Tulosta sivu

Työpajojen ja etsivän nuorisotyön ammattilaiset: Ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

2.4.2019

”Jos joku olisi oikeesti kiinnostunut mun asioista, tilanne ei välttämättä olisi niin toivoton.”  ”Pyysin koulussa tukiopetusta, mutta opettaja tarjosi sairaslomaa.”  ”Miten voin hakea töitä, jos lähimpään TE-toimistoon on 50 km?” Välinpitämättömyys, pitkät välimatkat ja lähipalveluiden puutteet sekä riittävä ohjaus oppilaitoksissa ovat haasteita, jotka nousevat esille nuorten elämässä. Miten näihin haasteisiin voidaan vastata, ja näin ehkäistä nuorten syrjäytymistä? Katso etsivien nuorisotyöntekijöiden ja työpajavalmentajien ratkaisut.

PALVELUT EIVÄT OLE KAIKKIEN SAATAVILLA  

  • Syrjäseuduilla ei ole tarjolla peruspalveluita, vaan niihin joudutaan kulkemaan pitkiäkin matkoja. 

  • Jonotusajat palveluihin ovat pitkiä.  

Ratkaisu: Lähipalvelujen liikkuvuutta tulee kehittää  

Nuoren ohjaaminen oikeisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin on etsivän nuorisotyön ydintehtävä. Onnistuneen ja tuloksellisen työpajatoiminnan lähtökohtana on ihmisen tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelun saaminen riittävän varhain. Työpajoilla ja etsivässä nuorisotyössä työskentelevät kokevat kuitenkin, että puutteet peruspalveluissa muodostavat esteen sille, että työtä voidaan tehdä hyvin.  

Nuoren asuinpaikalla on suuri merkitys peruspalveluihin pääsyssä. Palvelut ja julkinen liikenne eivät ole syrjäseuduilla asuvien saatavilla. Peruspalvelut alueella voivat olla myös riittämättömiä. Varsinkin pienemmissä kunnissa asuvat nuoret ovat vaarassa jäädä ilman riittäviä mielenterveys- ja päihdepalveluita, tai jonotusajat venyvät pitkiksi. Yli 30% etsivistä nuorisotyöntekijöistä kokee, että mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuudessa on puutteita (Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely). TE-palveluita on siirretty yhä enemmän verkkoon ja fyysisiä palvelupisteitä keskitetään suurempiin kuntiin. Palvelut voivat jäädä kasvottomiksi nuorelle, jos asioidaan vain netin tai puhelimen välityksellä eikä kaikille ole riittäviä valmiuksia käyttää digitaalisia palveluja. Tällöin myös kiinnittyminen palveluun voi vaarantua tai vaara ohjautua väärään palveluun on suurta.

APUA SAADAAN VASTA, KUN TILANNE ON TOIVOTON  

  • Nuoria ei kohdata palveluissa yksilöinä 

  • Nuoren tilannetta ei katsota kokonaisvaltaisesti 

  • Nuorille suunnattuja päihde- ja mielenterveyspalveluja ei ole saatavilla riittävästi.  

Ratkaisu: Resursseja ennaltaehkäisevään toimintaan ja kohtaamiseen ja lisää nuorille suunnattuja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluja 

Nuorten kohtaaminen yksilöinä keskittyy lähes pelkästään etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan, kun sen tulisi olla läpäisevä periaate kaikissa palveluissa. Tarvitaan enemmän ennaltaehkäisyä. Suurin osa mielenterveyspalveluista on ns. perusterveydenhuoltona annettavia reseptejä, kun tarvittaisi enemmän nuoriin erikoistuneita päihde- ja mielenterveyspalveluita, joissa nähtäisi asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti. Jonot päihde- ja mielenterveyspalveluihin ovat pahimmillaan kuukausien mittaisia.  

AMISREFORMI ERIARVOISTAA NUORIA  

  • Lähiopetus on vähentynyt ja opiskelu edellyttää enemmän omatoimisuutta.  

  • Tukea tarvitsevat nuoret eivät pärjää opinnoissa.  

  • Vaikka opintoihin pääsy on joustavan haun kautta helpottunut, opinnot joudutaan keskeyttämään liian usein.  

Ratkaisu: Lisää tukea ja ohjausta opintojen suorittamiseen

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne uudistui reformin myötä. Uudistus vaikuttaa nuoriin monella tavoin. Opinnot vaativat opiskelijalta entistä enemmän itseohjautuvuutta ja motivaatiota. Miten tuetaan nuoria, joille itseohjautuva työskentely on haaste ja sitoutuminen sekä motivaatio opintoihin heikkoa? Tutkimuksissa on todettu, että muun muassa tiivis luokkayhteisö ja ryhmät parantavat opintoihin sitoutumista. Miten käy, jos nämä poistuvat yksilöllistettyjen ja hajautettujen opintojen myötä? Lisäksi koulutusmahdollisuudet keskittyvät kasvukeskuksiin ja etäopetuksen määrää on lisätty ammattikoulutuksessa. Verkko-opinnot ja etäopiskelu voivat olla haaste erilaisille oppijoille, jotka tarvitsevat enemmän tukea opinnoissaan. Nuoret kertovat jäävänsä ammatillisessa koulutuksessa yksin haasteidensa kanssa.

Positiivista uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa on laajemmat yhteistyömahdollisuudet työpajojen kanssa. Työpajayhteistyö on vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun opiskelijan opinnot eivät syystä taikka toisesta etene. Työpajoille tuleekin voida ohjautua aiempaa sujuvammin sellaisia opiskelijoita suorittamaan tutkinnon osia, jotka eivät juuri silloin syystä tai toisesta pysty oppilaitosmaiseen opiskeluun.

Miltä syrjäytyminen näyttää alueellisesti? Seuraa kampanjaa somessa 15.4.-10.5.

Millaista on työ kaikista vaikeimmassa asemassa olevien parissa? Miltä näyttää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilanne maakunnittain katsottuna? Näihin kysymyksiin vastaavat etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevät ammattilaiset 15.4.—10.5. toteutettavassa kampanjassa. Kuukauden ajan 11 ammattilaista kuvaavat työtään Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen (@etsiväoske) ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (@tyopajayhdistys) Instagramtileillä kertoen maakunnallisista tilanteista, ongelmista ja ratkaisuista syrjäytymisvaarassa olevien parissa.  

Kampanjassa mukana olevat ammattilaiset koordinoivat etsivän nuorisotyön ja työpajojen alueellisia verkostoja. Verkostotoiminta kattaa koko Suomen. Etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa on saatavilla yli 90 % Suomen kunnista. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tavoittavat vuosittain lähes 45 000 ihmistä, joista lähes 34 000 on alle 29-vuotiaita nuoria. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelee noin 2500 päivittäin syrjäytymisvaarassa kohtaavia ammattilaisia. He kohtaavat työssään niitä nuoria, joista puhutaan paljon: syrjäytyneitä, palveluiden ulkopuolella olevia ja monialaista, eri sektoreiden, apua tarvitsevia.

Lisätietoja:

Hanna Suomi, Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus, hanna.suomi@tpy.fi, 010 279 2731
Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, anna.kapanen@tpy.fi, 010 279 2727  

Lataa materiaalit käyttöösi

Kannanotto (Facebook)
Kannanotto (Twitter)
Kannanotto 1
Kannanotto 2
Kannanotto 3