Tulosta sivu

TPY:n lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018−2021

6.6.2017

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle jättämässään kirjallisessa lausunnossa TPY tarkastelee jaoston pyynnön mukaisesti selonteossa esitettyjä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tavoitteita sekä resurssien riittävyyttä. Lisäksi TPY nostaa selonteosta esiin muita työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttamisen kannalta keskeisiä huomioita.

TPY:n keskeiset huomiot lausunnossa ovat:

  • Vakaana pysyvä valtionavustus tuo rahoitukseen ennakoitavuutta ja mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen.
  • Eri hallinnonalat tarkastelevat toiminnan tuloksellisuutta eri näkökulmista. Työpajatoiminta on tuloksellisinta silloin, kun työpajalle pääsee riittävän varhain ja nuorelle parhaiten soveltuviin toimenpiteisiin. On huomattava, ettei nuorten työllisyyden vahvistaminen voi täysimääräisenä toteutua, jos toiminnan perusrahoituksen ohella ei huolehdita riittävästä työvoimapoliittisten toimenpiteiden resursoinnista. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat nuorisolaissa säädettyä toimintaa ja niiden tulee toteuttaa ensisijassa tässä laissa toiminalle asetettuja tavoitteita.
  • Laajamittainen aiemman osaamisen tunnistaminen ja ammatillisen koulutuksen reformi tulevat lisäämään työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä sekä työpajatoiminnan palveluiden tarvetta. Yhteistyön tulee olla sopimuksellista eikä se saa tapahtua muiden palveluihin osallistuvien ryhmien kustannuksella.
  • Työpajatoiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä tulee olla jatkossa rooli palvelujen yhteensovittamisessa kuntien ja maakuntien yhdyspinnoilla. Ne tulee huomioida vahvemmin maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen valmistelussa.
  • Aktivoinnin ohella olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että työttömille on tarjolla riittävä määrä tarkoituksenmukaisia palveluita ja tukea tilanteen selvittämiseen.

Lue lausunto