Tulosta sivu

SOSTEblogi: Työpajatoiminta tukee yksilöllisille koulutus- ja työllisyyspoluille – vaikuttavat palvelut on turvattava myös jatkossa

1.6.2018

01.06.2018

Työpajatoiminta on aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan kokonaisvaltainen palvelu, jolla edistetään tehokkaasti koulutukseen ja työelämään sijoittumista. Käynnissä olevat maakunta-, sote- ja kasvupalvelu-uudistukset vaikuttavat merkittävästi työpajojen tulevaisuuden toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin tuottaa monipuolisia palveluita. Vaarana on, että työpajatoiminnan saatavuus heikkenee ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia putoaa enenevässä määrin palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

Käynnissä olevissa maakunta-, sote- ja kasvupalvelu-uudistuksissa merkittävä osa työpajoilla toteuttavista palveluista ja toimenpiteistä on siirtymässä maakuntien järjestämisvastuulle. Toisaalta kunnilla on jatkossakin tärkeä tehtävä maakuntien rinnalla hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, ja sivistyskunnan rooliin voisi olennaisesti kuulua nuorten työpajatoiminnan järjestäminen.

On ilmeistä, että työpajatoiminnan kaltaiset, jo valmiiksi kuntien ja maakuntien yhdyspinnoille asemoituvat palvelut on huomioitu heikosti uudistusten valmistelussa. Säädösesityksissä on lukuisia ongelmia, mutta aivan erityisenä haasteena näyttäytyvät kuntataustaisten toimijoiden rajaaminen ulos palveluiden tuotannosta sekä laajaa maantieteellistä toiminta-aluetta edellyttävät palveluiden kilpailutukset. On kestämätöntä, että kunnilla säilyy vastuu työmarkkinatuen rahoituksesta, mutta ne eivät kuitenkaan voi tuottaa työllisyyden hoitoon liittyviä palveluita. Lisäksi uudistukset muuttavat palveluiden toimenpideperustaa, ja esitetyn kaltaisena muutokset tulevat olennaisesti vaikeuttamaan yhdyspinnan ylittämistä. Tämä ei voi olla kenenkään etu.

Työpajatoimintaan panostaminen on viisasta politiikkaa

Työpajatoiminta on osoittanut tarpeellisuutensa ja vakiinnuttanut paikkansa palvelujärjestelmässä. Nykyisellään se rakentuu monialaiselle yhteistyölle työllisyys-, sote-, nuoriso- ja koulutuspalveluiden välillä. Työpajatoiminta tukee peruspalveluita, paikkaa niiden väliin jääviä katvealueita ja tavoittaa niitä, jotka putoavat sektorikohtaisista palveluista. Toiminnalla on hyvä valtakunnallinen kattavuus ja alueellinen saavutettavuus: työpajapalvelut ovat aidosti lähipalveluita. Suomessa on yhteensä noin 260 työpajatoimijaa, joiden toiminta-alue kattaa yli 90 prosenttia Suomen kunnista.

Työpajoilla tehty työ on monin tavoin tuloksekasta. Toimintaan osallistuvista suurin osa sijoittuu jakson jälkeen myönteisesti esimerkiksi koulutukseen, työhön tai muuhun heille sillä hetkellä soveltuvaan palveluun. Tämän lisäksi edistysaskelia tapahtuu arjenhallinnassa, opiskelu- ja työelämävalmiuksissa sekä elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa.

Työpajat tukevat oman alan löytämistä sekä koulutukseen kiinnittymistä ja keskeyttämisen ehkäisemistä. Tulevaisuudessa työpajat voivat entistä vahvemmin toimia osana yksilöllisiä koulutuspolkuja. Ne tukevat ammatillisen koulutuksen uudistusta osaamista kerryttävänä oppimisympäristönä ja tarvittavia tukipalveluita tarjoavana tahona. Lisäksi työpajat tukevat paikallisia työmarkkinoita edistämällä työllistymistä ja tarjoamalla apua myös työnantajille. Työpajojen potentiaalia yksilöllisten työllistymispolkujen tukijoina ja kuntien elinvoiman edistäjinä tulee hyödyntää entistä laajemmin.

Työpajatoiminta yhdistää vaikuttavasti yksilöllisen valmennuksen, osaamista kasvattavan työtoiminnan ja yhteisöllisen vertaistuen. Tuloksellisuutensa osoittaneet työpajapalvelut tulee turvata myös uudistuksissa, jotteivat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat pääse putoamaan palvelujärjestelmän ja työvoiman ulkopuolelle. Tämä investointi näkyy säästöinä sote-palveluiden kysynnässä ja kustannuksissa.

Mari Ahonen-Walker
toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Reetta Pietikäinen
asiantuntija, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on työpaja-ammattilaisten 1997 perustama järjestö, joka vahvistaa toiminnallaan työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytyksiä sekä niissä työskentelevien ammattilaisten osaamista. TPY on myös yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön osaamiskeskuksista.

Kirjoitus on julkaistu 1.6.2018 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n blogissa sekä SOSTEn Kuntakirjeessä, joka on lähetetty kesäkuun alussa kuntapäättäjille, puolueiden piirijärjestöjen johdolle sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen aktiiveille. SOSTEn Kuntakirje ilmestyy sähköisesti n. 4 kertaa vuodessa. Vastaanottajia on n. 12.000 henkeä.  Aiemmat Kuntakirjeet on nähtävillä SOSTEn uutiskirjeet sivulla: https://www.soste.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet.html