Tulosta sivu

Lausunnot 2014

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 6.11.2014 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta (HE 198/2014 vp)
Esityksen suurimmat muutokset kohdistuvat palkkatukijärjestelmän uudistamiseen. TPY esittää lausunnossaan huomioita esityksen kirjauksista, mutta nostaa samalla esiin myös muita työpajakentän kohtaamia palkkatuen haasteita, joihin esitys ei ole tuomassa ratkaisua. Yhdistys pitää esityksen tavoitteena olevaa järjestelmän yksinkertaistamista kannatettavana tavoitteena. TPY kannattaa esityksen linjausta, jossa palkkatuki ulotetaan kaikkiin työttömiin, eikä sitä sidota työttömyysetuuspäiviin tai työmarkkinatukeen. TPY nostaa lausunnossaan esiin 1.6.2014 voimaan tulleen Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja sen ohjemuutoksen aiheuttamat ongelmat.

Lue lausunto

Lausunto valtiovarainministeriölle 28.6. HE laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämisestä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista (VM035:00/2014)
TPY ottaa lausunnossaan kantaa nuorisotakuuta koskevaan kokeiluun, jota säännellään esityksen 7.luvun, 24§-26§:ien mukaan. TPY katsoo, että viranomaisyhteistyön kehittäminen tarjoaa työlle hyvät lähtökohdat. Kokeilussa ja sen sääntelyssä tulee kuitenkin huomioida myös järjestöjen ja muiden toimijoiden nuorten kanssa tekemä laadukas ja vaikuttava työ, eikä rajata sitä kokeilun ulkopuolelle. Pykälässä tuleekin TPY:n näkemyksen mukaan säätää viranomaisten velvoitteesta toimia tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. TPY painottaa, että vaikka kokeilu on suunnattu nuorisotakuun paikallisen toimeenpanon vahvistamiseen, kokeiluissa tulee samalla kerätä laajasti ja aktiivisesti tietoa myös nykyisen sääntelyn tai lakien tulkinnan mahdollisista ongelmakohdista.

Lue lausunto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 27.6. luonnokseen HE julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (TEM/1034/03.01.01/2014 ja TEM044:00/2014)
Työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä TPY suuntaa lausuntonsa erityisesti esityksen taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Yhdistys toteaa, että osa oletetuista vaikutuksista täsmentyy vasta, kun mahdollista muutosta tulkitaan käytännössä, eli vaikutukset riippuvat pitkälti sovellusohjeen kirjauksista. TPY pitää prosenttiperustaista tukea nykyistä järjestelmää selkeämpänä, mutta katsoo, että esitettyjen prosenttiosuuksien valintaa tulisi perustella. Esitetty uudistus tähtää siihen, että pidemmät jaksot ja korkeampi tuki kohdistuisivat niiden työttömien palkkaukseen, joiden kysyntä työmarkkinoilla on vähäisintä.

Lue lausunto

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 26.6.2014 luonnoksesta HE ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain sekä opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (OKM/38/010/2014)
Yhdistyksen näkemyksen mukaan luonnos selkiyttää nykyisellään monimutkaista ja osin päällekkäistä valmentavien ja valmistavien koulutusten järjestelmää. TPY pitää hyvänä uudistuksen tavoitteina olevia yksilöllisten opintopolkujen mahdollistumista, tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtymisen joustavoittamista sekä nivelvaiheessa kertyvän osaamisen kasvun tunnistamista ja tunnustamista. Luonnoksessa kuvataan lyhyesti valmistavan koulutuksen ja työpajojen yhteistyötä. Esityksen mukaan työpajat voivat toimia valmistavan koulutuksen oppimisympäristöinä, jolloin osa tai osia valmistavasta koulutuksesta voidaan suorittaa työpajalla. TPY korostaa, että koulutuksenjärjestäjien ja työpajojen yhteistyön tulee olla suunnitelmallista ja perustua sopimuksellisuuteen sekä yhteistyön riittävään resursointiin.

Lue lausunto

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 17.6.2014 luonnoksesta HE sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnos HE laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (STM061:00/2014)
TPY pitää lakiesityksen asiakaslähtöisyyttä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia yleisiä palveluita, ihmisten osallisuuden vahvistamista sekä sosiaalihuollon yhdenvertaisuuden saatavuutta ja saavutettavuutta kannatettavina työn lähtökohtina. TPY:n näkemyksen mukaan esityksessä huomioidaan erityisen hyvin kunnan eri hallintokuntien välinen yhteistyö, kolmas sektori ja yritykset, mutta kunnan ja valtion toimien yhteen sovittaminen jää ohueksi. TPY pitää lakiin uutena tulevaa sosiaalisen kuntoutuksen kirjausta erinomaisena asiana. TPY korostaa lausunnossaan työpajojen starttivalmennuksen roolia yhtenä kunnan kumppanina sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamisessa sekä yli 25-vuotiaiden sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden edelleen kehittämisessä.

Lue lausunto

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle 6.6.2014 HE oppivelvollisuuslaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi
(OKM/27/010/2014)

TPY:n lausunnossa käsitellään yksinomaan lakia oppivelvollisuudesta, eikä siihen sidoksissa olevia muita säädöksiä. Yhdistyksen lausunnossa ei oteta kantaa oppivelvollisuuden laajentamiseen, vaan keskityttiin työpajatoimijoiden ja koulutuksenjärjestäjien käytännön yhteistyöhön. TPY toteaa, että nykyisellään ammatillisen koulutuksen osalta työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö on paljon esityksessä kuvattua monimuotoisempaa. Työpajan oppimisympäristöä voidaan käyttää työssäoppimisen lisäksi laajasti myös ATTO-aineiden eli ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien sekä ammatillisten ja vapaavalintaisten tutkinnon osien toteuttamisessa.

Lue lausunto

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 6.6.2014 luonnoksesta HE laiksi työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (TEM/529/00/00.04.01/2013)
TPY pitää hyvänä esityksessä kuvattua laajaa palvelukirjoa, mutta katsoi, että luonnoksessa avattuja ohjautumisen perusteita tulee muuttaa ja laventaa. TPY:n mielestä ohjautumisen lähtökohtana tulee yksiselitteisesti olla asiakkaan monialaisen ja -ammatillisen tuen tarve, eikä esityksessä olevat työttömyyden kestoon ja etuuteen liittyvät aikaraamit ja näkökohdat. TPY korostaa lausunnossaan myös palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta, joiden se katsoo olevan keskeisiä kriteereitä, kun palveluverkoston laajuutta tarkastellaan. TPY kysyy, kuinka taataan moniammatillisten työllistymistä edistävien palveluiden saatavuus ja saavutettavuus valtakunnallisesti ja voitaisiinko näitä palveluita tarvittaessa toteuttaa myös jalkautuvalla työotteella? Lausunnon lopuksi TPY ottaa myös kantaa valtion ja kuntien väliseen huonoon tiedon liikkuvuuteen ja sen laajempaan kehittämistarpeeseen.

Lue lausunto

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 6.2.3014: HE 200/2013vp eduskunnalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
Käytännössä esityksen merkittävin muutos oli työsopimuslain takaisinottovelvoitteen ja julkisen työvoima- ja yrityspalvelun suhteen tarkistaminen. Esityksessä todetaan, että nykyisten säännösten mukaan este työkokeilun tai palkkatuen myöntämiselle on käytännössä vain, mikäli kyse on samoista tai samankaltaisista tehtävistä. Vireillä ollut muutos poistaisi laista tämän tarkennuksen. TPY arvioi, että tämä muutos voisi olla työpajatoiminnan näkökulmasta halvaannuttava. Esityksestä oli ymmärrettävissä että esimerkiksi kunnan lomauttaessa tai irtisanoessa vaikkapa opettajia, kunnallisille työpajoille ei voitaisi lainkaan ottaa nuoria tai aikuisia heidän työllistymistään edistäviin työkokeiluihin tai palkkatukityöhön, vaikka kyse on täysin toisesta toimintaympäristöstä ja tehtävistä. TPY vastustaa esitettyä muutosta.

Lue lausunto