Tulosta sivu

TPY:n näkemykset oppivelvollisuusiän laajentamiseen

13.6.2019

TPY on ottanut kantaa hallitusohjelmassa olevaan oppivelvollisuuden laajentamiseen. Oppivelvollisuusikää ollaan korottamassa 18 ikävuoteen vuodesta 2021 lähtien, ja siihen ollaan liitämässä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus. Oppivelvollisuuden sisään katsotaan kuuluvan myös erilaisia tukimuotoja, kuten valmentavat koulutukset ja työpajatoiminta.
 
TPY suhtautuu oppivelvollisuusiän nostoon myönteisesti, mutta korostaa, ettei oppivelvollisuuden laajentaminen yksinään ole riittävä ratkaisu nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn. Koko ikäluokkaa koskevan oppivelvollisuuden lisäksi on tarjottava yksilöllisiä tukipalveluita niille nuorille, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea ja ohjausta tai ovat syrjäytymisvaarassa. TPY korostaa, että työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä on vahvistettava kouluttautumista ja koulutusta mahdollistavina ja tukevina palveluina. TPY myös katsoo, ettei työpajatoimintaa tule liittää osaksi toisen asteen koulutusta, vaan säilyttää sen monialainen ja joustava luonne osana nuoriso-, koulutus-, työvoima- ja sosiaalipolitiikkaa.
 
Lisäksi TPY painottaa, että koulutuksen järjestäjillä tulee olla riittävät tuki- ja ohjauspalvelut sekä opiskelijahuollon palvelut tukea yksilöllistä ja erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Olennaista on myös monialainen yhteistyö sekä muun palvelujärjestelmän tarjoamien palvelujen saavutettavuus. Nuorille suunnatut matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut tulee olla nykyistä paremmin ja nopeammin saavutettavissa.
 
Lue lisää
 
Lisätietoja:

Herttaliisa Tuure: 010 279 2724, herttaliisa.tuure@tpy.fi

Reetta Pietikäinen: 010 279 2723, reetta.pietikainen@tpy.fi