Tulosta sivu

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnokseen hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden väliaikaista järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

6.4.2018

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia esitetään muutettavaksi niin, että työ- ja elinkeinoviranomaisten lisäksi myös palveluntuottajat voisivat hoitaa työnhakijan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä. Esityksen mukaan työ- ja elinkeinoviranomaisten lisäksi myös palveluntuottajat voisivat haastatella työnhakijoita, arvioida palvelutarpeen sekä laatia työllistymissuunnitelman. Muutos mahdollistaisi työnhakija-asiakkaiden kokonaisten palveluprosessien hankkimisen palveluntuottajilta. Esityksellä tavoitellaan asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden lisäämistä markkinoita hyödyntämällä. Luonnoksessa esitetään luopumista työnhakijan osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin koskevista työvoimapoliittisista lausunnoista. Lausunnot korvattaisiin jatkossa vastaavat tiedot sisältävillä ilmoituksilla, joita voisivat antaa myös yksityiset palveluntuottajat. TPY on toteuttanut jäsenilleen esitykseen liittyvän kyselyn ja huomioi saadut kommentit lausunnossaan.

TPY:n huomiot lausunnossa ovat:

  • Esityksen tavoitteena oleva asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden vahvistaminen on tarkoituksenmukaista ja kannatettavaa, mutta TPY ei usko, että esityksen mukaiset rakenteet ja vastuunjaot tukevat tavoitetta etenkään vaikeasti työllistyvän kohderyhmän osalta. TPY ei kannata esitystä: sitä ei tule hyväksyä, vaan se pitää palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.
  • Esitys merkitsee työvoimapalveluiden järjestämisen ja tuottamisen avaamista markkinoille sekä niihin liittyvän toimivallan ja viranomaisvastuun siirtoa yksityisille toimijoille. Tämä vaikuttaa paitsi työllisyydenhoidon järjestelmään myös kaikkeen muuhun siihen kytkeytyvään palvelujärjestelmään. Kokonaisvastuu palveluprosessin hallinnasta ja sen omistajuus tulee olla järjestäjällä – julkisella toimijalla, eikä sitä tule siirtää yksityisille palveluntuottajille.
  • Esityksessä esitetään toimeenpantavaksi uudistuksia, joihin keskeisesti liittyvä päätöksenteko (sote- ja maakuntauudistus, valinnanvapaus) on vielä kesken. Mikäli tässä laissa esitetyt muutokset tehdään, mutta vireillä olevat muut uudistukset kaatuvat, kyse ei olisi esityksessä kuvatusta siirtymäajan lainsäädännöstä. Työllisyyspalvelut olisivat tämän lain muutoksen myötä siirretty markkinoille ilman erillistä julkista keskustelua.
  • Työpajakentällä on pitkä kokemus ja vahva osaaminen tuottaa kokonaisvaltaisia ohjaus- ja valmennuspalveluita vaikeasti työllistyville ja monialaista tukea tarvitseville. Työpajatoimijat – yleishyödylliset yhdistykset, säätiöt kuntatoimijat sekä yritysmuotoiset organisaatiot – toteuttavat jo tällä hetkellä monia esitykseen kuuluvia kokonaisuuksia haastatteluista, palvelutarpeen määrittelystä ja suunnitelmien laatimisesta palveluohjaukseen ja erityyppisiin valmennuksiin. Esitys sivuuttaa palveluntuottajina paitsi kunnan toimijat, käytännössä myös kolmannen sektorin: ne on huomioitava laissa palveluntuottajina yritysten rinnalla. Esityksenmukaisella rakenteella palveluiden tuottaminen keskittyy suurille yksityisille yrityksille. 
  • Esityksen kriittisiksi kokonaisuuksiksi nousevat palvelutarpeen arvio ja palveluihin ohjaaminen. Epävarmaa on, miten järjestäjä pystyy seuraamaan yksityisen sektorin toteuttamaa palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta. Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus tulee olla järjestäjän tehtävänä, muutoin vaarannetaan asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Haasteena on myös, miten esityksen mukaisessa rakenteessa toteutuu palveluintegraatio. Monialaisten palvelujen koordinointi vaikeutuu, kun prosessin hallintaa on hajautettu useille toimijoille. Prosessin hallinta tulee selkeästi olla julkisen tahon vastuulla.

Lue yhdistyksen lausunto