Tulosta sivu

TPY:n lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

13.6.2017

TPY oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana 13.6. hallituksen esityksestä (HE 15/2017 vp) maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. Yhdistys tarkastelee lausunnossaan valiokunnan pyynnön mukaisesti erityisesti nuorten työpajoissa sekä ohjaamoissa nykyisin toteutuvan moniammatillisen yhteistyön tulevaisuutta osana laajempaa nuorisotakuuta sekä nuorten osallisuuden toteutumisen ja tietojen saannin turvaamisen nuoria koskevassa moniammatillisessa työssä. TPY nostaa lausunnossaan esiin palveluiden järjestämisen ja tuottamisen sekä rahoituksen muutosten vaikutukset työpajojen toimintaedellytyksiin.

TPY esitti valiokunnalle, että edellytykset työpajatoiminnan jatkumiselle tulisi ottaa erilliseen tarkasteluun maakuntauudistuksen valmistelussa. Valiokunta huomioi toiveen ja huomioi työpajojen toimintaedellytysten turvaamisen asian jatkokäsittelyssä. TPY toimittaa valiokunnalle täydentävää materiaalia aiheesta.

TPY:n keskeiset huomiot lausunnossa ovat:

  • TPY katsoo, ettei työpajojen toimintaa ja niiden kohderyhmiä ole tunnistettu riittävällä tasolla maakuntauudistuksen valmistelussa eikä uudistuksen vaikutuksia näihin ole arvioitu. Yhdistys toivoo, että edellytykset työpajatoiminnan jatkumiselle otetaan erilliseen tarkasteluun uudistuksen valmistelussa.
  • Maakuntauudistus muuttaa palvelujen tuottamisen edellytyksiä. Keskeistä jatkossa on kyky tuottaa laajoja palvelukokonaisuuksia. Tämä asettaa työpajat eriarvoiseen asemaan. Suurin osa työpajoista on pieniä, ja uudistus heikentää pienten toimijoiden edellytyksiä tuottaa palveluja.
  • Kuntien yhtiöittämisvelvoite maakuntien järjestämisvastuulle siirtyvien palvelujen tuottamisessa rajaa kunnallisten työpajojen (lähes 70%) mahdollisuuksia tuottaa maakuntiin siirtyviä sosiaali- ja terveyspalveluja, kuten kuntouttavaa työtoimintaa.
  • Maakuntauudistuksen myötä yleiskatteelliseksi muuttuva rahoitusrakenne voi johtaa siihen, ettei työpajojen kohderyhmän tarvitsemiin palveluihin ole jatkossa saatavilla riittävästi rahoitusta. Rahoituksen määräytymisen perusteena olevien tulosten arvioinnissa tulee huomioida sosiaaliset vaikutukset työllistymistulosten ohella.
  • Nuorisotakuun tavoitteiden toteutumiseksi nuorille tulee turvata lähellä saatavilla olevat kasvokkaiset palvelut ja määrittää selkeä vastuutaho palveluprosessista. Työpajojen ja ohjaamojen yhteistyötä tulee selkiyttää päällekkäisyyksien välttämiseksi.
  • Nuorten osallisuuden toteutumisessa olennaista on virallisten vaikuttamiskanavien ohella turvata yleisesti nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan kaltaiset nuorten osallisuudelle rakentuvat palvelut, joissa nuorten osallisuus toteutuu nuorilähtöisesti päivittäisessä toiminnassa ja on siten keskeinen osa nuorten sosiaalista vahvistumista.

Lue lausunto