Tulosta sivu

TPY:n lausunnot talousarviosta eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja sivistys- ja tiedejaostolle

14.11.2019

TPY jätti lausunnon valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2020 eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Lausunnossaan TPY toteaa, että työpajatoiminnan valtionavustuksella on välitön korotustarve, ja työpajatoiminnan tukemiseen tulee varata 16,3 miljoonaa euroa. Etsivän nuorisotyön eri momenttikohtiin sisältyvät toiminnot tulee eritellä selvemmin. Etsivän nuorisotyön valtakunnallisen digitaalisen järjestelmän kehittämiseen varatusta 1,2 miljoonasta eurosta osa tulee suunnata digitaalisen etsivän nuorisotyön työmuodon kehittämiseen.

TPY tuo esille, että perusopetuksen oppilaanohjauksen ja yksilökohtaisen oppilashuollon resursseja tulee lisätä. Lisäksi työpajojen tarjoamia yksilöllisiä tukipalveluja tulee hyödyntää nykyistä laajemmin perusopetuksen loppuvaiheessa ja siirryttäessä toiselle asteelle. Oppivelvollisuutta laajennettaessa on tärkeää turvata riittävät ja laadukkaat tukipalvelut niille nuorille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjausta. Työpajatoiminnassa kertyneen osaamisen tunnistaminen sekä työpajojen ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön vahvistaminen tarvitsevat pitkäjänteisiä valtakunnallisia kehittämisresursseja.

Lue lausunto

TPY jätti lausunnon ja oli kuultavana eduskunnan sivistys- ja tiedejaostossa valtion talousarvioehdotuksesta. Lausunnossaan TPY toteaa, että suurin osa nuorista voi hyvin, mutta nuorten välinen polarisaatio on merkittävä, ja Suomessa arvioidaan olevan n. 61 100 syrjäytynyttä nuorta. TPY kuvaa lausunnossa työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tarvetta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. TPY katsoo, että nuorisotakuun resursointi on esityksessä riittämätön. TPY esittää, että VANUPOn pääteemaksi tulee hallitusohjelman mukaisesti nostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisy.

TPY katsoo, että työpajatoiminnan valtionavustuksella on ollut välitön korotustarve, joka perustuu työpajaorganisaatioiden määrän kasvuun, ja vuodelle 2020 työpajatoiminnan tukemiseen tulee varata esityksen mukaisesti 16,3 miljoonaa euroa. TPY painottaa, että etsivän nuorisotyön rahoitusta tulee edelleen vakiinnuttaa budjettipohjaiseksi. Etsivän nuorisotyön valtakunnallisen digitaalisen järjestelmän kehittämiseen ehdotetusta 1,2 miljoonasta eurosta osa tulee suunnata digitaalisen etsivän nuorisotyön työmuodon kehittämiseen. TPY pitää tarpeellisena, että laaditaan selvitys työpajatoiminnasta ja sen pohjalta toteutetaan kehittämisohjelma, jossa yhteensovitetaan eri hallinnonalojen sääntelyä, toimenpiteitä ja rahoitusta sekä nuorten että aikuisten palveluissa. Lisäksi työpajatoiminnassa kertyneen osaamisen tunnistaminen sekä työpajojen ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön vahvistaminen tarvitsevat pitkäjänteisiä valtakunnallisia kehittämisresursseja. 

Lue lausunto