Tulosta sivu

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi omatoimisen työnhaun mallista

24.8.2018

Esitysluonnoksessa esitetään, että laissa säädettäisiin myös työnhakijan omatoimisen työnhaun sisällyttämisestä työllistymissuunnitelmaan. Työttömyysetuutta saadakseen työnhakijan edellytettäisiin hakevan kuukauden tarkastelujaksolla neljää työmahdollisuutta. Nykyisistä työnhakijaa velvoittavista työtarjouksista luovuttaisiin. Esityksen tavoitteena on varmistaa työhakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja työttömyysetuuden vastikkeellisuuden toteutuminen maakunta- ja kasvupalvelu-uudistusten voimaantulon jälkeen. Tarkoituksena on myös työnhakijoiden työnhakuaktiivisuutta lisäämällä nopeuttaa työttömyyden päättymistä ja avoimien työpaikkojen täyttymistä.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) arvioi esitystä ja sen vaikutuksia erityisesti työpajatoiminnan keskeisten kohderyhmien, heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja työllistymiseensä tukea tarvitsevien työnhakija-asiakkaiden kannalta.

Yhdistyksen keskeiset huomiot lausunnossa ovat:

  • Esityksellä pyritään varmistamaan työhakijoiden yhdenvertainen kohtelu maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksissa laajentamalla työttömyysetuuden vastikkeellisuutta. TPY katsoo, että vastikkeellisuuden ja sanktioinnin vahvistamisen sijaan tarkoituksenmukaisempi keino työllisyyden edistämisessä ja yhdenvertaisuuden varmistamisessa olisi kattavan palvelutason turvaaminen.
  • Esityksen mukaisen palveluprosessin kriittisiksi kohdiksi nousevat digitaalisesti toteutettavat palve-lutarvearviot ja työllistymissuunnitelmat. TPY on huolissaan, löydetäänkö työllistymiseensä tukea tarvitsevat tarpeeksi ajoissa ja tehdäänkö palvelutarvearviot kokonaisvaltaisesti. Digitaaliset palvelut eivät riitä työllistymiseensä tukea tarvitseville: myös käyntiasiointina toteutettavat palvelut tulee taata.
  • Velvoittavista työtarjouksista luopuminen on tarkoituksenmukaista. Työllistymissuunnitelmaan liittyvä yksilöidyn työpaikan velvoittava hakeminen edellyttää kuitenkin nykyistä vahvempaa resursointia henkilökohtaiseen työnvälitys/rekrytointipalveluun.
  • Esityksen mukaan työnhakuunsa ja työllistymiseensä tukea tarvitsevan työnhakijan kohdalla omatoimisen työnhaun hakuvelvollisuus olisi matalampi tai sitä ei olisi ollenkaan. Tämä on tarkoituksenmukaista.
  •  Esitys jättää epäselväksi edellytetäänkö omatoimista työnhakua työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. TPY katsoo, ettei tätä tulisi säännönmukaisesti edellyttää.
  • Aktiivimalli ja omatoiminen työnhaku tulee sovittaa yhteen ja omatoiminen työnhaku tulee hyväksyä aktiivisuutta kerryttäväksi toiminnaksi.
  • Omatoimisen työnhaun malli lisää hallinnollista työtä ja kasvattaa toimeentulotukimenoja. Kyse on resurssien väärästä kohdentamisesta: painopiste tulee siirtää työllistymistä aidosti edistäviin valmennus- ja työllistämispalveluihin.

Lue lausunto