Tulosta sivu

TPY:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018−2021

11.5.2017

TPY tarkastelee lausunnossaan työpajatoiminnan ja sen kannalta keskeisten palvelujen resursointia ja arvioi niiden riittävyyttä suhteessa toiminnalle julkisen talouden suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön budjettirahoituksen säilyttäminen vuoden 2017 tasolla kehyskaudella on erinomaista, mutta kestävän perusrahoituksen ohella palvelujen vaikuttavuus on riippuvaista muiden hallinnonalojen palvelujen resursoinnista sekä työpajojen toimintaedellytysten turvaamisesta maakuntauudistuksessa. Näiltä osin toimet eivät ole riittäviä. Maakuntauudistus on keskeinen kehyskauden rakenteellinen uudistus ja TPY vaatii työpajojen kytkemistä tiiviimmin osaksi uudistuksen valmistelua.

TPY:n keskeiset huomiot lausunnossa ovat:

  • Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoituksen säilyttäminen vuoden 2017 tasolla kehyskaudella on erinomaista. TPY huomauttaa kuitenkin, että palveluille suunnitelmassa asetettu tavoite vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämisestä on kestävän perusrahoituksen ohella riippuvaista muiden hallinnonalojen palvelujen resursoinnista. Keskeistä on myös työpajojen toimintaedellytysten turvaaminen maakuntauudistuksessa.
  • Puolivälitarkastelussa julkistettu nuorten syrjäytymisen vähentämiseen tähtäävä ohjelma sisältää työpajatoiminnan opinnollistamisen, joka on erittäin kannatettava panostus. TPY toivoo sen laajamittaiseen edistämiseen riittäviä resursseja.
  • Ohjaamojen vakinaistamiseen osoitettu resurssi on merkittävä nuorisotakuun toteutuksen kannalta. Muilta osin TEM:n hallinnonalan työllisyystoimet eivät suosi monialaista tukea tarvitsevia nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä. TPY korostaa, että yritysten ohella työpajat ja muut välityömarkkinoilla toimivat tahot tulee huomioida resurssien kohdentamisessa.
  • Työpajat ja etsivä nuorisotyö on kytkettävä tiiviimmin osaksi maakuntauudistuksen valmistelua ja työllisyystoimissa esitettyjä kokeiluja kasvupalvelujen toimintamallien pilotointiin.
  • Ammatillisen koulutuksen reformin käynnistymisen tukeen tulee suunnata suunniteltua enemmän resursseja.

Lue lausunto