Tulosta sivu

Raportti nuorten kokemuksista starttivalmennuksesta

19.1.2016

TPY:n Startti parempaan elämään -juurruttamishanke (2012–2016) tilasi selvityksen starttivalmennukseen osallistuvien nuorten näkemyksistä ja kokemuksista. Selvityksen toteuttaja Mikko Kesä on laatinut raportin Starttivalmennuksesta asiakasnuorten äänellä. Selvitystään varten Kesä haastatteli lähes 50 nuorta kymmenellä starttivalmennusta toteuttavalla paikkakunnalla Heinolassa, Iissä, Imatralla, Kouvolassa, Rovaniemellä, Siikalatvalla, Suomussalmella, Torniossa, Turussa ja Tyrnävällä.

Raportin mukaan starttivalmennus on tarjonnut nuorille mielekästä tekemistä ja sisältöä elämään. Nuoret katsovat saaneensa starttivalmennuksesta tukea ennen kaikkea ajanhallintaan ja päivärytmiin, viranomaisyhteyksien hoitamiseen ja omista asioista vastuun ottamiseen:

”Sain kaikki asiat järjestykseen. Laskut. Kämpän. Sain haettua kouluun. Raha-asiat. Työharjoittelupaikan”.

Nuoret kohdensivat suurimmat kiitoksensa valmennushenkilöstölle: valmentajat ovat kiinnostuneita jokaisesta nuoresta ja hänen tarpeistaan, kohtaavat heidät yksilöinä, kunnioittavat heitä ja osoittavat heille luottamusta. Myös starttivalmennusryhmän hyvä yhteishenki koettiin hyödylliseksi ja tukea antavaksi, ja valmennuksen nähtiin edistävän nuorten omaa sosiaalista kehitystä. Nuoret kokivat starttivalmennuksen työskentelytavan ja työotteen soveltuvan heille: ”Tässä on kyse meistä nuorista, meidän hyvinvoinnista.

Nuorten vastauksista käy ilmi, että nuoret tarvitsevat pitkäaikaista palvelua, joka antaa valmiuksia hoitaa kuntoon elämälle pohjan rakentavat perusasiat, selkiyttää omia tavoitteita ja tehdä tulevaisuuden suunnitelmia. Kesän mukaan starttivalmennus vastaa tähän tarpeeseen. Starttivalmennus merkitsee nuorille uusia alkuja sekä uuden synnyttämistä ja luomista.

Nuoret saavat starttivalmennuksesta omien sanojensa mukaan ”apua itsensä auttamiseen”. Toiminta vahvistaa nuorten voimavaroja ja tukee heitä subjektiivisina toimijoina. Kesän mukaan starttivalmennus juurruttaa nuoreen luottamuksen omien asioidensa omistajuudesta ja ratkaisijuudesta sekä tukee nuorten voimaantumista ja osallisuutta.  

Kesä näkee kehitettävää etenkin starttivalmennuksen asemassa ja statusarvossa. Tämä vahvistaisi nuoren identiteettiä hänen osallistuessaan palveluun. Nyt moni nuori oli kokenut häpeää tullessaan starttivalmennukseen. Nuorten mukaan mielikuva osoittautui kuitenkin vääräksi, ja toiminta sai varsin myönteistä palautetta. Kesä tulkitsee, että nuorten palvelulliset tarpeet näyttävät tulevan startissa hyvin täytetyiksi.

Starttivalmennuksen tärkeimpänä tuloksena raportissa esitetään nuorten luottamuksen vahvistuminen. Keskeiset luottamuksen rakentumista tukevat elementit starttivalmennuksessa ovat riittävä aika, vertaisista (toiset nuoret) koostuvat yhteisö ja asiantuntevat valmentajat. Nuori vastaanottaa apua, kun hän kykenee luottamaan ympäristöönsä. Nuori ryhtyy auttamaan itseään, kun hän luottaa itseensä.

Kesä vertaa starttivalmennusta ja sen tarjoamaa tukea kuvainnollisesti tikapuihin ja erityisesti niiden pystytukiin, joihin tikapuiden poikittaiset puolat kiinnittyvät. Starttivalmennuksen tarjoamat pystytuet ovat Kesän mukaan 1) luottamuksen vahvistuminen ja 2) luottamus vastaanottaa muilta apua. Jos nuoren matkalla jokin poikittaisista puolista katkeaa, nuori voi tarttua seuraavaan, kun pystytuet ovat pitäviä. Starttivalmennuksen kohderyhmän nuoret tarvitsevat pitävien pystytukien rakentamista tulevaisuuden tikapuihinsa – ja Kesän mukaan tässä starttivalmennus onnistuu.

Raportti on luettavissa täältä.