Tulosta sivu

TPY:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

27.4.2017

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista määrittää nykyisten TE-palvelujen kokoamista julkisiksi kasvupalveluiksi maakuntiin ja markkinoiden avaamista kasvupalvelujen tuottamiseen. Lain mukaan palveluntuottaja voi markkinaehtoisesti tuotettavissa kasvupalveluissa olla kunnan tai maakunnan omistama yhtiö, yksityinen yritys tai kolmannen sektorin toimija. Kunnat voisivat toimia maakunnallisten kasvupalvelujen tuottajina omistamiensa yhtiöiden kautta. 

TPY nostaa lausunnossaan esiin huolen siitä, että lakiesitys on keskeneräinen ja puutteellisesti valmisteltu työpajojen ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien kannalta. TPY:n mielestä esityksen tavoitteet erityisesti sosiaalisen osallisuuden ja kotoutumisen edistämisen sekä työllisyyden ja työllistymisen ja asiakkaan tarpeisiin paremmin vastaavien palvelujen osalta ovat kannatettavia. Tavoitteissa painottuu TPY:n mielestä kuitenkin työnhakija-asiakkaiden työllisyyden edistämistä enemmän taloudellisen kasvun tavoittelu yritysten tukemisen ja markkinoiden luomisen kautta. TPY peräänkuuluttaa tarkempaa arviota lain vaikutuksista niin työpajatoimintaan kuin yleisesti välityömarkkinoilla tuotettaviin palveluihin ja niiden kohderyhmiin. Lisäksi se, onko kyseisen kohderyhmän palvelujen tuottaminen markkinaehtoisesti mahdollista, tulisi selvittää. Lain tavoitteiden toteutuminen heikossa työmarkkina-asemassa olevien kohdalla vaatii kuntien, työpajojen, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden valmennusyksiköiden potentiaalin tunnistamista sekä näiden palveluntuottajien vastuuttamista heikossa työmarkkina-asemassa sekä myös monialaista tukea elämänhallintaan ja työllistymiseen tarvitsevista nuorista olevista.

TPY:n keskeiset huomiot lausunnossa ovat:

  • Laissa ei huomioida kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja muiden valmennusyksiköiden merkittävää roolia työllisyydenhoidossa.
  • Markkinoiden muodostuminen heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluihin on epävarmaa.
  • Kuntien yhtiöittämisvelvoite rajaa työpajojen toimintaedellytyksiä merkittävästi.
  • Lain säädökset palveluohjauksesta ja palvelujen yhteensovittamisesta ovat puutteellisia. Laissa ei huomioida työpajojen, etsivän nuorisotyön ja ohjaamojen merkittävää roolia palvelutarpeen arvioinnissa ja nuorisotyön, työllisyys-, sosiaali- ja terveys- ja koulutuspalvelujen yhteensovittamisessa asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi.
  • Laki heikentää yhdenvertaisuuden toteutumista muodostamalla maakuntien välisiä eroja palvelujen laatuun ja rahoitukseen.
  • Kasvupalvelujen laatua tulee arvioida mittareilla, jotka huomioivat sosiaaliset vaikutukset. 

Lue TPY:n lausunto