Tulosta sivu

TPY:n lausunto ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnan sivistysvaliokunnalle

5.5.2017

TPY oli 4.5. eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. TPY:n mielestä esityksen mukainen ammatillisen koulutuksen reformi on tavoitteiltaan oikeansuuntainen uudistus. TPY uskoo, että sen käytännön toteutus tulee kuitenkin olemaan haasteellista koulutuksen järjestäjien heikosta taloustilanteesta johtuen. Kriittisessä asemassa on erityisesti opiskelijahuollollisten palveluiden järjestäminen opintoihinsa tukea tarvitseville opiskelijoille.

TPY pitää kannatettavana koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyön vahvistamista. Yhteistyössä toteutettujen valmennusjaksojen rahoitus tulee kuitenkin ratkaista nykytilannetta kestävämmällä tavalla. Valmennuksen tulee aina olla sopimuksellista ja se tulee korvata työpajoille taloudellisesti ns. raha seuraa opiskelijaa -periaatteella. Esitys tarjoaa työpajoille roolin toteuttaa ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Tämä on tarkoituksenmukaista: työpajojen starttivalmennus on jo hyvin lähellä valmentavaa koulutusta.

TPY pitää hyvänä henkilökohtaistamista sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vahvistamista. TPY peräänkuuluttaa työpajatoiminnassa saavutetun osaamisen asianmukaista tunnustamista, myös niiden valmentautujien osalta, jotka eivät ole tutkinto-opiskelijoita. TPY pitää näyttöperusteista osaamisen osoittamistapaa kannatettavana. TPY katsoo, että työpajat soveltuvat näyttöpaikoiksi myös tukea ja ohjausta tarvitseville opiskelijoille ja esittää, että perusteltuihin syihin lisätään opiskelijan ohjauksen ja tuen tarve.

Esityksen mukaan tavoitteena on lisätä etenkin nuorten oppisopimuskoulutusta. TPY pitää tätä kannatettavana, mutta huomauttaa, että oppisopimusopiskelu on vaativaa, ja suuri osa sitä suorittavista tarvitsee ohjaus- ja tukipalveluita. Työpajat voivat tarjota tuettua oppisopimuskoulutusta, johon sisältyy työpajojen valmennuspalvelut.

Lue lausunto