojen nuorten elämään ja jatkopolkuihin. Erityisen huolissaan TPY on kentän rahoitusleikkausten ohella jatkopolkujen supistumisesta: sekä ammatillisesta koulutuksesta että työllisyysmäärärahoista leikataan, tulevina vuosina ensi vuotta vielä huomattavasti kovemmin.

Lue lausunto

Lausunto sivistysvaliokunnalle 15.10.2015 valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2016 ja julkisen taloudensuunnitelmasta vuosille 2016–2019
Yhdistys suuntaa lausunnon koskemaan erityisesti etsivää nuorisotyötä ja nuorisotakuuta. Kärkenä lausunnossa on valtion vuoden 2016 talousarvioon esitetyt sosiaalisen vahvistamisen 7,5M€:n leikkaukset ja nuorisotakuun lopullinen romuttuminen eri hallintokuntien tulevien leikkausten alle. Erityisen huolissaan TPY on kentän rahoitusleikkausten ohella ammatillisen koulutuksen leikkauksista, työllisyysmäärärahojen ja palveluiden supistumisesta sekä kuntouttavan työtoiminnan laajenevasta käytöstä, joka kielii pitkälti työllisyysmäärärahojen niukkuudesta.

Lue lausunto

Kuuleminen ympäristöministeriön työryhmässä nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi 23.3.2015
TPY on pitänyt koko nuorisotakuun ajan nuorten asumiskysymystä esillä ja pitää sen toteutumista erittäin tärkeinä. Asunnottomuuden vähentämistä valmistelevan työryhmän esittämät toimenpide-ehdotukset ovat TPY:n mielestä hyviä ja kannatettavia. TPY:n kommentit lausunnossa koskevat lähinnä työryhmän toimenpide-ehdotuksia asuminen osaksi nuorisotakuuta ja asumisen onnistuminen sekä asunnottomuuden ehkäisy.

Lue lausunto

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön TEOS-työryhmän loppuraportista 19.2.2015
Työryhmä esittää lainsäädäntöön uudistuksia, joiden tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämävalmiuksien, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen torjunta. Työryhmän esittää, että sosiaalihuolto keskittyisi heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaaliseen kuntoutukseen, joka jakautuisi työelämävalmiuksia edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen ja osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen.

Työryhmän raporttia koskevassa lausunnossaan TPY ottaa kantaa mm. sosiaalihuollon ja TE-hallinnon toimien yhteensovittamiseen ja monialaiseen yhteistyöhön sosiaalisessa kuntoutuksessa.

Lue lausunto