Tulosta sivu

TPY:n lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

2.5.2018

TPY oli 2.5. eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Yhdistys tarkastelee lausunnossaan esitystä erityisesti työpajatoiminnan ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja monialaisia palveluita tarvitsevien työnhakija-asiakkaiden kannalta. TPY nostaa lausunnossaan esiin palveluiden järjestämisen ja tuottamisen muutosten vaikutukset työpajojen toimintaedellytyksiin ja niiden tarjo-amiin palveluihin.

Yhdistyksen keskeiset huomiot lausunnossa ovat:

  • Esityksen vaikutukset työpajatoimintaan ja heikossa työmarkkina-asemassa oleviin ovat kriittisiä. Esityksessä ei huomioida riittävästi työpajatoiminnan kaltaisia maakuntien ja kuntien yhdyspinnoille asemoituvien palvelujen toimintaedellytyksiä. Esityksen mukaan kunnat tai niiden sidosyksiköt eivät voi toimia kasvupalvelujen tuottajina, ja käytännössä vain pieni osa työpajoista pystyisi tuottamaan kasvupalveluja.
  • Yleiskatteellisen rahoituksen riittävyys työllisyydenhoitoon näyttäytyy epävarmana. Myöskään kasvupalvelurahoituksen jakokriteerit eivät ole tarkoituksenmukaisia. Maakunnille pitää asettaa vahvemmat kannusteet työllisyydenhoidon ja aktiivisen työvoimapolitiikan toteuttamiseen.
  • Esityksessä järjestäjän ja tuottajan tehtävät ovat sekoittuneet, ja kasvupalveluiden järjestämisvastuuta ja viranomaisvastuuta ollaan siirtämässä yksityisille toimijoille. Erityisesti palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus tulee olla järjestäjän tehtävänä, muutoin vaarannetaan asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus.
  • Markkinoiden toimimattomuuteen liittyy haasteita, jotka eivät tue uudistuksen onnistumista. Toimivia markkinoita tuskin syntyy kaikille alueille ja kaikkiin palveluihin, etenkään vaikeasti työllistettävien ja monialaista tukea tarvitsevien palveluihin. Riskinä on tuotannon keskittyminen muutamalle valtakunnalliselle palveluntuottajalle, mikä ei ole kustannustehokasta eikä lisää paikallistuntemusta.
  • Palveluiden yhteensovittaminen on haasteellista esityksen mukaisessa monituottajamallissa, jossa monet palveluntuottajat vastaavat sekä palvelun järjestäjälle kuuluvista tehtävistä että palveluprosessin eri palveluista. TPY on huolissaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja monialaista tukea tarvitsevien palveluketjujen toimivuudesta.
  • Maakunnilla tulee olla oikeus siirtää kasvupalvelujen järjestämisvastuuta kunnille. Kuntien ja niiden sidosyksiköiden palveluntuotanto on tarkoituksenmukaista etenkin heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja monialaisia palveluita tarvitsevien kohderyhmien osalta.
  • Heikossa työmarkkina-asemassa olevien valinnanvapauden toteutuminen on haasteellista. Vaikeassa elämäntilanteessa olevilla ei aina ole resursseja arvioida omaa palveluntarvettaan ja toteuttaa aidosti valinnanvapauttaan. Oman elämäntilanteen kartoittamiseen ja palvelutarpeen arviointiin sekä valinnanvapauden toteuttamiseen tulee olla saatavilla henkilökohtaista ja kasvokkaista tukea ja ohjausta.
  • Pääosin digitaalisina toteutettavat kasvupalvelut eivät vastaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja monialaisia palveluja tarvitsevien tarpeisiin saada kasvokkaista tukea työllistymiseensä. Aidosti monikanavaisen palvelun on taattava riittävät käyntiasiointimahdollisuudet.

Lue lausunto