Tulosta sivu

Lausunto talousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmasta eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

24.10.2019

TPY jätti lausunnon ja oli kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa valtion talousarvioesityksestä ja valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta. Lausunnossa tarkastellaan pyydetyn mukaisesti erityisesti talousarvion vaikutuksia nuorisotyöttömyyteen. Tarkemmin käsitellään myös työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitusta.

Lausunnossa TPY perustelee työpajojen määrän kasvuun perustuvaa työpajatoiminnan valtionavustuksen korotustarvetta, ja katsoo, että vuodelle 2020 työpajatoiminnan tukemiseen tulee esityksen mukaisesti varata 16,3 miljoonaa euroa. Etsivän nuorisotyön osalta momenttikohtiin sisältyvät eri toiminnot ja niihin kohdennettu rahoitus tulee olla eriteltynä selvemmin. Etsivän nuorisotyön digitaalisen järjestelmän kehittämiseen varatuista 1,2 miljoonasta eurosta osa tulee suunnata digitaalisen etsivän nuorisotyön työmuodon kehittämiseen.

TPY pitää nuorisotakuun resursointia riittämättömänä. TE-palveluissa tulee taata käyntiasiointina toteutettava yksilöllinen palvelu sekä palvelutarvearvio ja sen mukainen palveluohjaus. Palkkatuen uudistaminen on tarpeellista. Keskeistä on panostaa palkkatukeen yhdistettävään yksilölliseen ohjaukseen, osaamisen tunnistamiseen ja työhönvalmennukseen.

TPY painottaa, ettei oppivelvollisuuden laajentaminen ole riittävä ratkaisu nuorisotyöttömyyden vähentämiseen: olennaista on turvata samalla riittävät ja laadukkaat tukipalvelut niille nuorille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ja erityistä tukea ja ohjausta. Työpajatoiminnassa kertyneen osaamisen tunnistaminen ja sen tunnustamisen tukeminen sekä työpajojen ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön vahvistaminen tarvitsevat pitkäjänteisiä valtakunnallisia kehittämisresursseja.

Lue lausunto