Tulosta sivu

TPY:n lausunto mielenterveysstrategiasta

14.11.2019

TPY on jättänyt sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon mielenterveysstrategiasta. TPY pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen on strategiassa nostettu omaksi linjauksekseen. Tarkoituksenmukaista on myös, että linjauksessa on huomioitu lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen. TPY katsoo, että työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tulee huomioida strategiassa vielä selkeämmin. TPY esittää, että nuorten yhteiskunnallisen ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen nostetaan vahvemmin linjauksen tavoitteiden saavuttamisen ehdotukseksi.

TPY painottaa, että nuorille räätälöidyistä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluista on merkittävä pula. Nuoret tarvitsevat kuntoutuksellisia palveluita, jotka tarjoavat riittävän pitkäkestoista, intensiivistä ja rinnalla kulkevaa yksilöllistä ja yhteisöllistä tukea. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutusmahdollisuuksia tulee kehittää ja lisätä. Olennaista on myös, että nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita ja niiden välistä yhteistyötä vahvistetaan. TPY katsoo, että strategiassa tulee korostaa päihdetyön osuutta selkeämmin sekä edistää mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatiota.

Lue lausunto