Tulosta sivu

TPY:n lausunto valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta

1.11.2019

TPY on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta (VANUPO) 2020–2023.

Lausunnossaan TPY katsoo, että hallitusohjelmaan kirjatuista VANUPOn pääteemoista nuorten syrjäytymisen ehkäisy ei näy ohjelmaluonnoksessa riittävällä tasolla. Syrjäytymisvaarassa olevia sekä työn, koulutuksen ja palveluiden ulkopuolella olevia nuoria ei huomioida ohjelmassa tarkoituksenmukaisesti kohderyhmänä.

Myöskään nuorten kuulemisessa esille nousseet teemat eivät näy VANUPO-luonnoksessa nuorten esittämällä tavalla. Erityisesti kiusaamisen ehkäiseminen tulisi näkyä VANUPOssa vahvasti. TPY esittää, että nuorten syrjäytymisen ehkäisy nostetaan VANUPOn päätavoitteeksi. TPY myös katsoo, että nuorten sujuva arki tulee pitää VANUPOn keskeisenä tavoitteena: arjenhallinnan vahvistaminen edistää myös syrjäytymisen ehkäisyä.

TPY pitää erittäin hyvänä, että nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö on nostettu vahvaksi painopisteeksi osaamiskeskustoiminnassa. Osaamiskeskusten painopistealueista kuitenkin puuttuu nuorten mielen hyvinvoinnin lisääminen. TPY katsoo, että osaamiskeskustoimintaan tulee lisätä mielen hyvinvoinnin edistämisen painopiste, jossa teemoina on mielenterveyden edistäminen sekä päihde- ja pelihaittojen vähentäminen.

Lue lausunto